Bărbaţii trebuie a suferi neajunsurile soţiilor

Din
„Putul si impartirea de grau”
Editura Buna Vestire
Bacau – 1995

Cuvântul 49

Pentru că bărbaţii trebuie a suferi neajunsurile soţiilor
şi a îndrepta cu toată îndelunga răbdare pe cele
fără de socoteală


Nici muierea nu trebuie să aştepte fapta bună a bărbatului şi atuncea s-o dea pe ei – fiindcă aceasta nici un un lucru mare nu este – nici bărbatul iarăşi să nu aştepte buna rânduială a femeii, şi atuncea să filosofeze – că nici aceasta nu este de-aici ispravă a lui – ci fiecare ceea ce este a lui să dea mai înainte.
Că dacă celor de afară ce vor lovi peste faţa obrazului cea dreaptă trebuie a întoarce şi pe cealaltă, cu mult mai vârtos trebuie a suferi pe bărbat când se turbură.

Nu zic aceasta ca să se bată femeia – să nu fie! – că cea mai de pe urmă ocară este aceasta, nu a celei ce se bate ci celuia ce bate, ci dacă din vreo pricină se va întâmpla, o, femeie, să ai un împreună locuitor soţ ca acesta, nu te necăji, punând în minte plata ceea ce ţi se păstrează pentru acestea şi lauda cea din această viaţă!

Iar vouă bărbaţilor aceasta zic: Nici o greşeală ca aceasta să nu fie, cât să vă silească pe voi să bateţi soţia!

Şi ce zic soţia? Nici pe slujnică nu este suferit bărbatului celui blagorodnic să o bată şi să ridice mâinile asupra ei. Iar dacă a bate pe slujnică bărbatului este multă ocară, cu mult mai vârtos a întinde mâna asupra celei slobode.

Aceasta o va putea vedea cineva şi de la legiuitorii cei de afară, carii pe cei ce au pătimit unele ca acestea, nu o mai silesc să locuiască împreună cu cel ce a bătut-o, ca cu cel ce este nevrednic de petrecerea împreună cu dânsa. Că a nelegiuirii celei mai de pe urmă este pe soţia vieţii, carea întru cele de nevoie şi dintru început îţi ajută ţie, pe aceasta ca pe o roabă să o necinsteşti. Pentru aceea şi pe un bărbat ca acesta, de se cuvine a-l numi pe el bărbat, iar nu fiară, zic eu că este întocmai cu ucigătorul de tată şi cu ucigătorul de mumă. Că dacă ni s-a poruncit şi pe tată şi pe mumă să-i lăsăm pentru aceasta, nu nedreptăţind noi pe aceia, ci Lege Dumnezeiască plinind, şi însuşi părinţilor atâta este de poftit lucrul, cât şi ei carii se lasă şi mulţumesc şi cu multă osârdie aceasta fac – cum nu este a turbării celei mai de pe urmă a o ocărî pe aceasta, pentru carea şi pe părinţi Dumnezeu a poruncit a-i lăsa?

Deci oare numai turbare este aceasta? Dar ruşinea – spune-mi – cine o va suferi? Şi care cuvânt va putea să o arate, când vaiete şi ţipete pe uliţe se port şi alergare se face la casa celui ce face nişte lucruri necuviincioase şi de ocară ca acestea şi a vecinilor şi a trecătorilor, precum când o fiară ar fi vătămat şi ar fi prăpădit cele dinăuntru? Mai bine era să se deschidă pământul la cel ce face astfel de ocări, decât a se mai arăta el prin târg.

Dar se semeţeşte şi se aspreşte muierea, zice.

Socoteşte că este muiere, vasul cel slab, iar tu bărbat. Că pentru aceasta şi stăpânitor te-ai hirotonisit, şi în rânduială de cap te-ai dat, ca să porţi neputinţa celei supuse. Fă dar strălucită stăpânirea ta. Va fi strălucită, când nu vei necinsti pe cea supusă. Şi precum împăratul pe atâta se va arăta mai cinstit, pe cât pe eparhul îl va arăta mai cinstit – iar de va necinsti şi se va ruşina mărimea celei dregătorii, nu puţină parte şi din slava se va ciunti. Tot astfel şi tu dacă pe cea după tine stăpânitoare vei necinsti, nu puţin şi cum s-ar întâmpla vei vătăma cinstea stăpânirii tale.

Deci acestea toate gândindu-le fii înţelept şi împreună cu acestea socoteşte şi seara aceea întru carea tatăl chemându-te, ca un amanet ţi-a dat ţie pe fiica sa, şi de toate depărtând-o, şi de maică, şi de el, şi de casă, întreagă epitropia ei a încredinţat-o în mâna ta. Socoteşte că după Dumnezeu printr-însa ai copii, şi fă-te de aici blând către dânsa.

Nu vezi pe lucrătorii de pământ, cum pe pământul cel ce o dată a primit seminţele îl caută cu tot felul căutare, măcar nenumărate nejunsuri de va avea, adică măcar uscăcios de va fi, măcar buruieni sălbatice de va răsări, măcar de multa plouare de se va supăra pentru firea aşezării? Aceasta şi tu fă. Pentru că aşa cel dintâi vei dobândi şi roadele şi liniştea. Că liman este muierea şi doftorie prea mare a bucuriei. Deci de vei izbăvi limanul de vânturi şi de valuri, multă slobozenie şi negrijă vei dobândi când te întorci din târg, iar de îl vei umplea de vifor şi de turburare, mai cumplite ţie îţi faci spargerea corabiei. Deci ca să nu se facă aceasta, să se facă ce zic eu: Când se va întâmpla ceva de mâhnire în casă aceea greşind, mângâie şi nu întinde mâhnirea. Că măcar toate de vei pierde, nimic nu este mai de mâhnire decât a nu avea soţie locuitoare înăuntru cu dragoste. Măcar orice greşeală de vei zice nimic nu vei zice aşa care să aducă mai multă durere, decât a te certa cu dânsa.

În consecinţă, aşadar şi pentru acestea să fie mai cinstită decât toate dragostea ei. Că dacă trebuie a purta sarcinile unul altuia, cu mult mai vârtos ale soţiei! Că dacă trebuie a purta sarcinile unul altuia, cu mult mai vârtos ale soţiei! Măcar săracă de va fi, nu o înfrunta! Măcar fără de socoteală de va fi, nu o ocărî, ci îndrepteaz-o şi o pune la rânduială mai vârtos. Că mădular al tău este şi un trup s-a făcut.

Este bârfitoare, beţivă şi iute?
Deci trebuie pentru aceasta a nu te iuţi, ci a te durea inima şi a ruga pe Dumnezeu şi a o învăţa, şi a o sfătui – toate a face ca să-i tai patima. Iar de o vei bate şi o vei necăji, boala nu se vindecă. Că asprimea cu blândeţe se potoleşte, nu cu altă asprime.

Împreună cu acestea socoteşte şi plata de la Dumnezeu. Căci când fiind cu putinţă ţie a o tăia pe ea, nu faci aceasta pentru frica lui Dumnezeu, ci suferi atâtea neajunsuri, temându-te de legea cea pusă pentru acestea care opreşte a lepăda pe muiere, măcar orice boală de va avea, nespusă plată vei lua. Încă şi mai înainte de plată foarte mult te vei folosi, pe aceea făcând-o mai supusă, şi tu către dânsa făcându-te mai blând.

Deci se povesteşte că unul din filosofii cei de afară având muiere rea şi bârfitoare şi ocărâtoare, către cei ce-l întrebau pentru care pricină o suferă pe ea, a zis, ca să aibă acasă şcoală de nevoinţă şi de deprindere la filosofie. Pentru că voi fi către ceilalţi mai blând – zice – învăţându-mă întru aceasta în toate zilele.

Aţi strigat tare?

Dar eu acum mă tânguiesc tare, când elinii, sunt decât noi mai filosofi, decât noi cărora ni s-a poruncit să urmăm Însuşi lui Dumnezeu după cuvântul blândeţii. Deci filosoful se povesteşte că pentru aceasta având muiere rea nu o lepăda. Iar unii zic că şi pentru aceasta a luat-o pe ea!

Iar eu fiindcă mulţi din oameni se află mai fără de socoteală, sfătuiesc ca dintr-un început toate să facă şi să se sârguiască să ia soţie bine potrivită şi plină de toată fapta bună. Iar de se va întâmpla să greşească şi să bage în casă mireasă nu bună nici suferită, atunci să urmeze acestui filosof ţi să o îndrepteze întotdeauna şi nimic dintru acestea să nu adauge. Pentru că şi un neguţător mai înainte de a face cu tovarăşul său tocmele care să pot să păzească pacea, nu trage corabia în mare, nici nu se apucă de cealaltă neguţătorie. Prin urmare şi noi toate să facem ca pe tovarăşa neguţătoriei vieţii noastre şi a acestei corăbii, cu toată pacea să o ţinem înlăuntru.

Şi de va fi muierea iubitoare de podoabe şi la suliman şi la dresuri dată şi căscând şi întru multă desfătare zăbovindu-se şi veselindu-se, vorbitoare şi nefolositoare – măcar că nu se pot acestea toate să se întâmple la o femeie, însă să plăzmuim cu cuvântul astfel de femeie.

Dar pentru ce muiere – zice – şi nu bărbat plăzmuieşti?

Sunt şi bărbaţi mai răi decât muierea aceasta. Dar fiindcă bărbaţilor li s-a încredinţat ocârmuirea, pentru aceasta plăzmuim acum muiere, – nu fiindcă acolo prisoseşte răutatea, că multe se pot afla şi la bărbaţi care la femei nu sunt, precum: uciderile de oameni, spargerile de mormânturi şi multe ca acestea. Deci să nu socotiţi că defăimând noi neamul facem acestea. Nu sunt acestea, nu sunt? Ci aşa este de folos acum a zugrăvi icoana. Deci să se socotească de noi şi să se pună astfel de femeie şi în tot chipul să se sârguiască bărbatul să o îndrepteze.
Cum dar o va îndrepta pe ea?

De nu va porunci toate de-odată, ci mai întâi cele mai uşoare şi de care nu este foarte stăpânită. Că de o vei sili pe ea dintru început toate să le isprăvească, toate le-ai pierdut.

Deci nu ridica de la ea îndată sculele cele de aur, ci lasă să le aibe şi să le întrebuinţeze de-odată. Că se pare aceasta că este mai mică răutate decât sulimanul şi dresurile. Deci mai întâi acelea să se surpe. Şi nici acelea cu frică şi cu îngrozire, ci cu îndeplecare şi cu binişorul, şi prin prihănirea altor muieri, şi prin hotărârea şi socoteala ta. Şi zi către dânsa adeseori: Mie nu-mi este dragă faţa ceea ce astfel se împodobeşte, ci foarte urâtă! – şi încredinţează-o cum că pe tine mai mult aceasta te mâhneşte. Şi după hotărârea şi socoteala ta adă şi părerea altora şi zi că lucrul acesta obişnuieşte a prăpădi şi pe cele frumoase, ca să scoţi din mijloc patima.

Şi nimic încă pentru gheena să nu zici, nici pentru Împărăţie; că în zadar le vei grăi acestea.

Încredinţează-o pe ea că pe tine mai mult te veseleşte de va arăta lucrul lui Dumnezeu gol; iar ceea ce freacă faţa şi o întinde şi o văruieşte, nici la cei mulţi nu se pare frumoasă şi chipeşă.

Şi mai întâi sfătuind-o cu socotelile cele comune şi cu hotărârile şi părerile tuturor scoate afară boala. Şi când cu aceste cuvinte o vei muia pe ea, adaugă şi acelea.

Dacă o dată vei zice şi n-o vei pleca, a doua oară şi a treia oară şi de multe ori aceleaşi cuvinte a le repeta nu slăbi, însă nu cu vreo îngreuiere, ci cu plăcere şi cu dulceaţă. Acum te întoarce de către dânsa, acum măguleşte-o şi o cinsteşte. Oare nu-i vezi pe zugravi câte şterg, câte prescriu când fac faţă frumoasă? Deci să nu te faci mai rău decât aceia. Că dacă aceia zugrăvind icoane ale trupului, întrebuinţează atâta osârdie, cu mult mai vârtos noi carii formăluim suflet, cu dreptate este să pornim tot meşteşugul. Că de vei formălui faţa sufletului acestuia frumos, nu vei vedea obrazul trupului fără de rânduială făcând, nici buze sângeroase, nici gură asemenea cu gură de urs încruntată, nici sprâncene mânjite cu funingine ca de la vreo tingire, nici fălci văruite ca pereţii mormânturilor. Că toate acestea sunt funingine, cenuşă şi praf şi semne ale putorii celei mai de pe urmă.

Dar nu ştiu cum am greşit şi m-am abătut la cuvintele acestea şi pe altul sfătuind ca să înveţe cu blândeţe eu m-am prăvălit la iuţime.

Deci să ne întoarcem iarăşi la sfătuirea cea mai blândă, şi să suferim toate neajunsurile muierilor, ca să isprăvim ceea ce voim. Oare nu vezi pe copii plângând cum îi suferim, când voim să-i înţărcăm de la ţâţă, ci toate le răbdăm numai pentru aceia, ca să-i plecăm pe ei să defaime masa cea dintâi? Aşa să suferim şi aici; toate celelalte să le răbdăm, ca să isprăvim aceasta. Căci când se va îndrepta aceasta, vei vedea şi pe cealaltă bine sporind, şi iarăşi vei veni la sculele cele de aur şi vei vorbi şi pentru acestea asemenea cu acest chip. Şi aşa câte puţin îndreptând muierea, vei fi zugrav prea bun, slugă credincioasă, lucrător de pământ prea iscusit.

 

Iar împreună cu acestea adu-i aminte şi de muierile cele vechi: de Sarra, Rebecca; şi de cele frumoase şi de cele ce n-au fost aşa, şi arată-le pe toate deopotrivă înţelepte şi înfrânate. Că Lia soţia Patriarhului /Iacov/ nefiind frumoasă (Facere, cap. 29) n-a fost silită să afle nimic ca de acest fel, ci şi urâtă fiind şi nu foarte iubită bărbatului, nici n-a aflat ceva ca de acest fel nici faţa nu şi-a stricat, ci a rămas păzind întregi caracterele, şi mai ales fiind crescută de neamurile cele păgâne.

 

Iar tu cea credincioasă, care ai Cap de Hristos, ne aduci nouă meşteşugire satanicească? Oare nu îţi aduci aminte de Apa aceea care a coperit faţa ta? De Jertfa care împodobeşte buzele tale? De Sângele care a roşit limba ta? Că de le vei pune în minte toate acestea, măcar oricât vei fi iubitoare de podoabe ca acestea nu vei îndrăzni, nici nu vei suferi să iei pulberea şi cenuşa aceea. Cunoaşte că te-ai logodit cu Hristos, şi te depărtează de această ocară. Fiindcă nici Se veseleşte de aceste vopsele, ci caută altă frumuseţe pe carea şi foarte o iubeşte – pe podoaba sufletului zic. La aceasta îţi porunceşte ţie şi Proorocul să te nevoieşti şi zicea: „Şi va pofti Împăratul frumuseţea ta!” (Ps. 44).

Deci să nu lucrăm cele de prisosit şi de ocară. Că nici este ceva din lucrurile lui Dumnezeu nesăvârşit, nici are trebuinţă de îndreptarea cea de la tine. Că nici dacă cineva se va ispiti la vreo icoană împărătească după ce s-a ridicat să adauge cele de la sine, va fi ispitirea fără de primejdie şi va suferi primejdia cea mai de pe urmă. Apoi omul lucrează şi nu adaugi, Dumnezeu lucrează şi îndreptezi?

Nu socoteşti focul gheenei?
Nu socoteşti nepurtarea de grijă a sufletului? Că pentru aceasta s-a defăimat acelora, pentru că toată osârdia se deşartă la trup. Şi ce zic sufletul? Că la trup însăşi se întâmplă toate împotriva celora la care voi vă siliţi.

Şi socoteşte: Voieşti să te arăţi frumoasă? Aceasta pe tine te arată urâtă.

Voieşti să placi bărbatului? Aceasta mai mult îl mâhneşte pe el. Şi nu numai pe el, ci şi pe cei de afară îi face prihănitori.

Voieşti să te arăţi tânără?
Aceasta te va aduce pe tine degrab la bătrâneţe.

Voieşti să te împodobeşti?
Aceasta te va face pe tine să te ruşinezi. Că o muiere ca aceasta nu numai de cele de o cinste cu dânsa, ci şi de slugile care ştiu se ruşinează. Dar mai întâi de toţi de sine.

Însă ce trebuie a zice acestea? că ceea ce este mai cumplită decât toate acum am lăsat-o: anume că greşeşti lui Dumnezeu; că sapi pe dedesubt groapă curăţeniei; că aprinzi flăcările râvnirii; că urmezi muierilor celor ce curvesc în casa de curvie!

Deci acestea toate punându-le în minte voi, defaimă-ţi podoaba cea satanicească şi meşteşugul cel diavolesc, şi lăsând podoaba aceasta, iar mai vârtos ocara, lucraţi în sufletele voastre frumuseţea aceea care şi Îngerilor este poftită şi lui Dumnezeu iubită, şi bărbaţilor celor cu voi însoţiţi dulce. Ca şi pe slava de aici şi pe ceea ce va să fie să o dobândiţi, pe care fie ca noi toţi să o dobândim, cu Darul şi cu Iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia – Slava şi Stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie, Greutati, Pseudo-frumusetea, Soţ/Soţie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s