Luni seara – Glasul al 8-lea: să mă bucur, veselindu-mă de acestea toate

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 8-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Al căreia acrostih este: «Plânsul este pentru muritori har de la Dumnezeu»

Cântarea 1. Glasul al 8-lea Irmosul:

«Apa trecând-o ca pe uscat Israel, şi din robia Egiptului scăpând, striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Maica lui Dumnezeu, dă-mi viaţă de tânguire, strâmtă şi amară şi plină de lacrimi, ca să îmi spăl întinăciunea mea şi să mă înfăţişez curat înaintea Judecătorului.

Având însoţire trecătoare, pământească şi întinată, nu m-am ruşinat de frumuseţea strălucitoare a sufletului, Maica lui Dumnezeu, ci prin plăceri mi-am făcut trupul fără de folos.

Slavă…

Uşă a dumnezeiescului răsărit, deschide-mi mie uşile pocă­inţei şi izbăveşte-mă pe mine, Stăpână, cu mijlocirea ta de uşile păcatului celui aducător de moarte.

Şi acum…

Prin post, lacrimi şi plâns Dumnezeu Se face milostiv, Năs­cătoare de Dumnezeu, celor care, ca mine, în chip fără de minte

L-au amărât, pe Acesta, Stăpână, fa-L şi mie milostiv mai înainte de sfârşit.

Cântarea a 3-a Irmosul:

«Doamne Cel ce ai făcut acoperământul bolţii cereşti şi ai înte­meiat Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, Cel ce eşti marginea doririlor şi întărirea credincioşilor, Unule Iubi­torule de oameni».

Duhurile slujitoare ale îngerilor cereşti au plâns cu amar la căderea mea, iar duhurile cele întunecate ale demonilor din văz­duhuri au râs, Născătoare de Dumnezeu.

Prin dreapta socoteală a ostenelilor se lucrează în cei smeriţi mierea cea preaminunată a virtuţilor, tără prihană Fecioară, pentru aceea întăreşte nenorocitul meu suflet să petreacă puru­rea în cuget smerit.

Slavă…

Fiica împăratului şi cu adevărat, Stăpână, fiind Maică a împă­ratului tuturor, alungă departe de mine păcatul care acum mă asupreşte, ca o robie de necinste.

Şi acum…

Cu curgerile lacrimilor mele curăţeşte, Stăpână, urâtul chip al păcatelor şi spală putreziciunea mea şi rănile vii şi sănătate dăruieşte robului tău, rogu-mă.

Cântarea a 4-a Irmosul:

«Auzit-am, Doamne, glasul Tău şi m-am temut, că Dumnezeu veşnic fiind, prin rânduială negrăită întrupându-Te, ai ieşit din Fecioară. Slavă pogorârii Tale, Hristoase! Slavă puterii Tale!».

Cei căzuţi, ridicaţi-vă! Hristos porunceşte să nu stăruim în răutate, ci mai degrabă să primim mila Maicii Lui.

Cine l-a mântuit pe Petru? Numai pocăinţa, Mireasa lui Dumnezeu şi pe tâlhar, pe desfrânata şi pe fiul cel risipitor; pe aceştia învredniceşte-mă şi pe mine să-i urmez.

Slavă…

Cel ce este tuturor necuprins, Preacurată, este cuprins în pântecele tău, din bunătate mântuindu-mă pe mine, cel afundat în adâncul păcatelor.

Şi acum…

Te rog pe tine, Stăpână, nu mă părăsi pe mine în ceasul întris­tării, ci arată-te mie milostivă şi izbăveşte-mă de rănirea demonilor.

Cântarea a 5-a Irmosul:

«Din noapte sculându-ne, strigăm Ţie, Doamne: Mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim».

Eu, cel ce am făcut nefolositoare haina botezului, am tre­buinţă de multe lacrimi ca să o curăţ.

Rătăcindu-mi mintea cu amăgirea lumii, tu, Fecioară, întoarce-o prin frica de osândă, Stăpână.

Slavă…

Caută, Stăpână şi auzi, rogu-mă, glasul meu şi şterge toate păcatele mele, Preacurată.

Şi acum…

Luminează cu lumina feţei tale pe robul tău cel întunecat de patimi, Mireasă în chipul soarelui.

Cântarea a 6-a Irmosul:

«Dă-mi mie haină luminoasă, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, mult milostive, Hristoase, Dumnezeul nostru».

Datori suntem, Fecioară, a-L lăuda neîncetat pe Dumnezeu cu inima şi cu gura, dar noi de lenevire suntem stăpâniţi.

Din primejdii întortocheate şi cumplite nenorociri care acum mă necăjesc scoate-1 pe nenorocitul tău rob, Preacurată.

Slavă…

In ceasul morţii mele, Cuvioasă, arată-mi-te ajutătoare şi izbăveşte-mă de demonii cei răi care caută să mă apuce.

Şi acum…

Să postim cât avem vreme, să plângem şi să ne tânguim, ca să dănţuim şi să ne desfatăm dincolo de cele veşnice.

Sedealna. Clasul al 8-lea. înviat-ai din morţi

Cuvântul Tatălui în lume a venit şi înger de lumină strigă Fecioarei: Bucură-te, Binecuvântată, ceea ce singură ai păzit fe­cioria; bucură-te, ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci şi Domnul, ca să izbăvească din înşelare, ca un Dumnezeu, neamul oamenilor.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

«Tinerii cei ce merseseră de demult din Iudeea în Babilon, prin credinţa în Treime, văpaia cuptorului au înfruntat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat».

După iarnă vine primăvara şi după furtună, seninul, iar după întunericul păcatelor, prin pocăinţă, vine lumina nepătimirii, aşadar, noi, cei pătimaşi, avem îndrăznire, pocăindu-ne.

Fecioară cu nume de Doamnă, ceea ce pe Dumnezeu întrupat nouă ni L-ai născut, izbăveşte sufletul meu cel stăpânit de multe păcate grele, Binecuvântată, Curată, ca să te fericesc pe tine.

Tron de foc ai fost văzută şi palat dumnezeiesc al Atotţiitorului, mântuirea lumii, şi acoperământ celor ce strigă Fiului tău, Prea­nevinovată, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum…

Din sudori şi trude, din suspinele inimii, Născătoare de Dumnezeu, se naşte simţirea, din aceasta nepătimirea, la care învredniceşte-mă să ajung repede, eu, cel ce am căzut mai presus de toţi.

Cântarea a 8-a Irmosul:

«Pe împăratul… ».Îîmpăratul cerurilor voieşte ca toţi să îi umplem împărăţia, dar noi, Fecioară, tânjim după gheenă.

Mai presus de zidirea întregii lumi, Maica lui Dumnezeu, Zi­ditorul a toate doreşte mântuirea oamenilor păcătoşi.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Fiindcă Hristos a pătimit pentru noi, suntem şi noi datori a pătimi pentru El şi să omorâm patimile cele stricătoare de suflet.

Şi acum…

Curată Fecioară, ocrotitoarea creştinilor, scoate-ne pe noi din toată nevoia, ca să te lăudăm pe tine întru toţi vecii.

Să lăudăm… Irmosul

«Pe împăratul cerurilor pe Care îl laudă oştirile îngerilor, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a Irmosul:

«Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi, cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup».

Picăturile milei tale picurămi-le mie, Maica lui Dumnezeu, şi alungă întunericul necunoştinţei, căci tu singură ai născut izbăvirea muritorilor.

De noroiul patimilor sunt acoperit şi de tina plăcerilor sunt pătat, însă tu, ca o bună ocrotitoare a mea, curăţeşte-mă, Stăpână.

Slavă…

Cu arma crucii păzeşte credinţa cârmuitorilor celor iubitori de Hristos, lubitorule de oameni, cu rugăciunile celei ce Te-a născut pe Tine, ca un mult milostiv.

Şi acum…

De Dumnezeu dăruită, izbăveşte turma ta, care te cinsteşte pe tine, de cutremur, de foamete, de foc, de năvălirea altor neamuri şi de războiul cel dintre noi.

Prosomii. Glasul al 8-lea Ce vă vom numi pe voi, sfinţilor

Bucură-te, pururea Fecioară, Stăpână, cea bună, care ai imitat pe Cel bun cu firea, îmbogăţindu-te ca o Maică în bunătate, cea dintâi şi mai aleasă dintre însuşirile Lui, pentru aceea îi şi îmbunătăţeşti pe cei ce te laudă pe tine ca o milostivă şi iubitoare de bine şi îi călăuzeşti pe ei la bucurarea de bunătăţile cele veşnice.

Bucură-te, cort fericit al lui Dumnezeu, palat înalt şi strălucit al împăratului, Curată, cămară de nuntă nefacută de mână, pat îmbrăcat în aur şi porfiră, iatacul cel înmiresmat şi preacinstit, palatul cel însufleţit bătut cu pietre scumpe; bucură-te, tron cu totul de aur, cleşte însufleţit purtător de cărbuni al focului celui neniaterialnic.

Bucură-te, Marie, cu nume de Doamnă, fiind Doamna în­tregii lumi, Cuvioasă, ca ceea ce ai născut pe Domnul domnilor, pe Hristos, cu adevărat fiind pururea Fecioară, care te-ai îmbo­găţit prin dobândirea mai presus de desăvârşire a curăţiei minţii, sufletului şi trupului, prin care toate ţi s-au făcut roabe ca unei Doamne.

Dă-mi să îmi desăvârşesc viaţa mea prin toate cuvioasele fericiri ale Fiului tău, să fiu sărac cu duhul, să plâng, să fiu blând, să flămânzesc, să însetez de dreptate, să fiu curat cu inima şi milostiv, să fiu făcător de pace, să fiu prigonit pentru Dumnezeu, Preanevinovată, şi să mă bucur, veselindu-mă de acestea toate.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s