Vineri seara – Glasul al 3-lea: pacea care covârşeşte toată mintea

0060

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

Editura Doxologia

Vineri seara – Glasul al 3-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan Damaschinul

Cântarea 1. Glasul al 3-lea Irmosul:

«Cel ce odinioară a împreunat apele la un loc cu dumneze­iasca voie şi a despicat marea pentru poporul lui Israel, Acesta este Dumnezeul nostru cel preaslăvit; Acestuia unuia să-I cântăm, că S-a preaslăvit».

Bucură-te, scaun al Domnului; bucură-te, Fecioară, ceea ce ai risipit negura înşelăciunii şi ceea ce atragi pe toţi la lumina cea neapusă; bucură-te, nenuntită; bucură-te, carte de Dumnezeu scrisă, întărirea credincioşilor; bucură-te, Prealăudată.

Bucură-te, vas care ai purtat înlăuntru mana, pe toţi îndul-cindu-i prin credinţă, pe cei care te mărturisesc pe tine adevărată Stăpână; bucură-te, ceea ce ai născut pe Cârmuitorul a toată făptura; bucură-te, lumină care ai luminat lumii, Preacurată.

Slavă…

Bucură-te, frumuseţe multiubită, Preacuvioasă; bucură-te, ceea ce ai izbăvit pe toţi din prăpastia necredinţei prin naşterea ta cea mai presus de fire şi singură ai condus pe toţi la credinţa cea dumnezeiască; bucură-te, Preabinecuvântată; bucură-te, Mireasa lui Dumnezeu.

Primitoare a luminii, Fecioară, bucură-te, ceea ce singură ai născut mântuirea lumii, nădejdea celor nenorociţi, Curată; bucură-te, dătătoarea vieţii; bucură-te, Preasfântă; bucură-te, ceea ce ai iz­vorât izvorul cel veşnic.

Cântarea a 3-a Irmosul:

«Cel ce ai adus pe toate din cele ce n-au fost, cu cuvântul zidindu-le şi săvârşindu-le cu Duhul, Atotţiitorule Stăpâne, întăreşte-mă întru dragostea Ta».

Dumnezeiască scară pe care a văzut-o odinioară Iacob, care îi duci pe muritori la uşa cea cerească, bucură-te, Nepătată, nă­dejdea, bucuria şi acoperământul celor nenorociţi.

Bucură-te, Maică nenuntită, cleşte purtător de foc, care ai ţinut cărbunele cel înţelegător, pe Cel ce curăţă cu foc păcatul întregii lumi.

Slavă…

Bucură-te, toiagul care în chip minunat ai odrăslit floarea cea dătătoare de viaţă; bucură-te, Preanevinovată; bucură-te, sălaş strălucit al Domnului.

Şi acum…

Vas al manei celei înţelegătoare cunoscându-te pe tine, Curată, strigăm fără de tăcere: Bucură-te, Preasfântă Stăpână; bucură-te, paza sigură şi acoperământul credincioşilor.

Cântarea a 4-a Irmosul:

«Avut-ai către noi puternică iubire, Doamne, că pe Unul Născut Fiul Tău pentru noi la moarte L-ai dat. Pentru aceasta, mulţu­mind, strigăm Ţie: Slavă puterii Tale, Doamne!».

Bucură-te, rânduneaua cea înţelegătoare, cu dulce viersuire, ceea ce ai alungat iarna cea gândită şi la primăvară i-ai mutat pe toţi cei ce cu credinţă, Preacurată Fecioară, te măresc pe tine.

Bucură-te, masă de taină care porţi în mijlocul tău Pâinea cea cerească, pe Hristos, Nevinovată, din Care, împărtăşindu-ne toţi ne umplem de viaţă negrăită şi de bucurie.

Slavă…

Bucură-te, cu adevărat comoara fecioriei şi lauda. Bucură-te, ceea ce singură ai cuprins în pântecele tău piatra vieţii; bucură-te, preaminunată; bucură-te, îndreptarea cea sigură a celor căzuţi.

Şi acum…

Bucură-te, cetate întărită, neclintită şi dumnezeiască a credin­cioşilor; bucură-te, apărare tare împotriva duşmanilor necredin­cioşi şi vrăjmaşilor răi; bucură-te, preaminunată, binecuvântată; bucură-te, Stăpâna tuturor.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

«Spre Tine mă îndrept din zori, Ziditorule a toate, la pacea care covârşeşte toată mintea, pentru că lumină sunt poruncile Tale; întru acestea povăţuieşte-mă».

Bucură-te, locaşul luminii celei neînserate; bucură-te, vinde­carea celor bolnavi, Curată, bucură-te, leacul cel nematerialnic; bucură-te, templu sfânt al Stăpânului, Preacuvioasă.

Bucură-te, cort mai lat decât norul, vasul de aur al Celui Prea­înalt; bucură-te, Prealăudată, mirul cel de mult preţ şi tămâiere bine înmiresmată.

Slavă…

Bucură-te, zid neclintit al credincioşilor, ocrotitoare tare a lumii; bucură-te, Nepătată; bucură-te, întărirea tuturor celor ce te laudă pe tine, Mireasa lui Dumnezeu.

Locaş luminos al Stăpânului, bucură-te, singură îndreptare a lui Adam celui căzut şi izbăvirea lacrimilor Evei, Preacuvioasă.

Cântarea a 6-a Irmosul:

«Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-a împresurat, şi slă­beşte duhul meu; ci tinzând braţul Tău cel înalt, Stăpâne, ca pe Petru mântuieşte-mă, îndreptătorule».

închinarea lui Gavriil, „bucură-te”, tot poporul tău, bucurându-ne, cu râvnă o strigăm: Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, bucură-te, Curată, mult luminată, ceea ce ai răsărit credincioşilor soarele dreptăţii.

Bucură-te, strigăm cu multă bucurie ţie, Preanevinovatei Maici a Dumnezeului nostru; bucură-te, rug nemistuit şi ţarină nearată care ai odrăslit spicul cel ceresc.

Slavă…

Bucură-te, împărăteasă, într-un cuget strigăm ţie, noi, cre­dincioşii fără încetare. Bucură-te, scară însufleţită, care îi duci pe muritori la slava cea cerească şi fără pată.

Şi acum…

Toţi cu veselie îţi strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce ai născut pu­terea cea veşnică, fără prihană Fecioară; bucură-te, cămară de nuntă atotluminoasă; bucură-te, puternică cetate întărită a lumii.

Sedealna. Glasul al 3-lea De frumuseţea fecioriei tale

Bucură-te, palat larg al lui Dumnezeu; bucură-te, templu prea- luminos al lui Hristos; bucură-te, cămară de nuntă împodobită cu aur şi pat acoperit cu porfiră; bucură-te, iatac în chipul focului, cerul cel mai înalt, Rai însufleţit, sălaş cuvântător, scaun slăvit al Stăpânului; bucură-te, Marie, Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 7-a Irmosul:

«Pe Tine, Cel ce ai răcorit în foc pe tinerii cei ce Dumnezeu Te-au numit şi în Fecioară neîntinată Te-ai sălăşluit, Dumnezeu- Cuvântul, Te lăudăm cântând cu dreaptă credinţă: Bine eşti cu­vântat Dumnezeul părinţilor noştri».

Bucură-te, sălaş purtător de lumină, Marie fară prihană; bu­cură-te, cel mai curat cort al Ziditorului; bucură-te, zid şi acoperământ al celor ce cântă cu credinţă: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Bucură-te, dătătoarea mântuirii, scăparea muritorilor, frumu­seţea şi bunăcuviinţa Bisericilor; bucură-te, biruinţa şi îndrăznirea stăpânitorilor celor ce cântă: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă…

Bucură-te, lauda fecioarelor, podoaba maicilor; bucură-te, bogăţie nesecată a celor lipsiţi; bucură-te, putere şi slavă a celor ce strigă cu credinţă: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum…

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Preacuvioasă, scăparea muritorilor; bucură-te, locaş al sfinţirii şi cort al lui Dumnezeu Cel Preaînalt pe Care, lăudându-L, strigăm: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a Irmosul:

«Cu focul cel greu de răbdat… ».

Ca noi credincioşii să strigăm ţie: Bucură-te, Fecioară, izbăveşte-ne din tot păcatul şi furtuna, din toată nevoia şi necazul, din toată nenorocirea şi întristarea şi de cumplita asuprire a vrăjmaşilor barbari.

Ca pe ceea ce eşti mai cuprinzătoare decât cerurile şi mai slăvită decât Heruvimii cunoscându-te pe tine, toţi către tine strigăm: Bucură-te, Maică Fecioară; bucură-te, chemarea muritorilor, ni­micirea şi surparea demonilor.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Izbăveşte-mă pe mine din necazuri nesfârşite care neîncetat vin asupra mea, ticălosul; izbăveşte-mă din nenorociri şi din toată vătămarea, din toată osânda şi din toată boala, din toată ameninţarea şi biciul, ca să te slăvesc pe tine întru toţi vecii.

Şi acum…

Templul sufletului meu, vai, mie! mi l-am întinat în chip fără de minte, eu, ticălosul, rămânând în noroiul păcatului. Curăţeşte-mă pe mine, rogu-mă, cu apa ta curăţitoare, Preanevinovată Stăpână, şi du-mă la bucurie şi la dumnezeiasca slavă.

Să lăudăm… Irmosul:

«Cu focul cel greu de răbdat amestecându-se tinerii, cei ce au stat întru dreapta credinţă, şi de văpaie fiind nevătămaţi, cân­tare dumnezeiască au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Dom­nului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a Irmosul:

«Minune nouă şi potrivită lui Dumnezeu! Că prin uşa cea în­cuiată a Fecioarei în chip vădit a trecut Domnul, gol la intrare, şi purtător de trup S-a arătat la ieşire Dumnezeu, şi uşa a rămas încuiată. Pe aceasta în chip de negrăit, ca pe Maica lui Dumnezeu o mărim».

Templu încăpător al Ziditorului tuturor şi al lui Dumnezeu cugetându-te şi cunoscându-te pe tine, Preasfântă Stăpână, noi toţi robii tăi cu dor strigăm ţie: „Bucură-te”. Bucură-te, vasul înţe­lepciunii lui Dumnezeu; bucură-te, mântuire neînfruntată a cre­dincioşilor înaintea lui Dumnezeu.

Dumnezeiesc acoperământ al muritorilor, bucură-te, bucurie a oştilor celor cereşti; bucură-te, laudă a Apostolilor; bucură-te, slava mucenicilor, bucură-te, curajul neclintit al luptătorilor; bucură-te, strălucire şi podoabă vestită a tuturor cuvioşilor şi drepţilor.

Slavă…

Tu, Stăpână, stinge văpaia chinurilor; tu, potoleşte valul; Curată, îmblânzeşte întristarea, fă să înceteze lacrimile, depăr­tează de la mine nenorocirile, bucurie dă robului tău, ca neîncetat să te măresc pe tine ca pe o binefăcătoare a mea.

Şi acum…

Născătoare de Dumnezeu, apărătoare tare şi acoperământ al tuturor celor ce aleargă la tine, primeşte acum cererile robilor tăi şi izbăveşte-i din mâinile vrăjmaşilor, ca una ce ai putere nebiruită, ca neîncetat în cântări să te mărim pe tine.

Prosomii. Glasul al 3-lea Cel ce cu patima ta, Hristoase

Bucură-te, căruţă strălucită a Stăpânului făpturii; bucură-te jertfelnic fierbinte al muritorilor; bucură-te, nenuntită; bucură-te, ceea ce L-ai unit pe Dumnezeu cu oamenii, fără prihană Fecioară.

Bucură-te, arătarea tainei celei străine şi înfricoşate; bucură-te, cea prin care s-a deschis Raiul; bucură-te, masă dumnezeiască; bucură-te, Curată, care în chip minunat ai făcut nestricăcios ceea ce era stricăcios.

Bucură-te, comoara lumii; bucură-te, făgăduinţa săracilor; bucură-te, întărirea celor nenorociţi; bucură-te, îndreptarea celor căzuţi; bucură-te, vindecare şi însănătoşire a celor bolnavi.

Cugetând la noianul multelor mele păcate, la ajutorul tău, Nepătată, alerg eu, ticălosul. Mântuieşte-mă, Curată, şi de cum­plitele pedepse izbăveşte-mă.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Vineri seara – Glasul al 3-lea: pacea care covârşeşte toată mintea

  1. In Tacere zice:

    Reblogged this on În Tăcere.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s