Bucură-te, că ne trimiţi Mângâierea

Maica Domnului

Acatistul ICOANEI MAICII DOMNULUI
 nezugrăvită de mână,  
COMOARA Carpaţilor
de AICI
Obişnuitul început.

Condac 1.
ICOANEI  celei  nezugrăvite  de  mână,  veniţi  să  i  ne
ÎNCHINĂM,  că  Însăşi  ÎMPĂRĂTEASA-FECIOARĂ  ce  a
NĂSCUT pe FIUL-DUMNEZEU Se ÎNTIPĂREŞTE pe Sine
ca   să   fie   OCROTITOAREA   acestui   Pământ   şi   Neam,
GRĂDINA  Sa  cea  aleasă,  ca  şi  noi  să  cântăm:  Bucură-te,
ICOANA   MAICII   DOMNULUI   nezugrăvită   de   mână,
COMOARA Carpaţilor!

Icos 1.
Cine   poate   spune   Taina   ICOANEI   nezugrăvită   de
mână?  Unul  dintre  cei  Trei  Magi  ce  după  Stea  au  ajuns  în
Betleem a fost şi un Traco-Dac, care în chip minunat a PRIMIT
de   la   Însăşi   MAMA-FECIOARĂ   o   Năframă   pe   care   era
ÎNTIPĂRIT CHIPUL Său cu DIVINUL PRUNC în Braţe.
Bucură-te, CHIP ce se face ICOANĂ;
Bucură-te, ICOANĂ, Arătarea Lui DUMNEZEU  în lume;
Bucură-te, DAR DUMNEZEIESC dus peste  hotare;
Bucură-te,   Mlădiţă   Cerească   Sădită   în   Pământ străin;
Bucură-te, Floarea POMULUI VIEŢII;
Bucură-te, că Pământul unde Creşti îl faci Rai;
Bucură-te,    BRAŢUL    Lui    HRISTOS    peste Carpaţi;
Bucură-te,  PUNTEA  Lui  DUMNEZEU  până  la noi;
Bucură-te, ICOANA MAICII DOMNULUI  nezugrăvită de mână, COMOARA Carpaţilor!

Condac 2.
Şi  Magul  ajuns  în  Ţară,  a  dus  minunata  ICOANĂ  la
curtea   Regelui,   care   ascunzând-o,   o   Taină,   ICOANA   se
ARATĂ deasupra Cetăţii, cântând cu toţii: ALILUIA!

Icos 2.
Şi  de  atunci  Chipul  ICOANEI  se  ARATĂ  în  diferite
locuri,  prin  Munţi,  în  Schituri  şi  Mânăstiri,  chiar  şi  în  Casele
Oamenilor şi mulţi o poartă chiar la Piept.

Bucură-te, ICOANĂ, Taină Cerească;
Bucură-te, ICOANĂ care VII în Carpaţi;
Bucură-te, Minune ce te OPREŞTI în acest loc;
Bucură-te, IUBIREA LUI DUMNEZEU pentru  acest Pământ;
Bucură-te, Milostivire de SUS, pentru lumea de  aici;
Bucură-te, că în Carpaţi ţi-alegi LOCAŞ;
Bucură-te, COMOARĂ ce te ascunzi de răpitori;
Bucură-te, Mărgăritar de mare preţ;
Bucură-te, ICOANA MAICII DOMNULUI
nezugrăvită de mână, COMOARA Carpaţilor!

Condac 3.
Şi tot în mai multe locuri, minunata ICOANĂ se oprea şi
noi  Locaşuri  se  zideau,  Mânăstiri  şi  Troiţe,  ca  toţi  să  cânte:
ALILUIA!

Icos 3.
O,  Fericită  ICOANĂ,  te-ai  DĂRUIT  nouă,  că  ai  Văzut
peste Hotare acest Pământ Bun care să te Primească şi unde să
te faci ALTARUL FIULUI  DUMNEZEIESC Venit în Lume.

Bucură-te, ICOANĂ, nezugrăvită de mână a Carpaţilor;
Bucură-te, aducerea Raiului pierdut;
Bucură-te, Pomul fără şarpele păcatului;
Bucură-te,   Pomul   pe   care   acum   stă   FIUL   Lui DUMNEZEU;
Bucură-te, uscarea pomului celui rău;
Bucură-te, RODIREA POMULUI VIEŢII;
Bucură-te, Împlinirea FĂGĂDUINŢEI  DUMNEZEIEŞTI;
Bucură-te, Limanul de peste prăpastia căderii;
Bucură-te, ICOANA MAICII DOMNULUI  nezugrăvită de mână, COMOARA Carpaţilor!

Condac 4.
Lumea  păgână  întunecată  se  LUMINEAZĂ  prin
CHIPUL Tău de ICOANĂ tot mai mult şi toţi Carpaţii se
fac o mare Cântare de: ALILUIA!

Icos 4.
Cerul  şi  Pământul  despărţiţi  de  păcat,  acum  se
UNESC  şi  iarăşi  se  fac  Chip  de  Rai,  unde  să  se  ARATE
DUMNEZEU.

Bucură-te, ICOANĂ, Taina Însăşi a Lumii;
Bucură-te, UŞA LUI DUMNEZEU din nevăzut;
Bucură-te, Începutul unui Nou Nesfârşit;
Bucură-te, LUMINA Primei Zile;
Bucură-te, TRUPUL FIULUI LUI DUMNEZEU;
Bucură-te, Naşterea în lume a Celui NENĂSCUT;
Bucură-te, Templul cel mai Ales;
Bucură-te, Cea mai CURATĂ Făptură;
Bucură-te, ICOANA MAICII DOMNULUI
nezugrăvită de mână, COMOARA Carpaţilor!

Condac 5.
IZVORUL IUBIRII Lui DUMNEZEU Curge pe Pământ
şi  Tu  Minunată  ICOANĂ  te  faci  „Fântâna  Apei  VII  a
Carpaţilor”, ca şi noi să cântăm: ALILUIA!

Icos 5.
FIUL Lui DUMNEZEU este ICOANA în Sine a IUBIRII
DUMNEZEIEŞTI  şi  Tu  MAICA  Sa  de  pe  Pământ  eşti,  de
asemenea, ICOANĂ totodată a Lui DUMNEZEU şi a Lumii.
Bucură-te, ICOANA, cea de peste ”hotarul de netrecut”;
Bucură-te, că din IUBIREA FIULUI ai fost ALEASA  Făptură;
Bucură-te, Pământul de Rai trecut în lume;
Bucură-te, ICOANA-MAMĂ, dintre Cer şi Pământ;
Bucură-te,       NĂSCĂTOAREA       peste       Fire       a ZIDITORULUI în Zidire;
Bucură-te, prin care „istoria păcatului” se întoarce  înapoi;
Bucură-te, prin care însăşi lumea VEDE pe  DUMNEZEU;
Bucură-te, CARTEA VIEŢII desfăcută de toate  „Peceţile”;
Bucură-te, ICOANA MAICII DOMNULUI  nezugrăvită de mână, COMOARA Carpaţilor!

Condac 6.
De ce ai trimis CHIPUL Tău în aceste locuri? … Ai ştiut
că mulţi vor veni peste noi şi multe necazuri aprige ne vor face,
dar avându-te pe Tine să ne întărim în cântarea de: ALILUIA!

Icos 6.
O,  ICOANĂ  de  Rai,  pe  o  „Gură  de  Plai”,  ai  venit  în
aceste Locuri să ne aduci TĂRIA Vieţii, că ai văzut pe cei ce ne
pândesc şi ne ameninţă.

Bucură-te, ICOANĂ TĂRIA de SUS”;
Bucură-te, Pavăza Lui DUMNEZEU ÎnsuşI;
Bucură-te, că ÎNCHINAREA Magului din Carpaţi  o ai Primit;
Bucură-te, că l-ai Ales Slujitorul Noului Legământ;
Bucură-te, că ai Ascultat ”suspinul” Lui;
Bucură-te, că ai văzut „rana Inimii” Lui;
Bucură-te, că prin el ai văzut şi „ranele” noastre;
Bucură-te, că ne trimiţi Mângâierea”;
Bucură-te, ICOANA MAICII DOMNULUI  nezugrăvită de mână, COMOARA Carpaţilor!

Condac 7.
O, câtă întunecare era pe Pământ şi câtă vrăjmăşie şi
Tu Mieluşeaua Lumii cu MIELUL Ceresc în Braţe, căutai
Locurile de scăpare, unde să se cânte: ALILUIA!

Icos 7.
INIMA Ta de MAMĂ îşi spunea de „marele plâns
al JERTFEI” şi cu Lacrimi adânci să îmblânzeşti Ziua cea
năpraznică.

Bucură-te, ICOANĂ, Însăşi Inima Lumii”;
Bucură-te, Inima cea Sfântă a Făpturii;
Bucură-te, Lacrima dintre Bucurie şi durere;
Bucură-te, Plânsul ce biruieşte păcatul;
Bucură-te, suspinul ce opreşte vrăşmăşia;
Bucură-te, Pământ din nou făcut;
Bucură-te, Pământ iarăşi făcut Rai;
Bucură-te, Făptura ce nu mai moare”;
Bucură-te, ICOANA MAICII DOMNULUI
nezugrăvită de mână, COMOARA Carpaţilor!

Condac 8.
Ai  Venit  minunată  ICOANĂ  nezugrăvită  de  mână  în
acest  ţinut  Carpatin,  ca  să  ne  OCROTEŞTI  şi  să  ne  scapi  de
cumplitele  primejdii  şi  ameninţări,  să  putem  cânta  necontenit:
ALILUIA!

Icos 8.
Aici pe o „Gură de Plai”, ai văzut pe „Păstorul cel Bun”
pândit  de  „păstorii  cei  răi”  şi  Te-ai  văzut  pe  Tine  Însuţi,
„Mioara Cerească” care să-l „ÎNVIEZI” din moarte.

Bucură-te, ICOANA MIELUŞELEI Lumii”;
Bucură-te, NĂSCĂTOAREA a Însăşi PĂSTORULUI;
Bucură-te, că PĂSTORUL este Însăşi MIELUL Lui  DUMNEZEU;
Bucură-te, Taină  a „JERTFEI” însăşI;
Bucură-te, biruirea de acum a păcatului;
Bucură-te, de acum îmblânzirea a tot răul;
Bucură-te, Plaiul PĂSTORULUI VIEŢII;
Bucură-te, Plaiul Oilor blânde”;
Bucură-te, ICOANA MAICII DOMNULUI  nezugrăvită de mână, COMOARA Carpaţilor!

Condac 9.
O,    Sfântă    ICOANĂ,    Chipul    Lumii    cu    Însuşi
FĂCĂTORUL  în  Braţe,  Taină  peste  Fire,  şi  Taina  însăşi  a
Vieţii noastre, Ţie ne ÎNCHINĂM şi cântăm: ALILUIA!

Icos 9.
O, Sfântă ICOANĂ, cine să te mai ia de la noi, cine să-ţi
mai şteargă CHIPUL care de acum se ÎNTIPĂREŞTE peste tot. Bucură-te, ICOANĂ Chipul Pământului de Rai”;

Bucură-te, Chipul lui DUMNEZEU la ARĂTARE;
Bucură-te, comoara CĂZUTĂ din Cer;
Bucură-te, Cer căzut pe Pământ;
Bucură-te, Însuşi DUMNEZEU coborât;
Bucură-te, însăşi DUMNEZEU ce ÎMBRĂŢIŞEAZĂ
Lumea;
Bucură-te, Lume ce Îmbrăţişează pe DUMNEZEU;
Bucură-te, ÎMPĂRĂŢIA Lui DUMNEZEU, Raiul  ÎMPLINIT;
Bucură-te,      ICOANA      MAICII      DOMNULUI nezugrăvită de mână, COMOARA Carpaţilor!

Condac 10.
O, ICOANĂ a MAICII DOMNULUI nezugrăvită de
mână, Te-ai DĂRUIT nouă ca pe o Taină ce să o PRIMIM
şi  să  o  facem  COMOARA  DUMNEZEIASCĂ  de  mare
preţ,  ca  să  ne  fii  „PIATRA  neclintită”  în  faţa  tuturor
vrăşmaşilor, ca să fim o neîncetată Cântare de: ALILUIA!
(Se repetă de 3 ori). Se Zice iarăşi Icosul 1.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s