Luni seara – Glasul al 2-lea: dumnezeiescul har al Mângâietorului vine în inimă, cu liniştea minţii, cu seninătatea cugetelor

0063

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 2-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Cântarea 1. Glasul al 2-lea Irmosul:

«Veniţi popoare, să-I cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a despărţit marea şi l-a trecut pe poporul pe care l-a slo­bozit din robia egiptenilor, că S-a proslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Este vremea plângerii, o, nenorocitule suflete! Iată, s-a deschis arena vieţii prezente pe care alergăm, şi noi dormim, vai, nouă! Deci să ne trezim acum şi să ne tânguim.

Râu curgător, umbră şi fum şi vis este viaţa aceasta. Şi desfă­tarea de acum este ca floarea ierbii care se veştejeşte, deci la Năs­cătoarea de Dumnezeu să cădem, suflete.

Slavă…

Ceea ce singură ai născut viaţa, Mireasa lui Dumnezeu, pe mine, cel ce zac mort de săgeata păcatului, înviază-mă cu leacul milei tale.

Şi acum…

Mintea şi sufletul şi simţirile mi le-am întinat, săvârşind cele rele, de Dumnezeu dăruită, ci cad la noianul milei tale: Nu mă lepăda pe mine.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

«întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel ce prin lemn ai omorât păcatul, şi frica de Tine sădeşte-o în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine».

Pe mine, călător alergând ca într-o altă arenă a vieţii, tâlharii prinzându-mă, mi-au rănit sufletul. Dar tu, Maica lui Dumnezeu, cheamă-mă din nou.

Robindu-mi voinţa sufletului, am fost rănit de patimi, nerâvnind lui Iosif, ci slobozeşte-mă, Maica lui Dumnezeu, din tirania lor.

Slavă…

întru tine având îndrăznire, Stăpână, aş putea covârşi marele şi nezdrobitul zid de aramă al plăcerilor şi m-aş izbăvi de ispiti­torul diavol.

Şi acum…

Picăturile lacrimilor mele s-au uscat, Fecioară, îngreunat fiind de somn, dar dăruieşte-mi trezvie şi izvor de lacrimi şi priveghere de toată noaptea.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

«Te laud, că glas am auzit, Doamne, şi m-am spăimântat că ai venit până la mine, căutându-mă pe mine, cel rătăcit. Pentru aceea, preaslăvesc pogorârea Ta cea multă către mine, mult Milostive».

Pricina a tot păcatul este iubirea de sine, iubirea de argint, după acestea am tânjit din suflet, Preacurată, şi toată fapta cea ruşinoasă de voie am săvârşit, dar acum la vremea bătrâneţii mântuieşte-mă pe mine, nenorocitul.

De veşmântul sfântului botez m-a dezbrăcat Veliar şi m-a îmbrăcat cu haina aspră şi jalnică a păcatului de care, te rog, Fecioară, mă dezbracă.

Marie, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, bucuria mea şi mân­tuirea mea, a celui ce zace pururi în patul nepăsării, cu dumne­zeiasca ta lumină risipeşte întunecarea smeritului meu suflet.

Şi acum…

Din robia Egiptului Moise a scos pe israeliteni, dar pe mine cine mă va scoate, Preacurată, din amara robie a patimilor, dacă nu vei mijloci tu la Stăpânul meu şi Fiul tău, ceea ce eşti milostivă.

Cântarea a 5-a Irmosul:

«Dătătorule de lumină şi făcătorul veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale îndreptează-ne pe noi; că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu ştim».

Prin post oarecând Moise a auzit dumnezeiesc glas şi a văzut preînchipuirea ta, dar eu, risipitorul, cum voi vedea lumina cu­noştinţei?

în pustia Sinaiului Dumnezeu a plouat mana lui Israel, dar tu, suflete, dacă vrei să dobândeşti mana cea înţelegătoare, vino la Maica lui Dumnezeu şi ea te va hrăni.

Slavă…

De cuvinte trufaşe mă folosesc, precum Datan şi Aviron îm­potriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise, şi cad sub pământ, dar tu, Maica lui Dumnezeu, te rog, ridică-mă.

Şi acum…

îmblânzeşte valurile cele de ruşine ale ticălosului meu suflet, Stăpână, şi opreşte chinurile trupului meu ceea ce singură ai născut pe Dumnezeu întrupat fără chinuri de naştere.

Cântarea a 6-a Irmosul:

«Adâncul păcatelor cel mai de jos m-a înconjurat, ci precum pe Proorocul Iona, ridică, Doamne, din stricăciune viaţa mea».

Revarsă mila îndurării tale peste smerenia noastră şi fii mi­lostivă robilor tăi, Fecioară.

Valurile binefacerilor tale veşnice curg şi adapă sufletele uscate de patimi. Pentru aceasta, adapă-mă şi pe mine, Fecioară.

Slavii…

Nimic cuvios nu am făcut în viaţa mea, eu, ticălosul, ci numai mulţime de păcate, ci tinde mâna ta, Stăpână, şi izbăveşte-mă de gheenă.

Şi acum…

Mireasa lui Dumnezeu, Preasfântă, acoperământul meu şi slava mea, stai alături la vremea ieşirii sufletului meu, mântuindu-mă şi ducându-mă la viaţa cea veşnică.

Sedealna, Glasul al 2-lea Cele de sus căutând

Dă-mi mie pocăinţă adevărată, Preanevinovată, şi dăruieşte-mi desăvârşită iertare pentru greşelile cele din pruncie şi învredniceşte-mă să mă împărtăşesc cu râvnă de dumnezeiasca vieţuire, Curată.

Cântarea a 7-a Irmosul:

«Chipul cel de aur în câmpul Deira fiind cinstit, cei trei tin­eri au defăimat porunca cea prea fără de Dumnezeu; şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se cântau: Bine eşti cu­vântat, Dumnezeul părinţilor noştri».

Născătoare de Dumnezeu, tot cuvântul dumnezeiesc şi cărţile sfinţilor învaţă calea cea strâmtă şi îngustă a virtuţii, pe care întăreşte-mă cu puterea ta să o urmez cu râvnă pe mine care mă abat când la dreapta, când la stânga.

Mireasa lui Dumnezeu, dumnezeiescul har al Mângâietoru­lui vine în inimă, cu liniştea minţii, cu seninătatea cugetelor, pe care roagă-L pe Fiul tău şi Domnul să-l trimită zdrobirii inimii şi smereniei sufletului.

Slavă…

Risipeşte norul a multor ispite arzătoare şi amare care mă împresoară şi mă necăjesc şi nestăpânit mă biciuiesc, singură apărătoare a lumii, şi înţelepţeşte-mă pe mine cel ce cânt: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum…

Fiarelor sălbatice ale patimilor am fost predat ca unor stăpâni, precum cei ce murmurau în pustie, şi în chip nevăzut mă străpung precum pe aceia şerpii. Dar tu, Fecioară, te rog, cu rugăciunea ta, Mireasa lui Dumnezeu, dă-mi mie vindecare.

Cântarea a 8-a Irmosul:

«Pe Cel ce în cuptorul cel cu foc… ».

Prin cugete amăgitoare vrăjmaşul, uneltind în chip nevăzut, mă amăgeşte, trăgându-mă în prăpastia plăcerilor, dar tu, Născă­toare de Dumnezeu, păzeşte-mă, singura apărare a celor năpăstuiţi.

De voie mă supun vrăjmaşului care se năpusteşte asupra mea prin năvălirile cugetelor necurate, dar tu, bună, fă uneltirea lui fără putere şi zadarnic arată-l pe cel furios, mântuindu-mă pe mine, cel ce mă rog ţie.

Binecuvântăm pe Tatăl…

înaintea ta vărs rugăciunea mea, în plâns şi suspin, iar în­tristarea sufletului meu o vestesc ţie, Curată, căci iată, mă cheltuiesc în adâncul întristărilor, fără să te văd pe tine, lumina mea.

Şi acum…

Nevoieşte-te, suflete, cu postul, cu privegherea, cu plânsul şi psalmodia şi cu petrecerea cea nematerialnică în rugăciuni de toată noaptea şi astfel Dumnezeu te va milui, cu rugăciunile cele bine- primite ale Născătoarei de Dumnezeu.

Să lăudăm… Irmosul

«Pe Cel ce în cuptorul cel cu foc la tinerii evrei S-a pogorât şi văpaia în rouă a prefăcut, pe Dumnezeu, lăudaţi toate lucrurile ca pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a Irmosul:

«Pe Dumnezeu-Cuvântul cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău întru stricăciune prin mâncare, din Sfânta Fecioară negrăit întrupându-Se pentru noi, credincioşii, cu un gând în cântări să-L slăvim».

Ca ceea ce eşti milostivă, Fecioară, pe Cuvântul cel Atotmilostiv L-ai născut cu trupul. Pe Acesta pururea roagă-L să izbă­vească din primejdii şi necazuri şi din alte ispite pe cei ce te slăvesc pe tine cu credinţă, curată Născătoare de Dumnezeu.

Toiagul lui Aaron, şi vasul care ţine mana, sfeşnicul şi chi­votul de aur, te-au preînchipuit pe tine, Mireasă dumnezeiască, a căror împlinire acum văzând-o limpede, cu credinţă, Născătoare de Dumnezeu, te slăvim.

Slavă…

Izvor care izvorăşti credincioşilor apa mântuirii, Nepătată, te numim pe tine, Curată, căci noi, cei topiţi în văpaia nesfârşitelor căderi, am aflat multă răcorire: sângele Fiului tău, prin care pe noi din nou ne-a plăsmuit.

Şi acum…

Ca o mlădiţă din bătrâna fire a lui Adam ai crescut, Maica lui Dumnezeu, Marie, căci singură ai răsărit floarea, pe Domnul, fără lucrător pământesc, pentru aceea pe tine toţi în cântări te mărim.

Prosomii. Glasul al 2-lea Când de pe lemn pe Tine

Bucură-te, ceea ce eşti mai cuprinzătoare decât cerurile; bucură-te, ceea ce eşti mai înaltă decât puterile cele de sus, Fecioară; bucură-te, Stăpâna a toată lumea, Curată; bucură-te, templu sfânt al lui Dumnezeu celui Preaînalt; bucură-te, pod dumnezeiesc care pe muritori îi treci la viaţa cea neîmbătrânitoare; bucură-te, mântuirea lumii; bucură-te, lauda tuturor credincioşilor.

Bucură-te, bucuria a toată lumea; bucură-te, dulce rândunea, care ai răsărit tuturor celor aflaţi în iarna răutăţilor primăvara cea desfătată; bucură-te, făclie nestinsă, lumina dumnezeieştii cunoştinţe care ai fulgerat în întunericul înşelării; bucură-te, puterea împăraţilor; bucură-te, apărătoare tare a celor ce cu inimă curată te fericesc pe tine.

Bucură-te, Fecioară, mare şi strălucită Ursă cu şapte stele a cerului celui gândit, care ai strălucit în şapte harisme, cu neclin­tita ta rugăciune, ca o altă stea polară, călăuzind în noapte pe cei ce plutesc pe marea vieţii la limanul cel dumnezeiesc al împărăţiei cerurilor, şi care îi luminezi cu dulcea ta lumină.

Primeşte rugăciunea, primeşte plânsul meu, Fecioară. Primeşte-mi cererea, primeşte-mi lacrimile şi suspinul inimii; potoleşte-mi plânsul, şterge-mi lacrimile, pe toate le întoarce din întristare în bucurie. Dă celui ce te caută pe tine din tot sufletul dumnezeiesc ajutor şi acoperământ, Mireasa lui Dumnezeu.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s