Marţi seara – Glasul al 8-lea: dăruieşte putere şi izbăvire tuturor celor necăjiţi şi întristaţi

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Marţi seara – Glasul al 8-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Mitrofan al Smirnei

Al căreia acrostih este «Acum a opta cântare cânt ţie, a lui Mitrofan»

Cântarea 1. Glasul al 8-lea Irmosul:

«Apa trecând-o ca pe uscat Israel, şi din robia Egiptului scă­pând, striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm».

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Izvor de rugăciuni cunoscându-te toţi, izvorând credincioşilor întărire sufletelor şi trupurilor, Născătoare de Dumnezeu, neîn­cetat te slăvim.

Mai presus de fire pe Cuvântul cel dumnezeiesc L-ai născut, Fecioară, şi firea din stricăciune o ai izbăvit, pentru aceea şi pe mine slobozeşte-mă din patimile cele dobitoceşti şi împotriva firii.

Slavă…

Turme de patimi trupeşti acum mă înconjoară şi cumplit mă împresoară, cercetează grabnic pe robul tău şi izbăveşte-l de cei ce îi fac rău, Fecioară.

Şi acum…

Cel ce cârmuieşte toată făptura şi o ţine şi o mântuieşte S-a arătat circumscris în braţele tale şi neamul oamenilor din nou l-a plăsmuit.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

«Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi, şi pe Tine Te laudă duhul meu».

Adoarme tulburarea ce mă cuprinde, Stăpână, şi acum mă slobozeşte din cumplita boală, din căderi şi din patimi.

Grăbeşte şi cercetează pe robul tău cel cuprins de boală, fără prihană Fecioară, şi din durerile cele cumplite izbăveşte-mă şi din tot necazul.

Slavă…

Negrăit este noianul milelor tale, fără prihană, prin care şi pe mine mă scoate din păcate şi din boli.

Şi acum…

întăreşte mila şi apărarea rugăciunilor tale asupra mea, Fecioară, şi izbăveşte-mă de ispite şi de necazuri.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

«Auzit-am taina rânduielii Tale, Doamne, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta».

Arată pururea inima mea jertfelnic de gânduri sfinte şi curăţitor de păcate, cu totul fără prihană Fecioară.

Mântuire dăruieşte-mi mie, a trupului şi a sufletului, Prea­nevinovată, dă celui bolnav vindecare şi izbăvire de dureri şi de chinuri.

Slavă…

Meşteşugirile preaviclenilor demoni nimiceşte-le şi dăruieşte ri­dicare din patimi şi celor neputincioşi întărire.

Şi acum…

Din pântecele tău, Preacurată, soarele dreptăţii a strălucit şi lumea a luminat-o, cu ale Cărui străluciri şi pe mine mă luminează.

Cântarea a 5-a Irmosul:

«Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti lumină ne­apusă? Că m-a acoperit întunericul cel vrăjmaş pe mine, ticălosul. Ci, Te rog, întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele».

Se dezleagă prin naşterea ta legăturile morţii şi se alungă pu­terea stricăciunii, Preasfântă Fecioară Prealăudată, pentru aceea rupe degrab şi lanţul păcatelor mele şi greutăţile necazurilor.

Izbăveşte-mă, Stăpână, de răutatea demonilor şi de viclenia oamenilor şi boala sufletului şi a trupului degrab o tămăduieşte, ceea ce singură ai născut pe doctorul a tot trupul şi al sufletelor, pe Mântuitorul şi Domnul.

Slavă…

Ca pe cleştele dumnezeiescului cărbune, cu totul fără prihană Fecioară, te rog pe tine să arzi toată aplecarea pătimaşă a robu­lui tău şi neputinţele cele cumplite şi greu de nerăbdat şi să usuci şuvoaiele necazurilor.

Şi acum…

Mântuire a dat tuturor Fiul tău, Preacurată Stăpână, celor ce cred în El şi îl vestesc pe El Dumnezeu întrupat din tine, pentru aceea, mântuieşte-mă pe mine din felurite primejdii şi necazuri.

Cântarea a 6-a Irmosul:

«Iartă-mi mie, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi Te rog, ridică-mă din adâncul răutăţilor, căci către Tine am strigat: Auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele!».

Caută spre mine cu ochi milostiv, Stăpână, şi din bolile cele cumplite izbăveşte-mă degrab şi din toată răutatea care acum mă pândeşte, din toată cursa şi căderea.

Izbăveşte-mă de sfatul cel de-a stânga şi de patima trupească şi de pizma duşmanilor şi de toată viclenia, Preasfântă Stăpână, şi de răutatea vieţii, cu rugăciunile tale.

Slavă…

Cel ce ne-a plăsmuit pe noi S-a plăsmuit întru tine, Fecioară, izbăvind din stricăciune firea muritorilor, aşadar, şi pe mine mă izbăveşte cu rugăciunile tale din ispitele ce mă împresoară.

Şi acum…

Cer învăpăiat şi tron cu adevărat în chipul focului şi rai însu­fleţit al lui Hristos, fără prihană Fecioară, vasul cu totul de aur, care ai cuprins mana vieţii, de viaţa cea dumnezeiască învred­niceşte-mă.

Sedealna. Glasul al 8-lea Porunca cea cu taină

Pe muntele cel netăiat şi dumnezeiesc, credincioşilor, pe palatul cel preacurat al Cuvântului, pe tronul cel în chipul focu­lui al împăratului tuturor, pe masa şi sfeşnicul cel aurit, podul care duce la viaţă, pe scara cea cerească, pe Născătoarea de Dumnezeu, Maria, să o lăudăm strigând: Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Cântarea a 7-a Irmosul:

«Tinerii cei ce merseseră de demult din Iudeea în Babilon, prin credinţa în Treime, văpaia cuptorului au înfruntat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat».

Vasul cel neînsufleţit de demult pe tine te-a arătat, vasul cel însufleţit, Stăpână, căci porţi mana vieţii, pe Hristos, dulceaţa cea adevărată şi luminarea lumii, Cel ce a tocit amărăciunea morţii.

Să nu apuce ca un leu vrăjmaşul cel cu chip de fiară sufletul meu, nefiind izbăvit şi mântuit, Fecioară, căci pe tine te-am aflat izbăvitoare ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos şi Izbăvitorul.

Slavă…

Fericită Fecioară, scăparea tuturor credincioşilor celor în­tristaţi, izbăveşte-mă din toată batjocura, întristarea şi răutatea celor ce mă pizmuiesc pe mine şi din multe căderi şi din felurite boli.

Şi acum…

Ceea ce ai născut strugurele vieţii cel nelucrat, Născătoare de Dumnezeu, învredniceşte-mă şi pe mine să aduc roade de pocă­inţă, strigând Fiului tău: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a Irmosul:

«De şapte ori nebuneşte a încins tiranul haldeilor cuptorul… ».

Măreţiile feluritelor tale minuni, Preacurată, toţi le trâmbiţăm, cei ce cu credinţă alergăm la ajutorul tău şi acum mă slobozeşte şi pe mine din cumplita boală şi din durerile sufleteşti şi trupeşti şi arată-mă puternic şi la trup şi la suflet, ca să-L slăvesc pe Fiul tău, Hristos, întru toţi vecii.

Vânturi pizmaşe suflă împotriva mea cu furie, râuri duşmane izbesc cu tărie în casa mea cea înţelegătoare, Fecioară curată, dar, ca pe o mare tulburată de valuri, zdrobeşte puterea tuturor celor ce mă necăjesc şi dă-mi mie linişte cu rugăciunile tale în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Cel ce a plăsmuit din lut pe om, punând apoi în el şi suflet nemuritor, întru tine Se plăsmuieşte şi iarăşi îl plăsmuieşte pe el, pe Acela arată-L şi mie binevoitor şi uşor de împăcat, Fecioară, cu rugăciunile tale şi dăruieşte putere şi izbăvire tuturor celor necăjiţi şi întristaţi.

Şi acum…

Străluceşti pururea lumina cea neînserată care a răsărit din pântecele tău, cea cu totul fară de prihană, celor ce te slăvesc şi îi slobozeşti din frica de noapte, din uneltirea cea diavolească şi întunecată pe robii tăi, pentru aceea izbăveşte-mă şi mă mân­tuieşte şi pe mine, cu rugăciunile tale, din chinurile ce mă cuprind.

Să lăudăm… Irmosul

«De şapte ori nebuneşte a încins tiranul haldeilor cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceştia mân­tuiţi printr-o putere mai mare, a strigat: Pe Făcătorul şi Mântu­itorul tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a Irmosul:

«Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi, cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup».

Ridică fruntea Bisericii şi dăruieşte putere credincioşilor îm­potriva neamurilor şi întăreşte, Curată, sceptrele împăraţilor celor binecredincioşi.

Arată zăbavnice, neputincioase şi înfrânte armatele celor de alt neam care voiesc acum degrabă războaie, Fecioară curată.

Slavă…

Singură ajutătoare a creştinilor ortodocşi, a celor ce te cinstesc pe tine, cu rugăciunile tale, pe agarenii cei purtători de arme degrab îi ruşinează.

Şi acum…

Dă pricepere, Fecioară, cetelor credincioşilor, călătorind îm­potriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi şi ne mântuieşte din tot necazul.

Prosomii. Glasul al 8-lea O, preaslăvită minune

Bucură-te, căruţă în chipul focului; bucură-te, zori de taină care în Iunie ai născut soarele cel strălucit, neapus şi neînserat;

bucură-te, scoică, ceea ce din sângiurile tale ai ţesut porfiră împă­ratului a toate; bucură-te, cea cu totul fără prihană; bucură-te, păzitoare a tuturor credincioşilor care te cheamă pe tine în ajutor cu credinţă în suflet.

Bucură-te, îndreptarea celor căzuţi; bucură-te, hrana celor flămânzi; bucură-te, comoară neprădată şi vistierie nedeşertată a săracilor; bucură-te, cercetarea celor bolnavi; bucură-te, mân­gâierea celor necăjiţi; bucură-te, ajutorul celor ce te cheamă pe tine, armă nezdrobită şi întăritură şi zid nesurpat.

Bucură-te, rai de taină, care ai purtat în pântecele tău pe Hristos, Pomul vieţii şi L-ai născut, Nestricată, spre învierea noastră, a celor omorâţi prin gustarea din pom oarecând, şi rău supuşi morţii; bucură-te, mult dorită şi pururea pomenită; bu­cură-te, ceea ce dai muritorilor dumnezeiasca veselie.

Mântuieşte-mă, Preacurată Stăpână, ceea ce în chip negrăit ai născut pe Mântuitorul Hristos, căci pe tine singură te-am do­bândit ocrotire eu, robul tău, zid şi acoperământ, veselie şi dum­nezeiască mângâiere sufletului meu, tu, aşadar, izbăveşte-mă de viermele cel neadormit şi de focul cel veşnic, Maica lui Hristos Dumnezeu.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s