Miercuri seara – Glasul al 2-lea: lărgime fără margini a dragostei

60284586_10216550709218983_9192735270628229120_o_10216550709138981

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului Editura Doxologia

Miercuri seara – Glasul al 2-lea

Canonul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

Facere a lui Gheorghe al Nicomidiei

Cântarea 1. Glasul al 2-lea

Irmosul: «Veniţi popoare, să-I cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a despărţit marea şi l-a trecut pe poporul pe care l-a slo­bozit din robia egiptenilor, că S-a proslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Slavă naşterii tale, Preanevinovată! Celor din Adarn izbăvire li s-a binevestit şi morţilor celor din veac cale nemuririi li s-a înnoit.

Tu eşti jertfelnic de aur, Stăpână, pe care zapisul strămoşului a fost ars în focul dumnezeiesc, vorbind cu cărbunele cel sălăşluit în tine.

Slavă…

Bucură-te, vasul de aur care ai primit mana; bucură-te, izvor nedeşertat al apei celei vii, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care înviezi şi răcoreşti pe cei ce te laudă pe tine.

Şi acum…

Toţi ne-am îmbogăţit întru cunoştinţa lui Dumnezeu, cei ce te cunoaştem pe tine Stăpână şi Maică a lui Dumnezeu şi Doamnă a tuturor, pecetluind cuvintele cu faptele.

Cântarea a 3-a

Irmosul: «Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei; că s-a veselit duhul meu cântând: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru, şi nu este drept afară de Tine, Doamne».

Pe ceea ce singură fecioară a rămas după naştere, pe Maria cea mai sfântă decât sfinţii, pe cea cu adevărat nenuntită, pe Născătoarea de Dumnezeu, veniţi să o lăudăm noi, credincioşii strigând: Bucură-te, Stăpâna lumii, de Dumnezeu dăruită.

Rugul cel de demult nemistuit te-a preînchipuit pe tine, rug însufleţit şi viu. Căci zămislind focul dumnezeirii ai rămas nearsă, Născătoare de Dumnezeu, pentru aceea şi pe mine smulge-mă din focul cel nestins.

Slavă…

David, strămoşul tău şi al lui Hristos, te numeşte pe tine fiică şi împărăteasă, iar noi te numim Fecioară şi de Dumnezeu Năs­cătoare, străină auzire a lumii, Curată, şi mare laudă a celor ce te cinstesc pe tine.

Şi acum…

Aflându-te pe tine mai curată decât îngerii, S-a sălăşluit în pântecele tău Cel sfânt, Cel ce locuieşte în lumina cea neapropiată, Născătoare de Dumnezeu, şi a fost văzut om întrupat din tine, cu­noscut în două firi.

Cântarea a 4-a

 Irmosul: «Auzit-am, Doamne, vestea iconomiei Tale şi Te-am preaslăvit, numai pe Tine, Iubitorule de oameni».

Lăudând, ceea ce eşti fără prihană, pe Cel întrupat din pân­tecele tău, pe tine te slăvim ca pe Maica lui Dumnezeu.

Izbăviţi de adâncurile cele întunecate ale iadului, Preacurată, prin dumnezeiasca ta naştere, pe tine te fericim.

Slavă…

Izbăveşte de toată răutatea vrăjmaşului, Fecioară, pe cei ce te cunosc pe tine cu adevărat Maică a lui Dumnezeu, Preacurată.

Şi acum…

Avându-te pe tine liman şi mântuire sigură, Născătoare de Dumnezeu, toţi la tine alergăm.

Cântarea a 5-a

Irmosul: «Luminarea celor ce zăceau întru întuneric şi mântuirea celor deznădăjduiţi Tu eşti, Hristoase, Mântuitorul meu şi Ia Tine mânec, împăratul păcii; luminează-mă cu strălucirea Ta, că nu ştim alt Dumnezeu, afară de Tine».

Datoria strămoaşei Eva, tu, Fecioară, ai plătit-o, născând pe Cel ce S-a încins cu trup din tine, pe Mântuitorul lumii, pentru aceasta toţi te fericim pe tine, cea cu dar dăruită, Marie preane­vinovată.

Pe Cel întrupat din tine, Maică Fecioară, pururea roagă-L pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine, să ne izbăvească de patimi, de primejdii, de răutăţile cele stricătoare de suflet şi de necazuri şi de văpaia cea veşnică şi de osândă.

Slavă…

Cu strălucirea ta, Maica lui Dumnezeu, să se lumineze mintea mea cea întunecată de păcat. Pleacă-te, Fecioară, şi cu sfinţenia ta şterge întunericul căderilor, căci altă pază afară de tine nu ştiu.

Şi acum…

Cu toiagul dumnezeiescului tău sprijin, despicând împietri­rea mea, învredniceşte-mă să vărs izvoare de lacrimi şi, străbă­tând noianul înroşit al patimilor mele, ca pe o altă Mare Roşie, povăţuieşte-mă la limanul nepătimirii.

Cântarea a 6-a

Irmosul: «întru adâncul greşelilor fiind învăluit, chem adâncul cel ne­istovit al milostivirii Tale; scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule».

S-a întrupat Cuvântul în pântecele tău şi din milostivire este cunoscut om, ca să-l facă pe om dumnezeu, Fecioară preanevino­vată.

Pentru mine, dintru ale mele, S-a făcut prunc Cel Atotdesă- vârşit, ca prin tine, Preasfântă Mireasă a lui Dumnezeu, să mă înnoiască pe mine, cel învechit în patimi.

Slavă…

Inima mea cea acoperită de valurile păcatelor mele celor nespuse, prin atotputernica ta mijlocire, Preasfântă Fecioară, o izbăveşte.

Şi acum…

Naşterea ta pământenii o preacinstesc şi o laudă cetele îngerilor şi pe tine, Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioară te slăvesc.

Sedealna

Cele de sus căutând

Cu dor în suflet alerg acum la acoperământul tău, cerând, Curată, dezlegare de păcatele mele, nu mă lepăda, fără prihană, ci cu milă primeşte-mă pe mine cel ce strig: Ceea ce ai născut pe Dumnezeu întrupat, vindecă sufletul meu cel bolnav.

Cântarea a 7-a

Irmosul: «Chipul cel de aur în câmpul Deira fiind cinstit, cei trei ti­neri au defăimat porunca cea prea fără de Dumnezeu; şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se cântau: Bine eşti cu­vântat, Dumnezeul părinţilor noştri».

Sălaş preacurat şi fără de pată al lui Dumnezeu, Fecioară, fă-mă templu al Duhului Sfânt, pe mine, cel ce m-am făcut peşteră de tâlhari necuraţi, ca să strig ţie cu dor: Binecuvântat este rodul pântecelui tău, Curată.

Aflându-mi inima întinată, vrăjmaşul m-a omorât, dar tu îmbracă-mă cu dumnezeiasca putere şi învredniceşte-mă să îl bi- ruiesc pe el, pururea Fecioară, ca să strig ţie cu credinţă: Binecu­vântată eşti ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup.

Slavă…

Cel ce oarecând pe cei trei tineri din cuptorul aprins, Hristoaşe al meu, Cuvinte, i-ai izbăvit, Tu însuţi şi pe mine, cu rugăciunile Maicii tale nenuntite, din văpaia aprinsă a răutăţilor mele celor nemăsurate izbăveşte-mă şi mă mântuieşte.

Şi acum…

Iată, pe tine, Curată, întreaga fire a pământenilor te slăveşte, minunându-se de taina naşterii tale, tară prihană Fecioară, şi strigă într-un glas Celui ce din tine a răsărit: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a

Irmosul: «Pe Cel ce în cuptorul cel cu foc… ».

Pe chivotul cel preasfânt, pe cortul cel preacinstit, pe dumne­zeiescul vas, pe sfeşnicul, pe tablele legii, pe templul cel purtător de lumină, pe tronul lui Dumnezeu cel preaslăvit, pe Fecioara curată într-un glas să o lăudăm.

Iată, din tine Se va naşte Fiu, strigă Isaia. Fiul celui Preaînalt, Fiu al tău Se arată, făcând fii ai Tatălui Celui mai presus de ceruri pe cei ce te laudă pe tine.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Nu înceta a ruga stăruitor pe Fiul tău şi Dumnezeu pentru cei ce se închină ţie şi laudă cu credinţă harul tău, Mireasa Iui Dumnezeu, singură Preasfântă, preabinecuvântată.

Cu totul mi-am întunecat mintea, cu totul demonilor neruşinaţi m-am supus, dar la acoperământul tău cel puternic scap, Fecioară, şi strig ţie: Mântuieşte-mă cu mijlocirea ta, ceea ce eşti cu dar dăruită.

Să lăudăm…

Irmosul: «Pe Cel ce în cuptorul cel cu foc la tinerii evrei S-a pogorât şi văpaia în rouă a pretacut-o, pe Dumnezeu, lăudaţi toate lucrurile ca pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.»

Cântarea a 9-a

Irmosul: «Nu se pricepe nici o limbă a te lăuda după vrednicie, ci se întunecă şi mintea cea mai presus de lume să cânte ţie, Născă­toare de Dumnezeu. însă, fiind bună, primeşte credinţa că ştii râvna noastră cea dumnezeiască; că tu creştinilor eşti ocrotitoare, pe tine te mărim».

Pe tine te binecuvintează sus cetele celor netrupeşti şi te laudă, Prealăudată, aici jos, toate mulţimile oamenilor, pământul şi cerul şi marea în cor, cu cântare armonioasă, cântare mai presus de lume, strigând ţie cu bucurie: Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu.

Bucură-te, rug însufleţit şi munte preasfânt; bucură-te, vas cu totul de aur şi masă dumnezeiască, Stăpână Marie; bucură-te, nor de taină şi stâlp de foc; bucură-te, punte a lumii şi scară a cerului; bucură-te, scăpare şi ocrotitoare a celor ce te cântă pe tine.

Slavă…

Toată mintea şi tot auzul se minunează de taina cea mai presus de fire a naşterii tale, cum Maică şi Fecioară te-ai făcut şi după naştere iarăşi fecioară ai rămas, Curată, nenuntită! Pentru aceea, Născătoare de Dumnezeu, toţi te slăvim.

Şi acum…

Această cântare dumnezeiască, Fecioară, primeşte-o, dând har celor ce cred în tine şi cere pace bisericilor, împăraţilor credincioşi

pururea dăruieşte-le biruinţe şi trofee, ca toată limba creştinilor să te mărească pe tine.

Prosomii, Glasul al 2-lea

Când de pe lemn

Bucură-te, îţi strigă ţie toată făptura; bucură-te, Preasfântă Fecioară; bucură-te, toiagul lui David; bucură-te, viţa care ai odrăslit strugurele cel copt; bucură-te, uşă cerească şi rug nemistuit; bucură-te, lumină a toată lumea; bucură-te, bucuria îngerilor; bucură-te, slava Apostolilor, bucură-te, bărbăţia mucenicilor şi dumnezeiasca desfătare a nevoitorilor.

Bucură-te, munte cu adevărat preaînalt, munte netăiat; bu­cură-te, munte umbrit; bucură-te, munte gras, cum te cântă David; bucură-te, Doamna întregii făpturi, Fecioară; bucură-te, armă nebiruită împotriva vrăjmaşilor barbari; bucură-te, dumnezeiască apărare de toată batjocura diavolilor; bucură-te, scăparea robi­lor tăi.

Bucură-te, lărgime fără margini a dragostei, Fecioară, şi adânc nesfârşit; bucură-te, înălţime neînţeleasă a teologiei dumnezeieştii întrupări, lăţime a dumnezeieştii pronii celei mai înainte de veci, Preasfântă cuvioasă; bucură-te, cu adevărat, înălţime a bunei nădejdi, Fecioară, a celor ce plutesc pe marea vieţii.

Pe mine cel căzut cumplit şi zdrobit şi afundat în adânc, vino şi mă izbăveşte din răutatea de acum Preasfântă, Prealăudată Fecioară, şi nu mă ruşina, nici mă lepăda de la faţa ta, căci unde voi afla alt ajutor afară de tine, eu, nenorocitul? Stăpâna lumii, nu mă trece cu vederea pe mine.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s