Iisuse preadulce…preadulce…

Mantuitorul

din Paraclisul si Acatistul Sfantului Nume al lui Iisus

ce poate fi cumparat de AICI

Paraclisul Sfântului Nume al lui Iisus

Rânduiala treziei și a spălătii păcatelor prin repetarea necontenită a Numelui lui Iisus cel înfricoşător pentru demoni, dar preadulce şi mântuitor pen­tru noi,  rânduială după care cel ce o par­curge în fiecare zi va trăi netulburat de demoni, cum am cunoscut din experienţă

Glasul 2

Oda 1 „în adânc a doborât oarecând”

Iisuse, preadulce Hristoase, Iisuse îndelung-răbdătorule, tămăduieşte rănile sufletului meu, Iisuse, şi îndulceşte inima mea, mult-milostive, rogu-mă, Iisuse, Mântuitorul meu, ca să Te măresc pe Tine mântuindu-mă.

Iisuse, preadulce Hristoase, Iisuse, deschide-mi uşile pocăinţei, iubitorule de oameni Iisuse, şi primeşte-mă pe mine, care cad la Tine şi-Ţi cer, Iisuse, Mântuitorul meu, iertarea greşelilor.

Iisuse, preadulce Hristoase, Iisuse, răpeşte-mă pe mine din mâna vicleanului Beliar, Iisuse, şi fa-mă să stau de-a dreapta slavei Tale, Iisuse, Mântuitorul meu, izbăvindu-mă de partea cea de-a stânga.

Slavă…

Pe mine, cel ce am păcătuit mai presus decât toată firea raţională, tu, ceea ce ai întrecut cetele îngerilor în sfinţenie, cinste şi curăţia minţii, mântuieşte-mă, Fecioară, căci tu eşti mai presus decât toată făptură.

Al Născătoarei

Tu, care ai născut pe Iisus Dumnezeu, Stăpână, nu înceta rugându-te pentru netrebnicii tăi robi, Preacurată, ca să ne izbăvim de osândă prin solirile tale, Neîntinată, noi cei întinaţi, desfatându-ne de slava cea veşnică.

Oda 3 „Pe piatra credinţei întărindu-mă”

Ascultă, iubitorule de oameni Iisuse al meu, pe robul Tău care strigă întru străpungere şi izbăveşte-mă, Iisuse, de osândă şi pedeapsă, singur îndelung-răbdătorule, Iisuse preadulce, mult-mi­lostive.

Primeşte, Iisuse al meu, pe robul tău, care cade la tine cu lacrimi, Iisuse al meu, şi mântuieş­te-mă, Iisuse al meu, pe mine cel ce mă pocăiesc şi de gheenă izbăveşte-mă, Stăpâne, Iisuse preadulce, mult-milostive.

Timpul pe care mi l-ai dat, Iisuse al meu, în pati­mi l-am cheltuit, Iisuse al meu; de aceea să nu mă lepezi, Iisuse al meu, ci cheamă-mă din nou, ro­gu-mă, Stăpâne, Iisuse preadulce, şi mă mântuieşte.

Slavă…

Izbăveşte-mă pe mine, care strig: Mântuieşte-mă, Iisuse al meu Hristoase, pe mine, cel ticălos.

Cu totul fiind târât, Iisuse al meu, spre patimi de necinste, strig acum Ţie: Tu, Iisuse al meu, trimiţându-mi mână de ajutor, smulge-mă din ele pe mine, care strig: Mântuieşte-mă, Iisuse al meu Hristoase, pe mine desfrânatul.

Purtând minte necurată, Iisuse, strig Ţie: Cură- teste-mă de întinăciunea desfrânării mele, Iisuse al meu, pe mine, cel ce din neştiinţă am alunecat în adâncurile răutăţii, Mântuitorule Iisuse, şi mă mân- tuieşte, rogu-mă.

Slavă…

Cel ce ai fost omorât pe cruce, Iisuse al meu, su­fletul meu cel omorât viază-l, Iisuse al meu, şi în frumuseţea dintru început îmbracă-l ca un în­durat, Iisuse, pe acesta care face îndreptările Tale, Iisuse.

Al Născătoarei

Fecioară, care ai născut pe Iisus şi ai purtat în pântece pe Dumnezeu, pe Acesta roagă-L să mân­tuiască şi de gheenă să se izbăvească toţi ortodocşii, monahi şi căsătoriţi, care strigă: Afară de tine altă ocrotire sigură nu ştim.

         Oda 6 „în adâncul căderilor”

Iisuse Hristoase al meu mult-milostive, primeşte-mă, Stăpâne, pe mine, care mă mărturisesc Tie, o, Iisuse, mântuieste-mă si din stricăciune scoate-mă, Iisuse.

Iisuse al meu, nimeni altul nu s-a făcut desfrânat ca mine, nenorocitul, Iisuse iubitorule de oameni, dar Tu, Iisuse, pe mine mântuieşte-mă.

Iisuse al meu, şi pe desfrânata, şi pe fiul cel des­frânat, şi pe Manase, şi pe vameşul i-am între­cut, Iisuse al meu, cu patimile, şi pe tâlharul, şi pe niniviteni, Iisuse.

Slavă…

Preacurată Fecioară, singura neîntinată, care ai purtat în pântece pe Iisus Hristos al meu, cu isopul solirilor tale curăţeşte-mă acum pe mine, întinatul.

  Al Născătoarei

Preabună Stăpână, care ai purtat în pântec pe Dătătorul binelui, Hristos, inima mea cea scâr­boasă fa-o bună şi curăţeşte-o, rogu-mă.

                 Condac, glas 4 „Arătatu-S-a astăzi”

Iisuse preadulce, Lumina luminii, luminează ochii sufletului meu, Fiule al lui Dumnezeu, cu strălu­cirea Ta dumnezeiască, ca să Te laud pe Tine, lumina cea neînserată.

             Condac, glas 3 „Fecioara astăzi”

Iisuse preadumnezeiescule, Mana dătătoare de viaţă, Iisuse Dumnezeu-omule, Nectarul cel prea­dulce, fa-mă viu pe mine, cel omorât de păcate, îndulceşte-mă pe mine, cel amărât de fierea căderilor, şi dă-mi iertare mie, celui ce strig: Iisuse, Hris­toase, Mântuitorule, miluieşte-mă!

         Icos

Iisuse al meu, Dumnezeule, Care nu ţii minte răul, Cel fară de păcat, Iisuse izbăvitorule, preabunule, preaslăvite, sălăşluieşte-Te întru mine, precum ai făgăduit, Cuvinte, împreună cu Tatăl şi cu dumne­zeiescul Duh, curăţindu-mă, luminându-mă şi desă- vârşindu-mă întreg, Dumnezeu-omule, prin sălăş- luirea Ta. Căci fară Tine, Iisuse preasfinte, nu pot face nimic bun, împiedicat fiind de lanţurile cum­plite ale feluritelor mele patimi. Drept acum, Iisuse al meu, strig Ţie: Iisuse Hristoase, Mântuitorule, miluieste-mă!

      Oda 7 „Chipului de aur”

Hristoase Iisuse, nimeni din veac n-a păcătuit pe pământ, Iisuse al meu, cum am păcătuit eu, ticălosul şi desfrânatul, de aceea, Iisuse al meu, strig Ţie: îndură-te de mine, care-Ţi cânt Ţie: Bine­cuvântat eşti Dumnezeul Părinţilor noştri!

Hristoase Iisuse, străpunge-mă cu frica Ta, strig Tie, Iisuse al meu, si cârmuieste-mă acum la limanul cel bun, ca mântuit fiind, Iisuse al meu în­durate, să-Ţi cânt Ţie: Binecuvântat eşti, Dumne­zeul Părinţilor noştri! i i

Hristoase Iisuse, de mii de ori Ţi-am făgăduit, Iisuse al meu, pocăinţă eu, ticălosul, dar am minţit eu, netrebnicul; de aceea, Iisuse al meu, strig Ţie: Sufletul meu care a rămas nesimţit luminează-l Hristoase, Dumnezeul Părinţilor!

 Slavă..

Chip al Tatălui, Iisuse Unule-Născut, Fiule şi Cu­vinte, atingându-Te iarăşi, Iisuse, de chipul Tău [din mine] tulburat de multe patimi, remodelează-l si înnoieste-l dându-i iarăşi frumuseţea dintâi, Iisuse.

Al Născătoarei

Tu, care pe Hristos Iisus L-ai născut în chip în­fricoşat şi mai presus de fire, pe Acesta roagă-L, cu totul fară prihană, să-mi ierte toate căderile împotriva firii, Fecioară, ca mântuindu-mă să strig Ţie: Binecuvântată eşti cea care ai purtat în pântece pe Dumnezeu cu trup.

Oda 8 „Pe cel ce în cuptorul focului”

Pe Tine, Iisuse al meu, te rog: cum pe desfrânata ai izbăvit-o, Iisuse al meu, din căderile ei cele multe, aşa şi pe mine, Iisuse Hristoase al meu, izbă- veşte-mă şi curăţă întinatul meu suflet, Iisuse al meu.

Plecându-mă, Iisuse, spre plăcerile cele necuvân­tătoare m-am arătat necuvântător şi dobitoa­celor m-am asemănat cu adevărat, Iisuse al meu, în chip vrednic de milă eu, ticălosul, Mântuitorule; de aceea din dobitocia necuvântătoare izbăveşte-mă, Iisuse.

Căzând, Iisuse, între tâlharii stricători de suflet am fost dezbrăcat, Iisuse al meu, de haina cea ţesută de Dumnezeu şi zac acum la pământ plin de rănile loviturilor. Varsă peste ele, Hristoase al meu, untdelemn si vin.

Slavă…

Orbit fiind de pofte, Iisuse al meu, umblu cu su­fletul întunecat, Iisuse al meu; ci venind ca un Dumnezeu, Iisuse, luminează-mă, Iisuse Mântuito­rule, ca unul ce eşti singur dătător de lumină.

  Al Născătoarei

Tu, care pe Iisusul meu şi Dumnezeu L-ai purtat în chip netâlcuit, Născătoare de Dumnezeu Mărie, pe Acesta roată-L pururea să izbăvească din primejdie turma Sa şi pe cântăreţii tăi, Fecioară, ceea ce nu ştii de bărbat.

Oda 9 „Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu”

Pe Manase, Iisuse al meu, pe vameşul, pe desfrâ­nata, pe fiul cel desfrânat şi pe tâlharul i-am întrecut, îndurate Iisuse, cu faptele cele de ruşine şi necuviincioase, Iisuse, ci Tu, Iisuse al meu, vino şi mă mântuieşte.

Pe toţi cei care de la Adam încoace au păcătuit, Iisuse al meu, înainte de Lege, în timpul Legii şi după Lege, Iisuse, i-am întrecut Iisuse al meu, eu ticălosul, în chip vrednic de milă prin patimile mele; dar Tu, Iisuse al meu, mântuieşte-mă cu ju­decăţile Tale.

Să nu mă desparţi, Iisuse al meu, de slava Ta ne­grăită, şi nu mă faci părtaş, Iisuse, al părţii celei de -a stânga, preadulce Iisuse, ci alăturându-mă oilor Tale celor de-a dreapta Ta, Hristoase Iisuse al meu, dă-mi odihnă ca un milostiv.

Slavă…

Greşind şi cu gândurile şi cu trupul, Iisuse al meu, sufăr şi suspin, Iisuse: O, Iisuse al meu, mântu- ieşte-mă, Iisuse al meu puternice, şi nu mă osândi la focul gheenei, Iisuse, pe mine, cel vrednic de osândă.

Al Născătoarei

Pe Iisus, pe Care singură L-ai purtat, Născătoare de Dumnezeu, care nu ştii de bărbat, Fecioară Marie, milostiv fa-L, Curată, ca pe Fiul şi Ziditorul Tău, să-i izbăvească din ispite şi din primejdii şi din focul ce va să vină pe cei ce aleargă la tine.

                    Luminânda, glas 6 „Pe cea mai cinstită”

Iisuse, preadulce Iisuse, Iisuse, Mântuitorul meu, tămăduieşte patimile cele grele ale sufletului meu, Hristoase al meu, Iisuse al meu, ca să Te măresc pe Tine, eu, preaticălosul.

Al Născătoarei

Maică a lui Iisus, arătând necontenit rugăciu­nea mea ca o mireasmă plăcută dă-mi dar care dăruieşte izvorârea chemării lui Iisus în cele dinăuntru ale mele.

Exapostilaria

O, Iisuse, Mântuitorul meu, o, Iisuse al meu pu­ternice, milostiveşte-Te de mine, Iisuse al meu, ca un milostiv, Iisuse, ca să măresc cu strălucire, Iisuse al meu, slava Ta.

 La laude, stihiri prosomii „Ale cetelor cereşti”

Pe Tine, Iisuse şi Dumnezeul meu, preabunule, pe Tine, Iisuse, Mântuitorul meu, Te rog: Iisuse al meu, scoate-mă, Cuvinte, din toată osânda înfri­coşătoare, Iisuse al meu, şi de slava cea nemuritoare învredniceşte-mă, Iisuse iubitorule de oameni.

Pe Tine, Iisusul şi Dumnezeul meu necuprins, Te rog: Cuvinte, Iisuse al meu, Mântuitorul meu, învredniceşte-mă de partea Ta cea dreaptă, Iisuse, Stăpâne, şi din osânda focului veşnic izbăveşte-mă, Iisuse.

Cu mijlocirile tuturor sfinţilor, Stăpâne, Iisuse, Mântuitorul meu, şi ale celei ce Te-a purtat în pântece, cârmuieşte-mă, Cuvinte Iisuse, la viaţă şi îndreaptă-mă spre cărările care mă poartă, Iisuse, spre viaţa cea veşnică.

Slavă şi acum, glas 6 „îngereştile”

Mântuitorule Iisuse, primeşte, îndurate Mân­tuitorule Iisuse, cererea celui ce a păcătuit mult şi mântuieşte-mă, Iisuse al meu, pe mine, cel nevrednic de milă, de întunericul cel veşnic, Iisuse al meu, şi de focul cel nestins izbăveşte-mă pe mine, binecuvântate Hristoase Iisuse, prin rugăciunile celei ce Te-a născut pe Tine.

Stihiri prosomii, glas 6

Iisuse preadulce, veselia sufletului meu, Iisuse, curăţia minţii mele, Stăpâne mult-milostive, Iisu­se, mântuieşte-mă, Iisuse, Mântuitorul meu, Iisuse al meu preaputernice, nu mă lăsa pe mine. Mântui­torule Iisuse, miluieşte-mă şi izbăveşte-mă de toată osânda, Iisuse, şi învredniceşte-mă de partea celor mântuiţi. Iisuse al meu, uneşte-mă pe mine cu ceata aleşilor Tăi, Iisuse iubitorule de oameni.

Iisuse preadulce, slava apostolilor, Iisuse al meu, lauda mucenicilor, Stăpâne atotputernice, Iisuse, mântuieşte-mă, Iisuse, Mântuitorul meu, Iisuse al meu preafrumosule, pe mine, cel ce alerg la Tine, Mântuitorule Iisuse, miluieşte-mă cu mijlocirile celei ce Te-a născut pe Tine şi ale tuturor sfinţilor Tăi proroci, Mântuitorul meu, Iisuse, şi desfătării raiu­lui mă învredniceşte, Iisuse iubitorule de oameni.

Iisuse preadulce, strălucirea asceţilor, Iisuse prea­bunule şi scăparea fecioarelor, Iisuse, vino, Iisuse, Mântuitorul meu, Iisuse al meu, şi scoate-mă din osândă, Mântuitorule Iisuse, uneşte-mă cu partea celor mântuiti, Mântuitorule Iisuse, rânduieste-mă de-a dreapta Ta, Mântuitorule Iisuse, şi bucuriei veşnice mă învredniceşte, Iisuse preadulce.

Slavă…

Iisuse preadulce, faima monahilor, Iisuse îndelung-răbdătorule, desfătarea şi podoaba asceţilor, Iisuse, mântuieşte-mă, Iisuse, Mântuitorul meu, Iisuse al meu preabunule, scapă-mă, Mântuitorule Iisuse, din mâna balaurului şi din cursele lui slobo- zeşte-mă, Mântuitorule Iisuse, ridică-mă din adâncul cel mai jos, Mântuitorul meu Iisuse, şi împreună cu oile cele de-a dreapta numără-mă, Iisuse.

Iisuse preadulce, izbăvitorul celor din nevoi, Iisuse al meu, noianul neistovit al milei, Iisuse, mântu- ieşte-mă, Iisuse, Mântuitorul meu, Iisuse al meu, şi izbăveşte-mă de tot felul de patimi, Mântuitorule Iisuse, şi de înfumurare, şi slavei celei veşnice în­vredniceşte-mă atunci, Iisuse, şi părţii celei de-a dreapta, Iisuse al meu, sălăşluindu-mă împreună cu cetele aleşilor tăi, Iisuse preadulce.

Iisuse, dă putere sufletului meu neputincios, Iisuse, curăţă, Mire fără prihană, inima mea şi întraripează-mi mintea, Mântuitorule, cu dragoste, trezind şi atrăgând la Tine toată dispoziţia sufletu­lui meu; căci Tu eşti, Iisuse, lumina supralumi- noasă, frumuseţea cea supraluminoasă, dorinţa cea mai înaltă, vigoarea celor neputincioşi, Iisuse, şi Pricinuitorul atât al existentei mele, cât si al existenţei mele fericite.

Iisuse, Dumnezeu-omule, Dumnezeu Cuvântul din Dumnezeu, cel de-un-chip şi împreună-fără-de- început cu Tatăl şi cu Duhul, Iisuse, mântuieşte-mă, Iisuse cu mijlocirile celei ce Te-a purtat în pântece şi cu rugăciunile tuturor sfinţilor luminează-mi mintea şi gândul, Iisuse, ca să oglindesc numai fru­museţile Tale văzându-Te nevăzut întru mine şi pe mine întipărit întru Tine în Duh prin har.

Şi acum. Al Născătoarei

Ocrotirii omeneşti nu mă încredinţa, preasfântă Stăpână, ci primeşte cererea rugătorului tău, căci necazul mă cuprinde şi nu pot suferi săgeţile demonilor, adăpost nu am nici unde să fug eu, tică­losul, fiind războit din toate părţile, şi mângâiere nu am afară de tine, Stăpâna lumii, nădejdea şi ocrotirea credincioşilor, nu trece cu vederea cere­rea mea şi fa ce-mi este de folos.

   La stihoavnă, glas 2 „Casa Efratei”

Deschide-mi, Iisuse, uşile raiului, Mântuitorul meu, Iisuse al meu, şi primeşte-mă în mijlocul lui pe mine, cel neîndreptat.

Îndreptează, Iisuse, mişcările, Iisuse al meu, sufleltului meu, cu aura, Iisuse, strălucirii Duhului.

Îndreptează, Iisuse, mintea mea, Iisuse al meu, Ispre Tine, Iisuse al meu, cel singur fermecător şi preafrumos, Iisuse al meu.

Slavă şi acum. Al Născătoarei

Tu eşti ocrotirea tare a creştinilor, slava asceţi­lor, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, mântuieşte-i pe cei ce te iubesc pe tine.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Iisuse preadulce…preadulce…

  1. In Tacere zice:

    Reblogged this on În Tăcere.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s