Vineri seara – Glasul 1: umple de har mintea mea

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

Editura Doxologia

Vineri seara – Glasul 1

[necorectat]

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Facere a Sfântului Ioan Damaschin

Cântarea 1, Glasul 1

Irmosul: «Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu bucurie, popoare, lăudaţi-L, că S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Pricina bucuriei, umple de har mintea mea şi luminează cu lu­mina ta sufletul meu şi cugetul, Curată, ca să strig ţie împreună cu Arhanghelul cântare de mulţumire, de Dumnezeu dăruită.

Vas dumnezeiesc, cu totul de aur, care înlăuntru ţii mana, în chip luminat noi credincioşii te lăudăm, strigând: Bucură-te, curată Maică; bucură-te, nădejdea marginilor lumii şi mântuirea celor ce te laudă pe tine.

Slavă…

Bucură-te, nor prealuminos, care îi umbreşti pururea pe cre­dincioşi; bucură-te, sfeşnic cu şapte făclii, cum te-a văzut mai înainte oarecând Zaharia Proorocul, ceea ce porţi în suflet, Preacurată, energiile Duhului Sfânt.

Şi acum…

Fii mie, Fecioară, putere, întărire şi laudă robului tău, celui acum căzut în felurite necazuri şi ispite; potoleşte valul, nădej­dea mea, bucuria şi veselia mea.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul: «Fiului, Celui născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci, şi mai pe urmă din Fecioară întrupat, tară sămânţă, lui Hristos-Dumnezeu să-I strigăm: Cel ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti Doamne».

Bucură-te, ceea ce eşti mai înaltă decât toate puterile cele ne- materialnice; bucură-te, Fecioară nenuntită, ceea ce ai născut fără de sămânţă pe Hristos Dumnezeu, Căruia îi cântăm: Cel ce ai înălţat fruntea noastră, sfânt eşti, Doamne.

Bucură-te, cunună de preţ a împăraţilor celor dreptmăritori; bucură-te, dumnezeiască putere a mucenicilor şi tron în chip de foc al lui Hristos Dumnezeu, Căruia îi cântăm: Cel ce ai înălţat fruntea noastră, sfânt eşti, Doamne.

Slavă…

Mulţimea căderilor şi a primejdiilor mă scufundă pe mine, nenorocitul. Ci tu la limanul bucuriei şi la ţărmul cel veselitor al harului tău cel atotputernic ancorează-mă, ca pururi să te laud pe tine, Prealăudată.

Şi acum…

O, minunile tale cele mai presus de cuget şi negrăite, Mireasa lui Dumnezeu! Cum şi Fecioară ai rămas, şi ai putut naşte pe Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt!

Căruia Ii cântăm neîncetat noi, credincioşii: Sfânt eşti, Doamne!

 

Cântarea a 4-a

Irmosul: «Toiag din rădăcina lui lesei, şi floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioara ai odrăslit, Cel lăudat din muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai întrupându-Te din cea neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă puterii Tale, Doamne!».

Bucură-te, veşmântul preoţilor evlavioşi, de Dumnezeu dăruită, şi podoaba cuvioşilor; bucură-te, bucuria drepţilor şi lauda mu­cenicilor.

Bucură-te, toiagul bătrânilor şi puterea celor ce strigă: Slavă puterii Tale, Doamne!

Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare, ceea ce ai adus încetarea necredinţei şi care ai atras tainic la credinţa în Dumnezeu pe cei ţinuţi de întunericul necunoştinţei, Fecioară, şi care acum strigă cu credinţă: Slavă puterii Tale, Doamne.

Slavă…

Cu toiagul dumnezeiescului tău ajutor deschizând inima mea cea secătuită, Născătoare de Dumnezeu, fă-o să reverse izvoare şi râuri de lacrimi, prin care, spălând-o de întinăciunea păcatului, strălucitoare arat-o Fiului tău.

Şi acum…

Vino-ţi în fire, nenorocitule suflete, şi strigă din adâncul chi­nurilor tale Unuia Dumnezeului nostru: Am păcătuit Ţie, Mântui­torule! Ci îndură-Te şi mă mântuieşte, ca un bun, cu rugăciunile celeia ce fără de bărbat Te-a născut pe Tine, şi numără-mă cu cei aleşi.

Cântarea a 5-a

Irmosul: «Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, pe îngerul sfa­tului Tău celui mare, dăruindu-ne pace, L-ai trimis nouă; deci, fiind povăţuiţi la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, dis-de-dimineaţă venind, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni».

Iată, noi, credincioşii îţi strigăm ţie: Bucură-te! Bucură-te, tron în chipul focului al Celui Preaînalt şi uşa mântuirii noastre, a pământenilor; bucură-te deslătarea lumii, Fecioară, şi întăritură dumnezeiască şi cetate de scăpare.

Scara pe care a văzut-o odinioară Iacob, care duce pe muri­tori de pe pământ la slava cea cerească, tu eşti cu adevărat, Stăpână Marie, de aceea noi cei mântuiţi cu naşterea ta strigăm ţie cu mulţumire: Bucură-te.

Slavă…

Acoperământul lumii şi bucuria tuturor, ceea ce vii grabnic în ajutor şi mântuieşti, miluieşte-ne şi acum, Mireasa lui Dumnezeu, Curată, pe noi, cei ce te chemăm pe tine pururea în necaz, căci alt ajutor afară de tine, după Dumnezeu, nu avem.

Şi acum…

Ca ceea ce eşti templu luminos al Stăpânului tuturor şi cort, pe mine, cel ce m-am tăcut templu şi peşteră de tâlhari, cură- ţeşte-mă tot şi luminează-mă, Fecioară, şi du-mă în cămara de nuntă cea dumnezeiască, Preanevinovată.

Cântarea a 6-a

Irmosul: «Din pântece pe lona, ca pe un prunc, I-a lepădat fiara mării, precum l-a primit, iar Cuvântul, în Fecioară sălăşluindu-Se şi trup luând, a ieşit, lăsând-o nestricată. Că Cel ce n-a primit stri­căciune, pe ceea ce L-a născut o a păzit nevătămată».

Bucură-te, izvor limpede şi nedeşertat, din care, izvorând apa cea mai curată, mai limpede şi pururea vecuitoare, adapă pe po­porul cel însetat şi rourează pe cei ţinuţi oarecând de văpaia păcatelor şi îi duce la dumnezeiasca răcorire.

Bucură-te, râu nesecat al lui Dumnezeu, cu adevărat plin de multe ape, prin care se adapă toată făptura care te laudă pe tine şi se bucură toate inimile cele ţinute de văpaie şi însetate de apele cele de viaţă dătătoare.

Slavă…

Palat al Stăpânului, lumină plină de strălucire fii mie, celui căzut în chinuri şi celui ce zace în prăpastia deznădejdii şi caută sprijinul tău cel dumnezeiesc; căci afară de tine alt ajutor nu am dobândit eu, robul tău, Stăpână.

Şi acum…

Cer nou te-ai arătat mai strălucit, căci ai răsărit mai presus de cuget si de cuvânt, pe soarele cel mare şi neapus, Preacurată, risipind noaptea necredinţei. Pentru aceea toată făptura se vese­leşte împreună cu tine şi neîncetat îţi strigă ţie: Bucură-te.

Sedealna, Glasul 1

Mormântul Tău, Mântuitorule

Fecioară cu adevărat mai înainte de naştere, Fecioară cu ade­vărat în vremea naşterii, Fecioară şi după naştere ai rămas şi pururi Fecioară te mărturisim şi nădăjduim întru tine, Fecioară, ca să fim mântuiţi, lauda fecioarelor.

Cântarea a 7-a

 

Irmosul: «Tinerii, în dreapta credinţă fiind crescuţi, păgânească poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat; ci în mijlocul văpăii stând, au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat».

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, îndreptare sigură a celor nenorociţi; bucură-te, turn de strajă tare şi întărire a împăraţi­lor, ocrotire sigură pentru cei ce strigă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Bucură-te, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai strălucit cu razele luminii tale lumea cea căzută în păcatele cele întunecate şi luminezi pe cei ce cu credinţă cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă…

Ca roua pe lână pogorându-Se, din pântecele tău S-a întrupat râul păcii, izvorul bunătăţii, Cel ce numără picăturile de ploaie, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Ceea ce singură ai născut pe Mântuitorul, Cel întrupat mai presus de minte, pe mine, cel stăpânit de ispite înfricoşate şi pri­mejduit, slobozeşte-mă şi mă mântuieşte pe mine cel ce cânt: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a

Irmosul:«Cuptorul cel cu foc răcorit a arătat de demult închipuirea minunii celei mai presus de fire, pentru că focul n-a ars pe tineri, arătând dumnezeiasca naştere a lui Hristos, cea fără de sămânţă, din Fecioară. Pentru aceea, lăudând, să cântăm: Să binecuvinteze toată zidirea pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii».

Bucură-te, ceea ce singură eşti mai presus de oştirile cele de sus, Preanevinovată Fecioară; bucură-te, preaminunată;

Bucură-te, acoperământul pământenilor; bucură-te, pod care duci la viaţa cea nemuritoare pe muritorii care cântă: Să binecuvinteze toată zidirea pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Bucură-te, dumnezeiesc sălaş al luminii celei neapropiate, Maică Fecioară; bucură-te, pământ roditor; bucură-te, ceea ce ai odrăslit spicul cel cu adevărat dumnezeiesc, Care pe toate le hrăneşte, şi Căruia toţi îi strigăm cântând: Să binecuvinteze toată zidirea pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Iată sfârşitul minunii celei mai presus de fire: Fecioara naşte în feciorie, pe Cel ce S-a făcut om, pe Făcătorul tuturor, pe Cel împreună veşnic cu Tatăl şi cu Duhul, Căruia toţi îi strigăm, bucurându-ne: Să binecuvinteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Şi acum…

Voind să mântuieşti ca un binefăcător firea muritorilor, Cel ce pe toate le-ai zidit cu cuvântul ai luat chipul meu, unindu-Te cu mine întreg, întrupându-Te din Fecioară, Cel mai presus de fire, Căruia toţi, săltând, îi strigăm: Să binecuvinteze toată zidirea pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Să lăudăm ..  

Irmosul: «Cuptorul cel cu foc răcorit a arătat de demult închipuirea minunii celei mai presus de lire, pentru că focul n-a ars pe tineri, arătând dumnezeiasca naştere a lui Hristos, cea fără de sămânţă, din Fecioară. Pentru aceea, lăudând, să cântăm: Să binecuvin­teze toată zidirea pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a

Irmosul: «închipuirea naşterii tale celei curate a arătat-o rugul cel ce ardea cu foc, dar nu se mistuia. Şi acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor cea năpustită asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu».

Bucură-te, Maica Stăpânului tuturor; bucură-te, pricina bu­curiei lumii, Preacurată; bucură-te, juncă ce ai purtat viţelul cel cuvântător, pe Iisus Mântuitorul şi Domnul; bucură-te, vas al luminii; bucură-te, altar al împăcării pentru cei căzuţi.

Bucură-te, podoaba tuturor; bucură-te cleşte care ai purtat cărbunele cel dumnezeiesc;

Bucură-te, porfiră împărătească cu aur strălucită;

Bucură-te, păzitoarea legilor lui Dumnezeu; bucură-te, împlinirea vădită a profeţiilor proorocilor.

Slavă…

Bucură-te, cer înstelat, împodobit cu strălucirile virtuţilor; bu­cură-te, împărăteasă care stai de-a dreapta Stăpânului tău, având haină cu cuviinţă împodobită, după cum a strigat ţie David.

Şi acum…

Bucură-te, rai cuvântător, care ai odrăslit în mijloc pe Hristos, pomul vieţii; bucură-te, cea care ai nimicit amăreala pomului celui dintâi şi pe cei care odinioară au murit prin gustarea din el, i-ai îndulcit şi părtaşi dumnezeieştii vieţi i-ai arătat.

 

Prosomii. Glasul 1

Ceea ce eşti bucuria

Bucură-te, norul luminii şi stâlp de foc, care ai condus la vrednică odihnă pe Israelul cel înţelegător, Fecioară; bucură-te, Cu­vioasă, îndreptarea lui Adam şi slobozirea lacrimilor Evei, bucură-te, ajutorul lumii.

Bucură-te, cleştele care ai purtat cărbunele cel dumnezeiesc; Bu­cură-te, zid neclintit al Bisericii; Bucură-te, tăria credincioşilor; Bucură-te, împăcare a muritorilor cu Dumnezeu. Bucură-te, pod care duci la viaţă pe cei ce te laudă pe tine, Mireasa lui Dumnezeu.

Bucură-te, Maica Stăpânului tuturor; bucură-te, împărăteasa împăraţilor lumii, Născătoare de Dumnezeu, Marie.

Bucură-te, grabnică vindecare şi izbăvire a celor neputincioşi; bucură-te, desfătarea raiului celui din Eden, ceea ce tară de asemănare îl covârşeşti.

Cu mărgăritarele cele fără de pată ale Duhului Sfânt stră­luceşte întunecatul meu suflet şi de întunericul cel mai din afară izbăveşte-mă, Curată, şi învredniceşte-mă să mă sălăşluiesc pururea în bucurie cu strălucirile sfinţilor, Născătoare de Dumnezeu

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la Vineri seara – Glasul 1: umple de har mintea mea

  1. Matrimoniale zice:

    Foarte frumos si inaltator.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s