Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla

Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. alcătuit de Părintele Ghelasie

prăznuire, 7 august

Tropar (glas 8)

„Cele  pământeşti  părăsind  şi  jugul  cel  aspru  al  pustniciei  în peşterile  Schitului  Sihla  asupra  ta  luând,  te-ai  făcut  mireasa  lui Hristos,  fericită  Teodora.  Cu  Rugăciunea  pe  Îngeri  ajungând,  cu postul şi lacrimile pe diavoli arzând, ai biruit slăbiciunea firii ome-neşti şi pe  mulţi sihaştri din Carpaţi întrecând la cele Cereşti te-ai mutat,  lăsându-ne  nouă  mângâiere  peştera  şi  pilda  vieţuirii.  Sfântă Preacuvioasă  Maică  Teodora,  Roagă-te  să  se  Mântuiască  sufletele noastre”.

Condacul 1

Celei  Alese  din  Pământul  Strămoşesc  să  fii  Strălucirea  CREDINŢEI Celei Mari, şi noi îţi aducem Cinstirea Inimii noastre, Ţie, care eşti „FLOAREA de Munte” ÎNCHINATĂ Lui HRISTOS: Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul cel CUVIOS!

Icosul 1

FLOARE  din  Carpaţi  Crescută  Frumos,  ca  un  RĂSAD  de Sămânţă  STRĂBUNĂ,  aşa  ne  eşti  şi  nouă,  care  ne  Veselim  de Chipul tău cel Sfânt şi CUVIOS:

Bucură-te, Mieluşeaua din Turma Străbună;

Bucură-te, Mieluşeaua Plaiurilor Mioritice;

Bucură-te, Mieluşeaua din Pământul Carpatin;

Bucură-te, Mieluşeaua scoasă dintre spini;

Bucură-te, Mieluşeaua din BRAŢELE Lui HRISTOS;

Bucură-te, Fiica de Cinste a Moldovei;

Bucură-te, Fiica Mântuitoare a Părinţilor;

Bucură-te, Fiica ce ÎMPLINEŞTE CHIPUL Cel Mare;

Bucură-te, DARUL Ceresc şi Pământesc;

Bucură-te, DARUL Dus la ALTAR;

Bucură-te, BINECUVÂNTAREA Întregului Neam Românesc;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 2-lea

Larga cărare a lumii ai lăsat şi Drumul CRUCII Lui HRISTOS ai ales, şi UŞA de Taină ţi s-a deschis, spre LUCRAREA Cea Mare, în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 2-lea

Haina  pământească  ai  schimbat  cu  HAINA  Duhovnicească, haina stricăcioasă cu Veşmântul Nemuririi Cereşti, prin care Chipul CUVIOŞIEI ai câştigat:

Bucură-te, CHEMAREA de Taină a CUVIOŞIEI;

Bucură-te, alegerea celor Nepământeşti;

Bucură-te, Mintea cu LUMINA Cerească;

Bucură-te, Inima cu DUHUL DUMNEZEIESC;

Bucură-te, Priceperea peste rânduiala lumii;

Bucură-te, Înţelegerea ce copleşeşte Firea;

Bucură-te, Credinţa celor Nevăzute;

Bucură-te, Credinţa peste cele obişnuite;

Bucură-te, Credinţa mai tare ca piatra;

Bucură-te, trecerea peste „hotarul” lumii;

Bucură-te, trecerea peste „prăpastia păcatului”;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 3-lea

Duhul cel rău şi vrăjmaş  multe piedici pune celor ce  merg pe Calea Sfinţeniei, dar DUHUL Cel PREASFÂNT cu DAR de Taină dă Putere celor ce Cântă: ALILUIA!

 

Icosul al 3-lea

CRUCEA Cea Sfântă a Lui HRISTOS îi înspăimântă pe cei de jos,  dar  îi  Învăpăiază  cu  ZBOR  DUMNEZEIESC  pe  cei  care  spre Cele de SUS doresc:

Bucură-te, Doritoarea de Cele de SUS;

Bucură-te, alegerea Drumului de Taină al CRUCII;

Bucură-te, că Viaţa Călugărească ai primit;

Bucură-te, că Chipul Îngeresc ai jinduit;

Bucură-te, că aşa, Chipul Monahicesc l-ai Împodobit;

Bucură-te, că Chipul Călugăresc l-ai strălucit;

Bucură-te, că Înger Omenesc l-ai făcut; 330

Bucură-te, că Chipul CUVIOŞIEI ai Zugrăvit;

Bucură-te, că Veşmântul Sfinţeniei ai Îmbrăcat;

Bucură-te, că Pământul cu Cerul ai UNIT;

Bucură-te, că Chipul RAIULUI l-ai refăcut;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 4-lea

Păgânii  străini  peste  Frumoasa  Moldovă  năvălind,  Credinţa STRĂMOŞEASCĂ  au  prigonit,  dar  tu  cu  toată  CREDINCIOŞIA Neclintită ai rămas, în Cântarea de: ALILUIA!

 

Icosul al 4-lea

Şi  tu,  FLOAREA  cea  ALBĂ  a  Lui  HRISTOS,  în  Păduri  şi

Munţi te-ai ascuns, să nu fii batjocorită de nemiloşii vrăjmaşi, şi aşa

la Pustnicie ai purces:

Bucură-te, fugă din calea păgânătăţii;

Bucură-te, ferirea de cei batjocoritori;

Bucură-te, Porumbiţă scăpată din ghearele ucigaşe;

Bucură-te, FLOARE răsădită în „Loc de Taină”;

Bucură-te, că mult ai Crescut;

Bucură-te, că Bună Mireasmă ai dat;

Bucură-te, Buna Mireasmă a Sfinţeniei;

Bucură-te, Buna Mireasmă a IUBIRII de DUMNEZEU;

Bucură-te, Buna Mireasmă a Vieţii Curate;

Bucură-te, a Pământului PREFACERE Cerească;

Bucură-te, a Pământului URCARE la Cele de SUS;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 5-lea

Cine poate spune Taina IUBIRII de DUMNEZEU, cât de adâncă este DORIREA de HRISTOS, care PREFACE Firea cu DUHUL Cel PREASFÂNT şi Învăpăiază totul, în Cântarea de: ALILUIA! 331

Icosul al 5-lea

Aspră  este  Pustnicia  şi  cu  multe  osteneli  şi  încercări,  dar  şi Dulceaţă  Cerească  are,  când  în  nopţile  întunecate  LUMINA  Lui HRISTOS se Aprinde ca un SOARE Duhovnicesc:

Bucură-te, însetare de Cele de SUS;

Bucură-te, Însetare după IZVORUL Lui HRISTOS;

Bucură-te, că ai găsit APA Cea VIE;

Bucură-te, că ai Băut din APA Cea DUMNEZEIASCĂ;

Bucură-te, că păcatul l-ai lăsat;

Bucură-te, că de păcat te-ai curăţit;

Bucură-te, că PREFACEREA Sfântă ai aflat;

Bucură-te, că prin HAR la Cele de SUS te-ai înălţat;

Bucură-te, că altă VEDERE ai primit;

Bucură-te, că Cele de Taină ţi s-au descoperit;

Bucură-te, că la Cele Sfinte te-ai Suit;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 6-lea

Tot  mai  mult  Liniştea  Pustiei  ţi-a  devenit  plăcută,  că  de gâlcevile lumii ai scăpat şi la SUIŞUL Duhovnicesc aşa ai pornit, în Cântarea de: ALILUIA!

 

Icosul al 6-lea

Lipsurile  şi  greutăţile  Pustiei  le  considerai  mai  uşoare  decât „ispitele alunecoase ale lumii”, decât bogăţiile păcătoase şi ucigaşe:

Bucură-te, Femeie cu Tărie Vitejească;

Bucură-te, Femeie cu Jertfă de Credinţă;

Bucură-te, DĂRUIREA Cea Mare;

Bucură-te, DĂRUIREA cu totul doar Lui DUMNEZEU;

Bucură-te, Aleasa pentru Cer;

Bucură-te, Aleasa pentru Cele Sfinte;

Bucură-te, Piatră Duhovnicească;

Bucură-te, Stâncă neclintită a Lui HRISTOS;

Bucură-te, că slăbiciunea ai biruit;

Bucură-te, că neputinţa ai învins;

Bucură-te, Sfântă Maică a Vieţii CUVIOASE;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 7-lea

Te-ai făcut roaba Lui HRISTOS, ca să te Dezlegi de legăturile păcătoase  ale  lumii,  ca  în  VEŞNICIE  Curăţia  să  câştigi,  peste stricăciunea omenească, în Cântarea de: ALILUIA!

 

Icosul al 7-lea

Prin   multele   nevoinţe   pustniceşti,   „firea   cea   veche”   ai schimbat  şi  cu  Cea  ÎNVIATĂ  te-ai  Îmbrăcat,  că  prin  HRISTOS toate se PREFAC în CHIPUL Cel Nestricăcios:

Bucură-te, că ai ieşit din bezna păcatului;

Bucură-te, că ai ieşit din groapa morţii;

Bucură-te, că ai risipit întunericul înşelării;

Bucură-te, că ţi-ai LUMINAT adâncul Firii;

Bucură-te, că ai primit VEDEREA Adevărată;

Bucură-te, că Ochii Sfinţeniei ai dobândit;

Bucură-te, că Sufletul ţi s-a trezit;

Bucură-te, că Suflet şi Trup Lui HRISTOS te-ai DĂRUIT;

Bucură-te, că ÎNTREGUL Făpturii ai Crescut;

Bucură-te, că CHIPUL Lui DUMNEZEU din Om l-ai Dezvăluit;

Bucură-te, ÎMPLINIREA Vieţii;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 8-lea

De războiul păgânilor străini ai fugit şi în războiul cu duhurile rele  ai  intrat,  dar  cu  Tăria  CREDINŢEI  le-ai  biruit,  Cântând: ALILUIA!

Icosul al 8-lea

De  la căderea din Rai vicleanul şarpe otrăvitor nu a încetat să ispitească  pe  Omul  cel  slab,  dar  Venind  HRISTOS  toată  înşelarea lui s-a nimicit:

Bucură-te, că de înşelarea îngerilor căzuţi ai scăpat;

Bucură-te, că minciuna lor ai vădit;

Bucură-te, că viclenia lor ai dat-o pe faţă;

Bucură-te, luptă Duhovnicească;

Bucură-te, luptă a IUBIRII;

Bucură-te, luptă a CREDINŢEI;

Bucură-te, BIRUINŢA de Taină;

Bucură-te, Biruinţa peste toate;

Bucură-te, Biruinţa celor SFINŢI;

Bucură-te, Biruinţa cea cu DUHUL;

Bucură-te, BIRUINŢA Cea întru HRISTOS;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 9-lea

Înfricoşările  din  pustie  la  început  cu  greu  le-ai  suferit,  dar  ai Crescut în Tăria CREDINŢEI, de se înspăimântau duhurile rele de Cântarea ta de: ALILUIA!

 

Icosul al 9-lea

Mare DAR ai fost şi ne eşti, că doar prin cei Sfinţi păcatele lumii mai contenesc, ca lumea să nu piară în focul pedepsei de moarte:

Bucură-te, DARUL MILOSTIVIRII Lui DUMNEZEU;

Bucură-te, MILOSTIVIREA peste lume;

Bucură-te, Milă pentru noi, cei în nevoi;

Bucură-te, Milă pentru slăbiciunea noastră;

Bucură-te, Milă pentru sărăcia noastră;

Bucură-te, IUBIREA peste toate;

Bucură-te, IUBIREA care „iartă”;

Bucură-te, IUBIREA care pe toate le „Renaşte”; 334

Bucură-te, IUBIREA, CHIPUL Însuşi al Lui DUMNEZEU;

Bucură-te, Sfântă MAICĂ Preaiubitoare;

Bucură-te, Sfântă MAICĂ de Neam ROMÂNESC;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 10-lea

În CARTEA VIEŢII de la SCAUNUL Dreptului JUDECĂTOR ţi-ai  ÎNSCRIS  CREDINŢA  şi  DĂRUIREA  ta  de  DRAGOSTE  cu adevărat Creştină, care va fi în Veşnicul: ALILUIA!

 

Icosul al 10-lea

Lauda şi Cinstirea noastră sunt mici şi slabe, dar Nădăjduim la IUBIREA  ta  ce  nu  a  „uitat”  Locul  Naşterii  şi  nici  pe  cei  dintr-o

Rudenie:

Bucură-te, că la Peştera ta ne Închinăm;

Bucură-te, că Peştera ta s-a făcut LOCAŞ Sfânt;

Bucură-te, că Peştera ta s-a făcut ALTAR;

Bucură-te, că Peştera ta „Gură de Rai” ne-a rămas;

Bucură-te, Izvor de Duhovnicie ieşit din Munte;

Bucură-te, Izvor de APĂ VIE din Piatră;

Bucură-te, BUCURIE Cerească;

Bucură-te, şi Bucurie Pământească;

Bucură-te, Bucuria Nădejdii noastre;

Bucură-te, Bucuria Întăritoare de CREDINŢĂ;

Bucură-te, MAICA noastră de Mare Ajutor;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 11-lea

DARUL IUBIRII DUMNEZEIEŞTI ne-ai rămas, prin care din Fiica cea slabă a Pământului te faci „Maica Sfântă şi Ocrotitoare” a Neamului acestuia oropsit adesea de năvălitorii cei străini, şi cu toţii Cântăm: ALILUIA!

Icosul al 11-lea

Avem şi noi mulţi Sfinţi PĂRINŢI Plăcuţi ai Lui HRISTOS dar avem şi „Sfinte MAICI” care ne „ţin în BRAŢELE lor ca pe nişte Copii” ce Cresc spre VEŞNICIE:

Bucură-te, Chip ajuns la Sfinţenie;

Bucură-te, că şi Păsările te IUBEAU;

Bucură-te, că fărâmituri de Pâine îţi aduceau;

Bucură-te, că şi sălbăticiunile le-ai îmblânzit;

Bucură-te, că aşa Firea ai PREFĂCUT;

Bucură-te, că răul l-ai călcat;

Bucură-te, că Chipul de Rai l-ai Refăcut;

Bucură-te, că pe şarpele morţii l-ai zdrobit;

Bucură-te, că viclenia ispitei ai risipit;

Bucură-te, Fiica Evei cea Mântuită;

Bucură-te, Fiica Evei de moarte izbăvită;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 12-lea

Din Ceata Strălucitoare a Sfintelor MAICI, a Sfintelor Nevoi-toare în pustie, Schituri şi Mânăstiri, din Locaşurile VEŞNICIEI şi noi te RUGĂM, Sfântă Teodora, să ne fii Ajutătoare, să Cântăm şi noi: ALILUIA!

 

Icosul al 12-lea

ASCULTATĂ   este   RUGĂCIUNEA   celor   IUBITORI   de DUMNEZEU  şi  chiar  de  suntem  nevrednici  MILOSTIVIREA  cea Mare o Primim şi aşa cu NĂDEJDE şi noi vieţuim:

Bucură-te, Locuitoarea de acum în Cer;

Bucură-te, Pământeana ridicată la Cele de SUS;

Bucură-te, Duhovnicia Pustiului RUGĂTOR;

Bucură-te, HAR de Nevoinţă Sfântă;

Bucură-te, HARUL IUBIRII Celei Mari; Bucură-te, ICOANĂ de MAICĂ;

Bucură-te, ICOANĂ de MAICĂ Mare;

Bucură-te, că te avem cu Adevărat „MAICA cea IUBITOARE”;

Bucură-te, că BRAŢELE tale ne Ocrotesc;

Bucură-te, cea de-a pururea POMENITĂ;

Bucură-te, NUME de Inimă;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul al 13-lea

O, Sfântă MAICĂ Teodora, ICOANA MAICII IUBITOARE a Pământului  şi  Neamului  ROMÂNESC,  toată  Cinstirea  şi  noi  îţi aducem, ca nişte Fii care la Tine alergăm, ca prin RUGĂCIUNILE Tale şi noi să ne izbăvim de tot răul şi cu „Faţa către RĂSĂRITUL Cel VEŞNIC” să Cântăm: ALILUIA!  (Acest condac se repetă de trei ori.)

Icosul 1

FLOARE  din  Carpaţi  Crescută  Frumos,  ca  un  RĂSAD  de Sămânţă  STRĂBUNĂ,  aşa  ne  eşti  şi  nouă,  care  ne  Veselim  de Chipul tău cel Sfânt şi CUVIOS:

Bucură-te, Mieluşeaua din Turma Străbună;

Bucură-te, Mieluşeaua Plaiurilor Mioritice;

Bucură-te, Mieluşeaua din Pământul Carpatin;

Bucură-te, Mieluşeaua scoasă dintre spini;

Bucură-te, Mieluşeaua din BRAŢELE Lui HRISTOS;

Bucură-te, Fiica de Cinste a Moldovei;

Bucură-te, Fiica Mântuitoare a Părinţilor;

Bucură-te, Fiica ce ÎMPLINEŞTE CHIPUL Cel Mare;

Bucură-te, DARUL Ceresc şi Pământesc;

Bucură-te, DARUL Dus la ALTAR;

Bucură-te, BINECUVÂNTAREA Întregului Neam Românesc;

Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul Cel CUVIOS!

 

Condacul 1

Celei  Alese  din  Pământul  Strămoşesc  să  fii  Strălucirea  CREDINŢEI Celei Mari, şi noi îţi aducem Cinstirea Inimii noastre, Ţie, care eşti „FLOAREA de Munte” ÎNCHINATĂ Lui HRISTOS: Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul cel CUVIOS!

 

 

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s