Alt Canon, al cărui acrostih este acesta: Pe Prodromul Cuvântului îl laud prin cuvinte, Ioan Canon la Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Glasul al 8-lea
Alt Canon, al cărui acrostih este acesta:
Pe Prodromul Cuvântului îl laud prin cuvinte, Ioan
Canon la Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Cântarea 1
Irmosul:
«Pe Faraon cel purtat în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea; iar pe Israel, cel ce fugea, l-a arătat mergător pedestru, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu».

Pe tine, cel mai mare dintre toți prorocii, mai bun cu adevărat și mai presus de toată firea celor născuți din femeie, pe marele Înainte Mergător al lui Hristos, voind cu dor a-l lăuda, cer de sus luminarea ta care să lucreze împreună cu mine și să mă înaripeze.

Ești învățător al adevăratei pocăințe și arătându-te propovăduitor răsunător, întărește-mă pe mine pururea să mă pocăiesc din suflet ca, scuturând povara păcatelor, să scap de cercarea gheenei, Înainte Mergătorule.

Pe cei rătăciți i-ai povățuit la calea cea dumnezeiască, și, ieșind din repejunile noianului, ai oprit curgerea undelor Iordanului, răsărind ca un al doilea Orion, ca un astru nou arătat.

Slavă..
.
Răsărit-ai din sfântă rădăcină, din coapsă prorocească, cel mai mare decât prorocii, mai înalt decât muritorii și prieten adevărat al lui Hristos, proroc din proroc, preasfințit din sfințit, Botezătorule al Cuvântului și Înainte Mergătorule.

Și acum…

Odraslă roșie din rădăcină de aur împărătească ai odrăslit, Curată, și mlădiță de porfiră, ceea ce ai vopsit cu porfira sângiurilor tale cinstita porfiră, precum culorile hlamidei, trup însuflețit Împăratului puterilor.

Cântarea a 3-a
Irmosul:
«Cel Ce ai întărit din început cerurile cu pricepere şi pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, mă întăreşte Hristoase, că nu este Sfânt afară de Tine, Unule, Iubitorule de oameni».

De toate păcatele mele spală-mă în baia pocăinței și a străpungerii, Ioane Botezătorule, Cel ce ai spălat în ape pe Mielul lui Dumnezeu, pe Cel ce ridică păcatul lumii.

Răscolit fiind de nenorociri și zbuciumat de înconjurări, de năvălirile ispitelor, de întreitele valuri ale gândurilor sucite, de necazurile vieții, de atacurile demonilor, tu întărește-mă pe piatra acoperământului tău.

O, Înainte Mergătorule, cu lenevire mare și cu nepăsare călătorind prin viață, nu aștept bun sfârșit, ci înfricoșată osândă și pedeapsă neîncetată, pentru aceea cu rugăciunile tale, mântuiește-mă.

Slavă…

Maica ta cea stearpă, sinagoga evreilor, s-a arătat roditoare lui Dumnezeu prin înțeleptele tale amenințări, arată, dar, și sufletul meu cel sterp vie mult roditoare de strugurii pocăinței.

Și acum…

Umbrit fiind în pântecele maicii, pruncului i se vestește taina cea nouă despre tine, Născătoare de Dumnezeu, și cel mai mare decât prorocii s-a închinat lui Hristos purtat în pântecele tău, ca robul Stăpânului.

Cântarea a 4-a
Irmosul:
«Tu eşti tăria mea, Doamne; Tu şi puterea mea; Tu, Dumnezeul meu; Tu, bucuria mea, Cel ce nu ai părăsit sânurile părinteşti şi ai cercetat a noastră sărăcie. Pentru aceasta, cu proorocul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni».

La scaunul de judecată cel înfricoșat, și nesuferit, și nemitarnic al lui Hristos când mă voi înfățișa și voi da socoteală de cele făcute de mine întru ascuns, vai mie!, și la vedere voi fi osândit, șezi atunci împreună cu mine, robul tău, Prorocule, și mântuiește-mă.

Cel ce ai propovăduit oarecând tăcerea și amuțirea legii prin venirea harului, Înainte Mergătorule al lui Hristos, fă să amuțească întru mine păcatul cel îndrăzneț la culme și nerușinat și din cumplita tiranie și robie a acestuia slobozește-mă.

Unuia Lumină din Lumina celui Preaînalt I-ai mers înainte tu, numit și fiind cu adevărat Proroc de un chip cu Dumnezeu și ca un astru ai alergat înaintea soarelui celui dumnezeiesc, gătind căi drepte Domnului prin netezimea cuvintelor tale, fericite.

Slavă…

Vâlvâind de cărbunii pustiei, oaie dumnezeiască a pustiului, Înainte Mergătorule, pe mine cel ce ard de plăceri în focul cel clocotitor, răcorește-mă acum cu rugăciunile tale, căci tu ai cufundat în ape pe Cel ce a ars multa fărădelege a lumii.

Și acum…

Aflându-se în multa bogăție a necredinței cei cu adevărat săraci, tu i-ai îmbogățit, Născătoare de Dumnezeu Marie, ceea ce ai născut comoara mântuirii, pe Fericitul Sfintei Treimi Care foarte a sărăcit cu harul, pe Cel ce a micșorat mincinoasa închinare la mulțimea zeilor.

Cântarea a 5-a
Irmosul:
«Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti lumină neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul? Ci Te rog, întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele».

Nu știu ce apărare voi afla eu, nenorocitul, ce voi face atunci când cărțile se vor deschide, tronurile se vor așeza să se facă judecată cu casa lui David, cum se spune, și când faptele fiecăruia se vor învinui.

Tiranisit și osândit sunt acum de conștiința mea eu, nesocotitul, căci gândurile mele mă tulbură, și mă judecă, și mă osândesc și mai înainte de judecata aceea, pentru aceea, vino, Înainte Mergătorule, și mă mântuiește.

Umbra întunericului faptelor mele alung-o, rogu-mă, cela ce ești sfeșnicul soarelui, și luminează-mi candela sufletului meu, Înainte Mergătorule, și arată-mă fiu al luminii și al zilei și moștenitor al luminii celei viitoare.

Slavă…

Luându-mă de mâna mea cea dreaptă, călăuzește-mă la mântuire, arzând spinii patimilor mele, cel ce ai ținut cu materialnică mâna ta văpaia cea nesuferită, focul cel nematerialnic al dumnezeirii și L-ai botezat în ape.

Și acum…

Unul din Sfânta Treime, Plăsmuitorul neamului omenesc, străpuns la inimă din milostivire, S-a întrupat din curatele tale sângiuri din iubire de oameni și neamul oamenilor este miluit și chemat din nou prin tine, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară.

Cântarea a 6-a
Irmosul:
«Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă».

Iată, timpul vieții mele se trece în răutate și în multă trândăvie și curge ziua ca apa și tăierea se apropie și mă tem ca nu cumva securea morții să mă taie pe mine ca pe smochinul cel neroditor.

Iarăși porcul sălbatic, demonul, nebunește ca un mistreț, a vătămat via sufletului meu, tăind orice strugure dulce care ar fi răsărit în ea, dar, din înălțimea nebuniei lui, odată cu rodul a tăiat și mlădițele.

Lucrează acum mântuirea mea, Cel ce ai fost botezat în ape de mâna Înainte Mergătorului, căci apele răutății cele amare și sărate au intrat până la sufletul meu și scufundă corabia gândurilor mele.

Slavă…

Luând catargul crucii ca pe o suliță, Iisuse Dumnezeul meu, vino degrab în ajutorul meu căci noroadele patimilor celor de alt neam au intrat în moștenirea Ta și au spurcat templul sufletului meu.

Și acum…

Aurit palat curat, vistieria binemirositoare a curăției, iatacul luminos al Stăpânului, locașul plin de aromate, cortul în care S-a sălășluit toată deplinătatea dumnezeirii, Marie, mântuiește-mă.

Cântarea a 7-a
Irmosul:
«Tinerii evrei în cuptor au călcat văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, strigând: Binecu¬vântat eşti Doamne, Dumnezeule, în veci!»

Uluitor Glas al dumnezeiescului Cuvânt, ai dezlegat muțenia tatălui tău, făcându-l să vorbească precum mai înainte, tot așa și mie, fericite, dezleagă lanțurile învinuirilor mele.

Dă prin vânturătoarea rugăciunilor tale grămezile fărădelegilor mele și curăță pleava minții mele, scuturând de la ea orice pănușă a cugetelor.

Precum glasul Celui ce strigă în pustie, strigă și în inima mea cea neroditoare cuvântul vieții și glasurile mele de rugăciune îndreaptă-le către Dumnezeu, fericite.

Slavă…

Ridurile și bătrânețea sufletului meu, învechirea cea care vine din păcat, cel ce te-ai născut din maică bătrână și plină de riduri, cu rugăciunile tale, înnoiește-mă, Prorocule.

Și acum…

Întreaga lume în chip străin, dacă ar naște guri, și limbi, și mulțime de înțelesuri noi, nici așa nu ar putea să exprime, Născătoare de Dumnezeu, vrednicia ta.

Cântarea a 8-a
Irmosul:
« Cel ce acoperi cu ape … ».
Numaidecât izbăvește-mă, rogu-mă, de viermele cel veninos și de scrâșnirea dinților, de focul cel nestins, de amarnicul tartar, de întunericul cel fără rază, și din orice altă pedeapsă, Înainte Mergătorule al Domnului, căci pe tine te am izbăvitor, eu, robul tău.

Ca Ilie cel mare, ca un fără de trup, ai râvnit viața îngerilor și înger muritor te-ai arătat și, fugind din pruncie de trupeasca dezmierdare, și de plăcerile lumești, și de odihnele vieții, Ioane înțelepte, te-ai sălășluit în pustiu.

Uimitoare zdrobire ai săvârșit în repejunile Iordanului cumpliților balauri cuibăriți în ape, puternice Doamne, tot așa iarăși prin Înainte Mergătorul Tău, zdrobește capetele șerpilor cuibăriți în sufletul meu.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul.

Vai! Pe mine cel ce m-am plecat întreg la pământ și genunchiul nebunește l-am plecat poftei ca unui alt baal, îndreaptă-mă și fă-mă neclintit cu rugăciunile tale, tu, cel ce ai botezat cu mâna pe Cel ce a plecat cerurile pentru noi și a luat trup.

Și acum…

Iată, tu, Născătoare de Dumnezeu, născând pe Dumnezeu, pe Cel ce a acoperit cele mai de deasupra cu ape, pe Cel ce scoate apă cu norii din mare, ca un nor cu totul luminos, uzi cu ploaia cunoștinței de Dumnezeu pe cei topiți de arșița necredinței.

Să lăudăm… Irmosul:

« Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Tale, Cel ce pui mării nisipul hotar, Cel ce ții toate, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te slăvește luna, Ție toată făptura Îți aduce cântare ca Făcătorului și Ziditorului»

Cântarea a 9-a
Irmosul:
«Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile; pentru aceasta, pe tine, de Dumnezeu Născătoare, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim».

Negreșit ai fost învrednicit a vedea cele pe care și îngerii au dorit să le vadă mai întâi, apoi și poporul prorocilor și corul patriarhilor și să țină cu mâna pe Cel în a Cărui mână este toată suflarea, pe Dumnezeu întrupat și să-L boteze în repejunile Iordanului, dumnezeiescule Înainte Mergătorule.

Tocmai ca prieten adevărat al lui Hristos, ca Glas al lui Dumnezeu Cuvântul, auzi glasul meu cel îndurerat și la glasul trâmbiței celei de pe urmă, când se vor scula morții și mă voi înfățișa la înfricoșata Judecată, fii mie izbăvitor gata.

Eliberează-mă din patimi și învrednicește-mă să privesc la poruncile Tale, Dumnezeule, cu rugăciunile Botezătorului Tău, ca să nu fiu rușinat atunci înaintea divanului Tău, când voi fi tras și târât la Judecată ca un făcător de rele.

Iată, s-a apropiat Împărăția cerurilor, ai strigat, Înainte Mergătorule, botezați-vă toți cu inimă curată mai înainte și arătați fapte vrednice de pocăință curată, pentru aceea, cu rugăciunile tale, punându-mă în rânduială prin pocăință, arată-mă vrednic de Împărăție.

O, cum mă înnoiesc trupește în răutate și cum mă întăresc în multe nelegiuiri, dar cu sufletul mă învechesc bolind, dar tu fă dimpotrivă, ca să te am eu mijlocitor între Vechiul și Noul Legământ, prin dumnezeiasca ta mijlocire, bine schimbând ordinea neorânduită a celor două.

Arată-mă părtaș slavei tale, chiar de este mare vrednicia, primește-mă părtaș chemării pe mine, cel ce întru tine mi-am pus toată nădejdea, ca unul care ești luceafăr al Soarelui celui neapus și înțelegător, Prorocule și Înainte Mergătorule, sfeșnicule, Glasul Cuvântului, Botezătorule, prieten și pețitor al Mirelui.

Și acum…

Nepătată, fii mie scăpare mântuitoare și turn de tărie nezdruncinat de vrăjmași, Preacurată, alungând de la fața mea taberele dușmanilor și risipind uneltirile duhurilor celor rele și scoțându-mă pe mine din toată cursa vătămătoare de suflet.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s