Joi seara – Glasul al 8-lea: fă-mi viaţa mea înţeleaptă prin cele mai înalte fru­museţi şi dăruieşte-mi mie împărtăşire de toate bună­tăţile

0075

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului Editura Doxologia

Joi seara – Glasul al 8-lea

Canonul PreasFintei Născătoare de Dumnezeu. Facere a Cuviosului Părintelui nostru Pavel, Episcop de Amorio

Al căruia acrostih este: «Până în sfârşit mântuieşte pe nevrednicul Pavel, Fecioară».

Cântarea 1. Glasul al 8-lea Irmosul:

«Pe Faraon, cel ce era purtat în carele de război, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a tăcut minuni de demult, lovind în chipul Crucii şi despărţind marea. Şi pe Israel cel fugărit, care mergea pe picioare, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Cum voi putea lăuda harul covârşitor al milei tale faţă de mine, Stăpână fără prihană, sau cum voi slăvi înălţimea purtării tale de grijă, că de atâtea ori m-ai izbăvit din moarte pe mine, cel deseori vrednic de ea?

Cu totul prins în fărădelegi, eu, ticălosul, sunt plin de păcate, neştiind ce altceva să fac; numai eu m-am făcut vas cu totul fără folos Celui ce cu iubire de oameni m-a zidit, Stăpâna lumii, ajută-mă.

Risipeşte negura patimilor mele, Preacurată, cu lumina naş­terii tale, alungând departe de mine norii întunecoşi ai închi­puirilor gândirii mele şi fă să răsară robului tău lumina curată a nepătimirii.

Şi acum…

Vai obiceiului meu celui rău, Stăpână, care mă ţine rob! Vai, mie, celui ce singur între muritori am alunecat în prăpastia pier­zaniei, răbdând şi rămânând în duhoarea patimilor, plata focu­lui lor.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

«Cel ce ai întărit din început cerurile cu priceperea şi ai înte­meiat pământul peste ape, întăreşte-mă pe piatra poruncilor Tale, Hristoase; că nu este Sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni».

Cu adevărat, părtaş naşterii trupului meu am faptul de a fi supus patimilor lui şi de a sluji în chip fără de minte faptelor acestora. Vai, mie, ticălosului! Stăpâna tuturor, ajută-mă.

O singură zi mă pocăiesc lui Dumnezeu, iar în toate celelalte zile întărât milostivirea Lui, nesimţitorul de mine şi învârtoşatul cu inima, ci roagă-L, cu totul fără prihană Fecioară, îndelung să mă mai rabde.

Slavă…

M-am nenorocit cumplit şi până în sfârşit m-am gârbovit cu totul sub sarcina grea a răutăţilor mele cărora din copilărie m-am supus de voie, eu, cel fără de minte, dar nu mă trece cu vederea pe mine, Curată, cel pierdut de acestea.

Şi acum…

Fiind întinat cu trupul, duhul şi sufletul am ajuns să stric aerul şi cu faptele mele să spurc pământul, eu, ticălosul, dar tu îmbunătăţeşte-mă, Fecioară, cu chipurile schimbării.

Cântarea a 4-a Irmosul:

«Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu eşti puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu, bucuria mea, Cel ce n-ai părăsit sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu Proorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubi­torule de oameni».

Ca noaptea, eu singur între toţi mă duc să fac fapte vrednice de întuneric şi să mă ascund de ochii muritorilor, nesocotind deloc că de Dumnezeu nu mă pot ascunde, de Care, la dreapta judecată, voi fi dat întunericului, dar tu, Curată, încă de aici miluieşte-mă.

Suspin cu amar din adâncul inimii mele, gândindu-mă la mul­ţimea nesfârşită a răutăţilor mele, care cu adevărat covârşeşte la număr nisipul mării, pentru aceea, Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile tale întorcându-mă mai înainte de sfârşit, mântuieşte pe robul tău.

Slavă…

Nu poate neamul muritorilor, rugându-se, să Îl milostivească pe Dumnezeu pentru cele ce am păcătuit pe pământ, eu singur umplându-mi sufletul de patimile cele urât mirositoare ale ru­şinii, dacă nu Îl vei milostivi tu, Născătoare de Dumnezeu şi Maica Lui şi dacă nu îl vei mântui tu pe robul tău.

Şi acum…

Acum pentru mine suspină întreg pământul, căci am rănit peste măsură îndelunga răbdare a Ziditorului pentru multele mele căderi pierzătoare, căci întreaga făptură s-a cutremurat, Fecioară, spăimântându-se toată de păcatele mele.

Cântarea a 5-a Irmosul:

«Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti lumină ne­apusă? Că m-a acoperit întunericul cel vrăjmaş pe mine, ticălosul. Ci, Te rog, întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele».

Nu trebuia, Fecioară, să urmez firea celor dobitoceşti, nu tre­buia, eu, ticălosul, să mă las înduplecat să râvnesc acestora, căl­când legile firii şi trăind contra firii, pentru aceea miluieşte-mă.

Intâistătătorii întunericului m-au pus să slujesc faptelor lor şi prin ele m-au pus şi altora învăţător nelegiuit, vai, mie! Ce voi face, eu, care am prins pe mulţi în cursa răutăţilor mele, cu totul fără prihană, Fecioară, mântuieşte-mă.

Slavă…

Socotit fiind de toţi cei ce mă cunosc că am murit lumii, Prea­curată, am ajuns, la o stare potrivnică părerii lor, abătându-mă din cale, eu, ticălosul, dar cu adevărat, vai, mie!, dacă nu mă întorci, Fecioară, grabnic pe cale.

Şi acum

La păcate adaug mereu alte păcate eu, ticălosul, şi adun în nenorocitul meu suflet focul gheenei cel de nerăbdat, de care izbăveşte-mă, Preanevinovată, mai înainte de cercarea aceea.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

«Iartă-mi mie, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi Te rog, ridică-mă din adâncul răutăţilor căci către Tine am strigat; auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele».

Mort fiind pentru toată fapta bună şi cu totul nefolositor, numai în fapte stricătoare de suflet petrecând, nu mă ruşinez trăind şi bucurându-mă. O, cum nu mă ruşinez, vrednicia sufle­tului meu!

De la toată porunca m-am abătut eu, ticălosul, şi am fost adus degrabă la grozava prăpastie a răutăţii prin lenevire, dar întoarce-mă pe mine, Stăpână.

Slavă…

Pământ uscat şi neroditor, lipsit de roadele Duhului m-am făcut, odrăslind, Fecioară, numai lemn bun de ars în focul ce va să vie, dar tu schimbă-mă.

Şi acum…

Iată, toată marea răutăţii m-a înconjurat şi râuri de patimi au ridicat glasurile lor asupra mea, cu totul fără prihană Fecioară, de a căror furtună şi năvălire dezlănţuită izbăveşte-mă.

Sedealna

Pe înţelepciunea şi Cuvântul

Pe tine, nor luminos şi cuvântător, cu adevărat roua cea dumnezeiască şi de taină, apa care sare la viaţa veşnică, ploaia mântuirii, te rog, Stăpână, cunoscând bunătatea ta, varsă peste capul meu apa pocăinţei, izvorul care izvorăşte lacrimi ca pâraiele, ca să mă spele pe mine de întinăciunea păcatelor mele şi să mă arate mai alb ca zăpada căci întru tine am nădăjduit, rugă­torul tău cel fără folos.

Cântarea a 7-a Irmosul:

«De pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a ruşinat odinioară în Babilon. Pentru aceasta, tinerii în cuptor, ca într-o grădină verde dănţuind, cu bucurie cântau: Binecuvântat este Dumnezeul pă­rinţilor noştri!».

Nu am pocăinţă, nici smerenie în inima mea, nici priveghere, nici rugăciune, nici înfrânare, nici lucrarea vreunui alt bine, pentru aceea strig: Stăpână, în dar mântuieşte-mă!

Din întunecarea minţii n-am dobândit deplin pocăinţa, nici cugetarea la moarte, nici înfrânare, nici înţelepciune, dar nici bărbăţie şi nici dreptate, pentru aceea strig: în dar mântuieşte-mă, Stăpână!

Slavă…

Zăcând în patimi şi înflorind în toate păcatele nu am luat aminte la frica de Dumnezeu şi râvna fată de Dumnezeu am trecut-o cu vederea, precum şi toată dragostea, nădejdea şi cre­dinţa. Pentru aceea strig: în dar, Stăpână, mântuieşte-mă!

Şi acum…

Nu este cineva pe pământ care să fi păcătuit mai mult decât mine, cu totul fără prihană Fecioară, nici nu este cineva care să-L fi mâniat aşa pe Făcătorul, trăind ca un risipitor, precum eu, ticălosul. Pentru aceea strig: în dar, Stăpână, mântuieşte-mă!

Cântarea a 8-a Irmosul:

«De şapte ori tiranul haldeilor… ».

Izbăveşte-mă de toată obişnuinţa răutăţilor, ceea ce eşti fără prihană, dă-mi mie, Curată, întoarcere către Domnul şi agoni­sirea curăţiei; fă-mi viaţa mea înţeleaptă prin cele mai înalte fru­museţi, Fecioară, şi dăruieşte-mi mie împărtăşire de toate bună­tăţile, ca să te slăvesc întru toţi vecii.

Ceea ce ai răsărit muritorilor lumina lui Dumnezeu cea negrăită, luminează simţirile sufletului meu, rogu-mă, alungând întunericul cumplitei mele nepăsări, aprinde în inima mea, Fecioară, focul dorului de Fiul tău şi umple-mă de veselie şi de dulceaţa Lui întru toţi vecii.

Binecuvântam pe Tatăl…

împodobeşte-mă, Stăpână, cu toată fapta bună; umple pe ro­bul tău de bucurie duhovnicească; încununează-l cu cununa vir­tuţilor, Preanevinovată; umple-mă de împărtăşirea tuturor da­rurilor şi părtaş arată-mă împărăţiei cerurilor, chiar dacă cererea mea este mai presus de vrednicie.

Şi acum…

Cu voie neabătută, cu putere neclintită, călăuzeşte-mă să mă îndrept fără împiedicare spre virtute şi să tind mereu spre cele dinainte, uitând pe toate cele din urma mea. Şi dăruieşte-mi mie, Fecioară, fierbinţeala pocăinţei şi a rugăciunilor, ca să te laud pe tine cu dor întru toţi vecii.

Să lăudăm… Irmosul:

«De şapte ori nebuneşte a încins tiranul haldeilor cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceştia mân­tuiţi printr-o putere mai mare, a strigat: Pe Făcătorul şi Mântui­torul tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a Irmosul:

«Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor în trup şi pântecele tău s-a făcut mai cuprinzător decât cerurile. Pentru aceea pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te măresc».

Cum voi putea lăuda pe cea Curată, eu, cel necurat la suflet şi la inimă, cum o voi lăuda numai cu cuvintele pe cea Curată, eu, spurcatul? Cum voi îndrăzni eu, atât de rău fiind, să privesc la icoana ei, când cetele îngerilor sunt oprite să o privească? Pentru aceea, Stăpână, miluieşte-mă.

Luându-mă pe mine de mâna mea cea dreaptă, Fecioară, împacă-mă cu împăratul cel nemuritor, cu Fiul tău, cerând să îmi dea dumnezeiasca iertare rătăcirilor mele şi desăvârşită îndreptare vieţii, căci pe tine te am ocrotitoare, nădejde şi aco­perământ şi dacă trăiesc, şi dacă mor.

Slavă…

Cuvântul pe care l-am grăit acum către tine nu a mărturisit toate răutăţile mele, nici nu a descoperit faptele cele de ruşine săvârşite în ascuns, ci, ruşinându-se de cunoştinţa oamenilor, pe cele mai multe le-a ascuns, micşorându-le, dar tu, primind intenţia mea cea bună, Fecioară, dă-mi mie desăvârşită dezlegare de acestea.

Şi acum…

Invredniceşte-mă să dobândesc cămara de nuntă cea veşnică şi desfătarea raiului, pe mine, cel ce pe pământ numai pe tine te am nădejde după Dumnezeu, singură solire, singură ocrotire, singură tărie, pentru aceasta îndrăznesc să spun acestea din inimă: Stăpână, mântuieşte-mă pe mine, robul tău.

Prosomii. Glasul al 8-lea Doamne, deşi ai stătut la judecată

Bucură-te, ceea ce din porfira sângiurilor tale ai născut măr­găritarul cel cu albă strălucire şi sclipitor şi de mult preţ, pe Cel ce a luminat cu dulcile lui raze întunericul a toată lumea, Prea­lăudată.

Bucură-te, ceea ce ai purtat ca pe un prunc în braţele tale, Fecioară, pe Cel ce şade ca Dumnezeu pe tronul cel înalt al slavei, ţinându-L adormit la pieptul tău pe Cel ce are ochi ne­adormit care vede toate.

Bucură-te, ceea ce mai mult decât îndulceşte mierea gâtul cel simţitor şi mai mult decât îndulceşte fagurele limba tuturor, cu numele tău cel dulce, îndulceşti inimile celor ce te laudă pe tine.

Dezbracă-mi haina de jale şi îmbracă-mă în haina mântuirii şi a dumnezeieştii veselii şi bucurii, ca să nu fiu aruncat afară din cămara de nuntă a Fiului tău, neavând haină de nuntă, de Dumnezeu dăruită Stăpână

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Joi seara – Glasul al 8-lea: fă-mi viaţa mea înţeleaptă prin cele mai înalte fru­museţi şi dăruieşte-mi mie împărtăşire de toate bună­tăţile

  1. Reblogged this on .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s