Duminică seara – Glasul al 8-lea: Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu, bucuria mea

EF323139-B355-4F7B-A8F5-A5C6DD8182D4

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului


Editura Doxologia

Duminică seara – Glasul al 8-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Teofan al Niceei, Graptul

Cum se vede în următoarele tropare ale Născătoarei

Cântarea 1. Glasul al 8-lea Irmosul:

«Pe Faraon, cel ce era purtat în carele de război, l-a cufun­dat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, lovind în chipul Crucii şi despărţind marea. Şi pe Israel cel fugărit, care mergea pe picioare, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu».

Din buze necurate, primeşte laudă, Preanevinovată, cum a primit mai înainte Fiul tău şi Domnul Dumnezeul meu cei doi bani ai văduvei şi dezlegare datoriilor dă-mi mie, ca după datorie să te cinstesc pe tine.

Ai născut pe Cuvântul cel întrupat, pe Cel ce, mai înainte fără de trup fiind, S-a unit cu lumea dumnezeu-omeneşte în chip mai presus de fire, Preanevinovată, de Dumnezeu Născătoare Marie, pentru aceasta toţi te cinstim pe tine şi după datorie te fericim.

A te propovădui pe tine drept Născătoare de Dumnezeu aduce înlăturarea ereziei, căci ai născut pe Cel prin fire mai presus de fire, pe Cuvântul lui Dumnezeu cel veşnic Care fără de schim­bare trup S-a făcut, Născătoare de Dumnezeu.

Şi acum…

Născătoare de Dumnezeu, Marie, smerita şi trecătoarea fire a muritorilor a dobândit prin tine îndumnezeirea, căci Dumnezeul meu, nuntindu-Se întru tine, a luminat trupul după ipostas şi la ceruri l-a ridicat.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

«Cel ce ai întărit din început cerurile cu priceperea şi ai înte­meiat pământul peste ape, întăreşte-mă pe piatra poruncilor Tale, Hristoase; că nu este Sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni».

Uşă înţelegătoare te-ai arătat, arătându-se pe pământ răsări­tul cel din înălţime, Fecioară, căci prin tine a venit la noi Cuvân­tul, ca să-i mântuiască pe toţi din nebunie, cu totul fără prihană.

Toiag care ai odrăslit pe Hristos, floarea nestricăciunii şi cădelniţă de aur toţi te cunoaştem pe tine, Curată, purtând în braţele tale, Fecioară, cărbunele dumnezeieştii firi, de Dumnezeu dăruită.

Slavă…

Uşă luminoasă a iconomiei Cuvântului celei mântuitoare pentru noi tu ai fost cunoscută, Maică Fecioară, cu adevărat, căci tu ne-ai adus nouă raza înţelegătoare a dumnezeirii mai presus de dumnezeire.

Şi acum…

In pântecele tău cel fară de prihană, ca ploaia pe lână, aşa S-a pogorât Dumnezeul meu, Fecioară, şi ne-a rourat pe noi, cei topiţi de arşiţa păcatului, cu roua şi harul iubirii Sale de oameni.

Cântarea a 4-a Irmosul:

«Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu, bucuria mea, Cel ce n-ai părăsit sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu Proorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni!».

Cu adevărat, tu singură eşti temeiul mântuirii, Maica lui Dumnezeu, trup împrumutând din neprihănitele tale sângiuri Făcătorului şi Ziditorului prin Care porţile morţii se zdrobesc şi viaţă oamenilor se dăruieşte.

Raiul nemuririi cel pururea înfloritor şi minunat cu adevă­rat, ai arătat întru tine sădit pomul vieţii, purtând în pântece şi născând dumnezeieşte pe Dumnezeu Care tuturor picură nădej­dile cele dătătoare de viaţă celor ce cu credinţă te cugetă pe tine Născătoare de Dumnezeu.

Slavă…

Odrăslită din neamul împărătesc al lui David, ai născut, Fecioară, în chip de negrăit şi mai presus de minte pe împăratul a toate, pe Cel mai înainte de veci din Tatăl, pe Cuvântul Care luminează, pentru aceea noi, credincioşii, cu dumnezeiască înţe­lepciune, Născătoare de Dumnezeu te vestim.

Şi acum…

Făcătorul pe tine din veac te-a aflat crin preacurat în valea lumii, strălucind de virtuţi, Cuvioasă, prin adâncul curăţiei şi cu lărgimea cuvioşiei şi te-a înălţat pe tine în neamul oamenilor, pentru aceea, ca Maica Ziditorului te slăvim.

Cântarea a 5-a Irmosul:

«Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti lumină neapusă? Că m-a acoperit întunericul cel vrăjmaş pe mine, ticălosul.

Ci, Te rog, întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele».

Oştirile puterilor celor de sus, Preacurată, pe tine te fericesc, iar neamurile oamenilor toate după vrednicie te slăvesc, căci cei de pe pământ, numai prin tine singură uniţi fiind cu cele cereşti, lăudăm naşterea ta.

Firea cea muritoare a întrecut în sfinţenie firea cea nemuri­toare, şi Fecioara covârşeşte îngerii cei netrupeşti, ca ceea ce a născut pe Dumnezeu, împăratul îngerilor, la Care le este cu ne­putinţă acelora să privească.

Slavă…

Ocrotitoarea credincioşilor, zidul cel nesurpat al celor ce te laudă pe tine, ceea ce te-ai arătat mântuitoare întregului neam al oamenilor, ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu, pe Cel ce S-a arătat în trup, mântuieşte sufletul meu, Preacurată.

Şi acum…

Nor luminos care ai purtat Soarele cel neapus, Stăpână, muritorii ştiindu-te pe tine, te lăudăm şi te cinstim pe tine cu dor, căci urâţenia care a întunecat oarecând chipul lui Adam iarăşi ai preschimbat-o cu dumnezeieştile străluciri.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

«Iartă-mi mie, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi Te rog, ridică-mă din adâncul răutăţilor căci către Tine am strigat: Auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele!».

Tronul lui Dumnezeu cel mai înalt decât Heruvimii, norul luminii, Preasfântă, luminează ochii sufletului meu şi curăţeşte inima mea de negura patimilor.

Maica Izbăvitorului şi împărăteasa făpturilor, izbăveşte-mă pe mine, cel prins în înfricoşata robie, Marie preanevinovată, şi de împărăţia Fiului tău învredniceşte-mă.

Slavă…

Chemarea ta cu adevărat este curăţitoare a sufletelor şi înde­părtare a cugetelor spurcate şi izgonitoare a duhurilor rele, Năs­cătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară.

Şi acum…

Cântarea Cântărilor tu eşti, de Dumnezeu dăruită, Stăpână, frumuseţea îngerilor, înnoirea muritorilor, căci ai născut pe Dumnezeu întrupat, pe Cel ce a schimbat firile.

Sedealna. Glasul al 8-lea Pe înţelepciunea şi Cuvântul

Veniţi toate neamurile, pe Maica Făcătorului tuturor să o lăudăm cu dumnezeiască cuviinţă zicând: Bucură-te, scaun în chipul focului al Stăpânului tuturor, al lui Hristos Domnul; bucură-te, singură Doamnă a toată făptura; bucură-te, vas al Sfintei Treimi, al Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, strălucit şi fără de pată; Marie, de Dumnezeu slăvită, roagă-te Fiului tău şi Dum­nezeu să dăruiască iertare de păcate celor ce aleargă la tine cu credinţă şi cu dor te laudă pe tine.

Cântarea a 7-a Irmosul:

«De pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a ruşinat odinioară în Babilon. Pentru aceasta, tinerii în cuptor, ca într-o grădină verde dănţuind, cu bucurie cântau: Binecuvântat este Dumnezeul pă­rinţilor noştri».

Acum toate se împlinesc prin dumnezeiască lumina ta, Prea­curată, căci tu uşă te-ai arătat prin care Dumnezeu lumii a cu­vântat, luminează pe cei ce strigă cu credinţă: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Zămislit-ai, fără prihană, pe Dumnezeul tuturor şi Domnul, pe Cel ce a binevoit să mântuiască neamul oamenilor din stricăciunea morţii, pe Care cu vrednicie lăudându-L strigăm: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă…

Palat însufleţit al împăratului Hristos, Prealăudată, bucură-te, vas care ai purtat mana în pântecele tău cel sfânt care hrăneşte pe cei ce strigă cu dor: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum…

Cămară de nuntă cu totul fără prihană a dumnezeieştii întru­pări celei mai presus de cuvânt şi pat de nuntă şi tron pe tine te numim, drept cugetând, şi bucurându-ne de naşterea ta cântăm: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a Irmosul:

«De şapte ori nebuneşte a încins tiranul haldeilor cuptorul…».

Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, întărirea credincioşilor, cu rugăciunile tale de Maică la Fiul tău, milostiveşte-L pe EI, Cel cu adevărat milostiv. Şi zapisul păcatelor mele rupe-l şi pe mine arată-mă, Preasfântă, de partea celor mântuiţi, ca să te măresc pe tine întru toţi vecii.

Ceea ce izbăveşti în necazuri şi ocroteşti cu căldură pe toţi cei aflaţi în întristări, Preasfântă Stăpână, milostiveşte-te, mântu­ieşte-mă şi ridică-mă pe mine, cel căzut, mai înainte de sfârşit tinzându-mi mână de ajutor, ca nu cumva noaptea morţii să mă apuce pe mine, cel ce dorm, ca după datorie să te slăvesc pe tine întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Alt ajutor afară de tine, Stăpână, nu ştiu şi altă împăcare cu Dumnezeu, afară de tine nu am dobândit. Miluieşte-mă, fără pri­hană Fecioară, pe mine, cel pierdut pentru faptele mele cele ne­legiuite pe care încă din copilărie le-am săvârşit. Şi mântuieşte-mă pe mine, cel ce strig: Binecuvântată eşti, Slăvită, întru toţi vecii.

Şi acum…

Scară până la cer, înţelegătoare, te cunoaştem pe tine pe care pogorându-Se cu trupul Cel Preaînalt, cu oamenii a vorbit şi pe cei smeriţi i-a înălţat la petrecerea cea înaltă din ceruri, pentru aceasta pe tine, Fecioară, te propovăduim mai înaltă decât ceru­rile şi decât îngerii şi decât toate făpturile.

Să lăudăm… Irmosul

«De şapte ori nebuneşte a încins tiranul haldeilor cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceştia mân­tuiţi printr-o putere mai mare, a strigat: Pe Făcătorul şi Mântui­torul tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a

Irmosul:

«Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor în trup şi pântecele tău s-a făcut mai cuprinzător decât cerurile. Pentru aceea pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te măresc».

Pe tronul Stăpânului cel înalt, pe scaunul cel preaslăvit al lui Hristos, pe cămara cea strălucită, pe templul cel cu totul de aur, pe locaşul cel primitor de Dumnezeu, pe împărăteasa tuturor, pe Maria, slava îngerilor, mântuirea muritorilor, toţi credincioşii să o lăudăm.

Zămislind pe împăratul tuturor, Fecioară, pe Făcătorul L-ai născut şi acum iată, ca o împărăteasă şezi de-a dreapta Lui, Curată. Pentru aceea te rog: Izbăveşte-mă pe mine de partea cea de-a stânga în ceasul judecăţii şi cu oile cele de-a dreapta rânduieşte-mă.

Culegând florile cântărilor din pajiştile cele nematerialnice ale sufletului şi amestecându-le cu curgerea lacrimilor mele în focul aprins în inima mea, Stăpână, am pregătit mirul, adică lauda, şi cu acesta, ca desfrânata, am udat preacuratele tale picioare, strigând mântuieşte-mă.

Şi acum…

Fii mie turn de mântuire care să ţină departe de mine tabe­rele demonilor şi să depărteze mulţimea ispitelor şi a primejdiilor şi năvălirea patimilor departe să o alunge, dându-mi desăvârşită slobozire şi belşug de haruri dumnezeieşti.

Prosomii. Glasul al 8-lea O, preaslăvită minune

Bucură-te, izvor care izvorăsti viata: bucură-te, cleşte înţele­gător, care ai purtat în pântece cărbunele cel dumnezeiesc şi nestins pe Care L-a văzut Isaia, Născătoare de Dumnezeu, şi Care a curăţat păcatele a toată lumea; bucură-te, slăvită auzire şi grăire; bucură-te, Cuvioasă; bucură-te, sălaş dumnezeiesc şi munte sfânt.

Bucură-te, Fecioară, Preanevinovată; bucură-te, vistieria vieţii; bucură-te, munte umbrit; bucură-te, stâlp de foc şi nor prealuminos; bucură-te, curăţirea a toată întinăciunea; bucură-te, înnoirea lumii; bucură-te, nenuntită; bucură-te, Maică fără prihană; bu­cură-te, ceea ce ai stins văpaia cu naşterea ta; bucură-te, nă­dejdea tuturor.

Bucură-te, vistieria curăţiei; bucură-te, sălaş curat şi stră­lucit al luminii; bucură-te, vas cu totul de aur; bucură-te, palat însufleţit al împăratului, tron în chipul focului, Binecuvântată; bucură-te, cea fără de bărbat; bucură-te, cu totul nepătată; bu­cură-te, scăpare; bucură-te, Curată; bucură-te, de Dumnezeu slăvită; bucură-te, bucuria tuturor.

Trupul, sufletul şi duhul meu le-am întinat cu fapte cumplite, eu, ticălosul, trupul, predându-l patimilor celor de ruşine, sufle­tul, cu tot felul de îndeletniciri rele, în care am trăit, iar duhul cu obiceiurile cele mândre şi cugetele cele strâmbe din care izbă­veşte-mă, Stăpână.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s