Alt Acatist al Sfântului Mucenic Efrem cel Nou

 

CONDACUL 1

Purtătorului de chinuri şi cinstitului sfințit Mucenic Efrem, ca cei ce ne-am izbăvit din nevoi, îi aducem cântare de mulţumire, într-un cuget strigând: ca unul care ai îndrăznire către Domnul, cu rugăciunile tale, Sfinte, apără mănăstirea ta şi pe noi, cei ce strigăm către tine: mântuieşte-ne, Efrem preacinstite.

ICOSUL 1

Ca un alt înger ai petrecut pe pământ, Cuvioase Efrem, Părintele nostru, de aceea şi de sfârşit mucenicesc te-ai învrednicit, Sfinte. Pentru aceasta strigăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Efrem, a lumii izbăvire.

Bucură-te, a celor bolnavi grabnică auzire.

Bucură-te, a celor căzuţi grabnică apărare.

Bucură-te, a celor mâhniţi dumnezeiască mângâiere.

Bucură-te, că pe cel paralitic l-ai îndreptat în chip minunat.

Bucură-te, că împlineşti cererile în chip mai presus de fire.

Bucură-te, Efrem, a nevoitorilor înfrumuseţare.

Bucură-te, a mucenicilor lui Hristos dumnezeiască luminare.

Bucură-te, Efrem, lauda cea dumnezeiască!

CONDACUL 2

Văzându-te Domnul Dumnezeu suindu-te la mare înălţime de virtuţi şi voind să înalţe sufletul tău cel sfânt, te-a sculat spre dumnezeieşti dorinţe şi astfel, suind din putere în putere, Părinte, Îi cânţi Lui cu glas netăcut: Aliluia!

ICOSUL 2

Cunoscutu-te-am pe tine în vremurile din urmă, prin minunată descoperire, după ce multe veacuri ai fost ascuns în pământ, iar când Domnul Atotţiitorul a voit, ne-a descoperit dumnezeieştile şi de har izvorâtoarele tale moaşte. De aceea, umplându-ne de bucurie negrăită, strigăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Efrem cel ce cu îngerii te-ai întrecut.

Bucură-te, împreună-locuitorule cu pustnicii şi cuvioşii.

Bucură-te, că cetele ortodoxilor le-ai strălucit.

Bucură-te, că pe cei înţelepţi în chip luminat i-ai robit.

Bucură-te, floare a curăţiei înmiresmată.

Bucură-te, înfrânare îndelungată.

Bucură-te, de cereşti străluciri izvor.

Bucură-te, a mănăstirii tale sfinţit şi nepreţuit odor.

Bucură-te, Efrem, lauda cuvioşilor!

CONDACUL 3

Întărire a mănăstirii tale te-ai arătat însufleţind, luminând şi călăuzind pe cei ce aleargă la tine cu credinţă. De aceea, cu frică strigăm Domnului: Aliluia!

ICOSUL 3

Te avem pe tine apărător mare şi păzitor în sfânta şi cinstita ta mănăstire, în care te-ai nevoit, Sfinte al meu, cu inima aprinsă de dragoste. De aceea, îi auzi pe cei ce cu evlavie îţi strigă acestea:

Bucură-te, Efrem, temelia bunei credinţe.

Bucură-te, fericite, celor aflaţi în primejdii biruinţă.

Bucură-te, că mănăstirea ta se laudă acum în chip minunat.

Bucură-te, că se veseleşte văzând moaştele tale.

Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, lauda cuvioşilor.

Bucură-te, a mâhnirii mele dumnezeiască izbăvire.

Bucură-te, Efrem, a sufletului meu dumnezeiască bucurie.

Bucură-te, a celor smeriţi cu inima dumnezeiască veselie.

Bucură-te, Efrem preacinstite!

CONDACUL 4

Cu râvnă râvnind dumnezeiască dragoste în sufletul tău, Sfântul meu Efrem, din pruncie ai ieşit spre căutarea Domnului Dumnezeului tău pe Care L-ai iubit, cinstite Părinte, şi aflându-L, te veseleşti cu sufletul şi cu inima, cântându-I cântarea: Aliluia!

ICOSUL 4

Cu râvnă, Sfinte al meu, te-ai suit la mare înălţime, prin lupte minunate, căci ai vieţuit ca unul fără de trup, prin nevoinţă. De aceea te-ai învrednicit de sfârşit mucenicesc, fericite. Iar noi, nevrednicii robii tăi, umplându-ne de dragoste dumnezeiască, pentru mulţimea înfricoşătoarelor tale minuni, îţi strigăm acestea:

Bucură-te, mare apărător al credincioşilor.

Bucură-te, cel ce pururea îmbogăţeşti pe cei săraci.

Bucură-te, a monahilor dumnezeiască desfătare.

Bucură-te, lauda sfântă a Raiului.

Bucură-te, că cei fărădelege te-au răstignit într-un copac bătrân şi ai râvnit Patimii celei de bună voie a Stăpânului a toate prin Cinstita Cruce.

Bucură-te, că în pântece ţi-au vârât un tăciune aprins şi cursele vrăjmaşului, Părinte sfinte, în cenuşă le-ai prefăcut.

Bucură-te, că sfântul tău obraz l-au strivit cei fără de lege şi asemănare ai făcut, Cuvioase, pălmuirii Mântuitorului a toate.

Bucură-te, că în sfintele tale coaste răni ai primit, închipund, Cuvioase Părinte, coasta neprihănită a Celui împuns cu suliţa, de aceea strigăm ţie:

Bucură-te, Efrem preacinstite!

CONDACUL 5

Cu înfricoşătoarele tale minuni ai împodobit, Sfinte al meu, Biserica lui Hristos. De aceea şi noi, după datorie, cântăm Mântuitorului nostru Dumnezeu lauda: Aliluia!

ICOSUL 5

Văzând sfântul tău chip şi, covârşiţi fiind de nenumăratele tale minuni, ne umplem de negrăită bucurie şi veselie, strigând către tine acestea:

Bucură-te, Efrem, lauda îngerilor.

Bucură-te, cel ce întâmpini degrabă pe cei necăjiţi.

Bucură-te, Sfinte al meu Efrem, mântuirea noastră.

Bucură-te, că prin tine se revarsă mir dumnezeiesc.

Bucură-te, că prin nevoinţele tale satana a fost surpat.

Bucură-te, că prin slăvitele tale lupte, ne-am slobozit de patimi.

Bucură-te, Efrem, izbăvitorul celor înviforaţi.

Bucură-te, pururea ajutător al celor ce stigă:

Bucură-te, Efrem, lauda Părinţilor!

CONDACUL 6

Vestitori ne-am făcut noi ai nenumăratelor şi înfricoşătoarelor tale minuni, Sfinte al meu Efrem, făcătorule de minuni, preasfinţite, căci împarţi daruri din belşug celor ce-ţi cer, de aceea cântăm ţie: Aliluia!

ICOSUL 6

Strălucitor şi purtător de lumină te arăţi celor ce te doresc, slăvite. De aceea, Efrem, dăruieşti tămăduiri celor ce cu credinţă se apropie şi strigă către tine acestea:

Bucură-te, lumină ce se arată celor din întuneric.

Bucură-te, cel ce luminezi sufletele oamenilor.

Bucură-te, îndreptare grabnică a celor ce se pocăiesc.

Bucură-te, mângâiere dumnezeiască a celor ce bolesc.

Bucură-te, alinare a celor suferinzi.

Bucură-te, liman de mângâiere a celor necăjiţi.

Bucură-te, temelie a bunei credinţe.

Bucură-te, prin care se revarsă mir dumnezeiesc.

Bucură-te, Efrem preacinstite!

CONDACUL 7

O singură Dumnezeire în trei Persoane ai propovăduit, vrednicule de cântare, în mijlocul celor fărădelege. Pentru aceasta şi chinuri înfricoşătoare ai răbdat, strigând pururea Domnului tău: Aliluia!

ICOSUL 7

Biserică a lui Dumnezeu te-ai făcut, Cuvioase Părintele nostru; de aceea, cei ce aleargă cu credinţă la sfântă biserica ta primesc tămăduiri a toată neputinţa sufletului şi a trupului. De aceea, cu suflet umilit strigăm ţie acestea:

Bucură-te, Efrem, slava şi lauda îngerilor.

Bucură-te, auzire preagrabnică a celor bolnavi.

Bucură-te, că spital s-a arătat sfânta ta mănăstire.

Bucură-te, că cei bolnavi primesc tămăduiri.

Bucură-te, dumnezeiască alegere a Sfinţilor Părinţi.

Bucură-te, că tu eşti mângâiere preadulce a sufletelor necăjite.

Bucură-te, nor cu totul luminos în noapte al celor ce dorm.

Bucură-te, apărător al mănăstirii tale, Preacinstite.

Bucură-te, Efrem, între Părinţi fericite!

CONDACUL 8

Străine şi uimitoare minuni ne-a arătat Domnul descoperind cinstitele tale moaşte dumnezeieşti şi de minuni izvorâtoare. Umplutu-s-a întreg pământul de mireasma mirului tău dumnezeiesc. De aceea îţi strigăm cu glas neîncetat: Aliluia!

ICOSUL 8

Cu totul fiind dumnezeiască lumină, ai mers, sfinte al meu, ca un luptător viteaz, în mijlocul lupilor mâncători de sânge şi ai mărturisit cu îndrăzneală Sfânta Treime pentru Care ţi-ai vărsat sângele, Efrem, preasfinte, Părintele nostru. De aceea, îţi aducem cântare de biruinţă:

Bucură-te, cel ce ai călcat cu îndrăzneală hoarda păgânilor.

Bucură-te, cel ce ai mustrat îndrăzneala lor cea nelegiuită.

Bucură-te, că l-ai zdrobit cu tărie pe vrăjmaş.

Bucură-te, că tu ai bucurat ceata îngerilor.

Bucură-te, că ai sfinţit Muntele Neprihăniţilor cu vitezele tale lupte.

Bucură-te, că tu şi mai slăvită ai făcut Sfânta Mănăstire a Născătoarei de Dumnezeu.

Bucură-te, podoabă plină de lumină a pustnicilor.

Bucură-te, curăţie dumnezeiască a celor ce se nevoiesc în feciorie.

Bucură-te, Efrem, între Părinţi fericite!

CONDACUL 9

Călcând toată puterea vrăjmaşului, arătatu-te-ai înfricoşător demonilor. Pentru aceasta, mare apărător te-am dobândit noi cei ce ne aflăm în tot felul de ispite; de aceea îţi strigăm lauda: Aliluia!

ICOSUL 9

Pâraie de mir dumnezeiesc izvorăşte racla moaştelor tale, Efrem făctorule de minuni; de aceea dăruieşti tămăduiri celor ce pătimesc în boli amare şi aleargă la tine cu credinţă, Cuvioase Părinte. Pentru aceasta îţi strigăm ţie acestea:

Bucură-te, cel ce reverşi mirul cel ceresc.

Bucură-te, cel ce aduci curăţie sufletelor.

Bucură-te, că tu eşti comoară mare şi neîmpuţinată.

Bucură-te, că tu eşti mare laudă a mănăstirii tale.

Bucură-te, doctor fără plată al sufletelor şi al trupurilor.

Bucură-te, preacinstit lăcaş al cugetării la Hristos.

Bucură-te, desfătare dumnezeiască a monahilor.

Bucură-te, dumnezeiască înfrumuseţare a cerului şi a pământului.

Bucură-te, Efrem preacinstite!

CONDACUL 10

Laudă şi zid tare dobândindu-te pe tine sfânta ta mănăstire, îţi strigă ţie: strălucit-a frumuseţea mea şi buna cuviinţă prin feluritele nevoinţe şi înfricoşatele lupte muceniceşti ale slugii mele, sfinţitul mucenic Efrem. De aceea, le chem pe prietenele şi vecinele mele mănăstiri ca să cântăm Domnului lauda: Aliluia!

ICOSUL 10

Zid şi întărire fii nouă, Sfinte Efrem fericite, prietenul adevărat al lui Hristos. Din adâncul inimii te rugăm: vino degrabă, Sfinte, şi dăruieşte harul tău cel îmbelşugat, ca să-ţi cântăm cu dragoste acestea:

Bucură-te, cel ce ai lăsat lumea pentru dragostea lui Hristos.

Bucură-te, cel ce din dragoste pe Mântuitorul L-ai urmat.

Bucură-te, cel ce ai râvnit Sfântului Ioan Înaintemergătorul Mântuitorului.

Bucură-te, că ai râvnit nevoinţei lui ca cei din vechime.

Bucură-te, că pe tine te-a învrednicit Domnul să mărturiseşti glorios.

Bucură-te, că din plin ai făcut să înflorească răsadul curăţiei.

Bucură-te, desfătare şi mir ceresc al Raiului.

Bucură-te, podoabă a sfinţilor îngeri şi a heruvimilor.

Bucură-te, Efrem preacinstite!

CONDACUL 11

Cu laude voind a cânta viața ta îngerească, Cinstite Părinte, Sfinte al meu Efrem, făcătorule de minuni, Mare Mucenic și nevoitor, nu îmi este în putere, ca unul ce sunt cu totul nevrednic. Dar cer iertare pentru multele mele păcate, ca să strig Domnului cu dragoste cântarea: Aluluia!

ICOSUL 11

Ca o lumină te-ai arătat binecredinciosului preot, la ceasul amiezii, înconjurând, Sfinte al meu, Sfânta ta Mănăstire, pe care ai iubit-o şi în care te-ai nevoit cu inima aprinsă de dragoste. De aceea, şi înaintea păgânilor pe Dumnezeu mărturisind prin chinuri înfricoşătoare, ţi-ai dat sufletul în mâinle Domnului, pentru care cântăm ţie acestea:

Bucură-te, cel ce credinţa ortodoxă lămurit ai mărturisit şi chinuri de negrăit ai răbdat.

Bucură-te, cel ce, spânzurat fiind în copac cu capul în jos, ai râvnit morţii pe Cruce a Mântuitorului, fericite.

Bucură-te, cel ce, pântecele fiindu-ţi ars, ai biruit năvălirile văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi.

Bucură-te, cel ce, răbdând pentru dragostea Domnului tău chinuri amare, ai câștigat lăcaşurile cereşti, Sfinte al meu Efrem preacinstite.

Bucură-te, cel ce Muntele Neprihăniţilor l-ai slăvit prin slăvitele tale lupte şi cu îndoită cunună, a nevoinţei şi a muceniciei, ai fost împodobit de mâna Domnului tău, fericite.

Bucură-te, cel ce străpungerile cuielor le-ai răbdat pentru dragostea Ziditorului tău.

Bucură-te, cel ce întru slavă multă ai urcat la cer prin slăvitele tale lupte.

Bucură-te, cel ce prin caznele tale muceniceşti ai împodobit cetele îngerilor din cer, ale cuvoşilor şi ale tuturor sfinţilor.

Bucură-te, Efrem, fericite.

CONDACUL 12

Primit-ai, Sfinte al meu Efrem, de la Dumnezeu Domnul Atotţiitorul harul de a alunga bolile şi a îndepărta patimile de la cei ce cu credinţă şi dragoste strigă Domnului şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

ICOSUL 12

Cântând ţie laudă de biruinţă, Sfinte al meu Efrem preacinstite, cu credinţă multă şi cu dorirea inimii te rugăm noi, nevrednicii robii tăi, nu înceta a face rugăciune către Domnul pentru noi, ca să-ţi strigăm ţie acestea:

Bucură-te, doctor fără de plată a celor ce zac în boli amare.

Bucură-te, pururea ajutătorule al celor ce se află în nevoi.

Bucură-te, că cererile le împlineşti în chip mai presus de fire.

Bucură-te, că pe cei ce bolesc din moarte îi aduci la viaţă.

Bucură-te, că sfinţeşti pe cei ce aleargă la tine cu inimă curată.

Bucură-te, că luminezi inimile celor smeriţi.

Bucură-te, Efrem, bucuria celor înviforaţi.

Bucură-te, pururea ajutător al celor ce strigă cu credinţă:

Bucură-te, Părinte preacinstite.

CONDACUL 13

O, Sfinte al meu Efrem, Mare Mucenice şi nevoitorule, de la tine cerem şi pe tine te rugăm, nu trece cu vederea rugăciunile robilor tăi, ci vindecă sufletele şi trupurile noastre şi învrednicește-ne de Împărăţia Cerurilor, ca, după cuviinţă, să-ţi cântăm lauda: Aliluia!

Reclame
Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s