Sâmbătă seara – Glasul al 4-lea: întoarce în veselie plânsul meu

0063

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

Editura Doxologia

Sâmbătă seara – Glasul al 4-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a lui Teoctist Monahul, Studitul

Al căruia acrostih: Vasul luminii, luminează-mă cu lumina ta. Amin.

Cântarea 1. Glasul al 4-lea Irmosul:

«Noianul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalic în pustiu a biruit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Cu lumina rugăciunilor tale luminează-mă, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti Maica luminii celei neapuse, fără de pri­hană Fecioară, şi roagă-te să îmi dea lumina cunoştinţei.

Ca ceea ce eşti în chipul luminii, fară prihană Născătoare de Dumnezeu, cu luminoasele tale rugăciuni, Curată, luminează-mă pe mine, cel întunecat, şi învredniceşte-mă să umblu în dumnezeieştile căi ale luminii.

Luminează noaptea cugetelor mele, cu lumina ta, Preasfântă, şi sufletul meu, ceea ce eşti uşa luminii, fa-l purtător de lumină, ca să văd şi eu lumina Dătătorului de lumină şi Dumnezeului nostru.

Şi acum…

Depărtează negura patimilor mele, ceea ce ai născut Lumina, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ceea ce ai strălucit în chip vădit mai mult decât lumina soarelui, cu totul fară de prihană, Născătoare de Dumnezeu, Preabinecuvântată.

Cântarea a 3-a Irmosul:

«Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea, Doamne, scăparea şi întărirea».

Fără prihană Fecioară, iertare cer, pe care cu milostivire dăruieşte-o mie cu luminoasele tale rugăciuni, ceea ce ai născut lumina din lumină.

Mintea mea cea întunecată luminează-o cu strălucirea ta cea purtătoare de lumină, căci tu în chip înfricoşător ai născut, Curată, strălucirea Tatălui.

Slavă…

Nu este pe pământ cineva mai păcătos decât mine, Preacurată, pentru aceea strig: Ceea ce eşti uşa luminii, luminează inima mea.

Şi acum…

Locaş prealuminat al firii celei cu adevărat mai presus de lu­mină, dăruieşte-mi, fără de prihană Fecioară, lumina dumnezeiască şi raza luminii.

Cântarea a 4-a Irmosul:

«Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a Sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă puterii Tale, Doamne!».

Din tinereţile mele, Preacurată, Născătoare a luminii, m-am întinat cu plăcerile, Ceea ce ai născut pe Hristos, soarele dreptăţii, cu lumina ta acum luminează inima mea cea înnegrită.

Doctor luminător fiind tu, Prealăudată, Născătoare a luminii, luminează mintea mea, cort purtător de lumină al Cuvântului, şi izbăveşte-mă pe mine de întuneric sălăşluindu-mă în lumina cea nematerialnică.

Slavă…

Cu totul m-am supus răutăţii, dar la tine scap acum eu, cel întunecat, luminează-mă, uşa luminii, şi izbăveşte-mă de gheena şi mă umple de lumina cea nematerialnică.

Şi acum…

Ceea ce ai născut pe Dătătorul de lege şi pe Dătătorul de lu­mină depărtează cumplitul întuneric al mintii mele cu lumina rugăciunilor tale şi mă mântuieşte, Stăpână neîntinată, pe mine cel întinat.

Cântarea a 5-a Irmosul:

«Tu, Doamne al meu, lumină în lume ai venit, lumină sfântă, care întorci dintru întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă cu credinţă».

Ceea ce ai născut mai presus de cuvânt Lumina din Lumină, dăruieşte-mi lumină ca din întunericul necunoştinţei să mă întorc eu, cel ce te laud pe tine cu credinţă.

Ca ceea ce eşti mai înaltă decât Heruvimii şi Serafimii, fără de prihană Născătoare de Dumnezeu, luminează sufletul meu cu lumina ta, ceea ce ai născut lumina.

Slavă…

Cine poate să cugete negrăirea luminii tale, prealuminoasă Născătoare de Dumnezeu. Căci pe Unul din Treime în chip înfri­coşător L-ai născut.

Şi acum…

Pe Dătătorul de lumină, pe Fiul, Cel de aceeaşi cinste cu Tatăl şi cu Duhul, mai presus de cuvânt L-ai născut, cu lumina Lui lu­minează-mă şi pe mine.

Cântarea a 6-a Irmosul:

«Jertfi-voi ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă Biserica Ta către Tine, de sângele diavolilor curăţindu-se cu sângele cel curs din coasta Ta, prin milostivire».

întoarce în veselie plânsul meu, Prealăudată, şi negura bolilor şi întreitul val al tuturor patimilor schimbă-le în liniştire şi desăvârşită sănătate.

Miluieşte-mă ca o milostivă pe mine, cel necurat, ceea ce eşti mai curată decât strălucirile soarelui şi umple inima mea cu dumnezeiasca ta lumină, ceea ce eşti fără de prihană.

Slavă…

Cu semnele tale luminoase, Fecioară, călăuzeşte-mă către lu­mina cea neapusă a Fiului tău pe mine, cel întunecat în chip ne­norocit, şi aprinde candela cea stinsă a sufletului meu.

Şi acum…

Pe tine singură te ştim, Preacurată, mai cinstită decât heru­vimii, ca ceea ce ai născut pe începătorul luminii, Născătoare de Dumnezeu, pe Care şi roagă-L să mă sălăşluiască la lumina cea neapusă.

Sedealna. Glasul al 4-lea Cel ce Te-ai înălţat

Pe calea virtuţii şi a pocăinţei, cea strâmtă şi îngustă şi aspră, întăreşte-mă să umblu cu bucurie, Curată, lărgeşte în necazuri inima mea cea strâmtă, îmbogăţeşte în fapte bune sufletul meu şi du-l din strâmtoarea patimilor la lărgimea nepătimirii, Fecioară.

Cântarea a 7-a Irmosul:

«în cuptorul persan, tinerii lui Avraam, arzând mai mult de dragostea dreptei credinţe decât de văpaia focului, strigau: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne!».

Eu, Fecioară, cu fărădelegile mele, cu adevărat i-am covârşit pe toţi cei mai înainte de Lege şi pe cei din Lege, ceea ce ai născut lumina cea neapropiată, risipeşte întunericul păcatelor mele.

Lumea cea stricată ai înnoit-o, Maică Fecioară, ceea ce ai născut lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume. Pentru aceea acum mă rog: luminează ochii sufletului meu.

Slavă…

Născătoare de Dumnezeu, preafrumos şi cu totul luminos fa acum sufletul meu, ceea ce în chip înfricoşat ai născut strălucirea Tatălui şi umple-mă pe mine cu lumina cea veşnică.

Şi acum…

Vindecă zdrobirea sufletului meu, Marie, căruţă a luminii, si dă-mi să fac călătoriile mele pururea spre lumina Fiului tău, ca să văd lumina cea neînserată.

Cântarea a 8-a Irmosul:

«Mâinile întinzându-şi Daniil…».

Văd lumina rugăciunilor tale, ceea ce ai născut muritorilor lumina cea negrăită şi care luminezi, fără de prihană Fecioară, simţirile sufletului meu, scoţându-mă din întunericul cel cumplit al necunoştinţei, ca să strig: Bucură-te, Preanevinovată, Născă­toarea luminii celei neapuse.

Nor luminos şi însufleţit, Marie Preacurată, luminează întu­nericul patimilor mele cu rugăciunea ta cea purtătoare de lumină, Maică Fecioară, şi străluceşte mintea mea ca, mântuit, să strig ţie: Născătoare a luminii, bucură-te, cu totul nepătată.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Fericită şi plină de lumină este rugăciunea ta, fără de prihană Marie, luminând toate marginile lumii, Prealăudată, strălucind inimile credincioşilor care strigă: Născătoarea luminii, bucură-te, neprihănită.

Şi acum…

Laudă ţie după vrednicie nimeni nu îţi poate aduce, cu totul luminoasă Fecioară, căci tu, fără de prihană, ai născut mai presus de minte pe Dătătorul de lumină, pe Hristos Domnul, Cel ce lu­minează sufletele celor ce strigă: Născătoarea luminii, bucură-te, Stăpână.

Să lăudăm… Irmosul:

«Mâinile întinzându-şi Daniil, gurile leilor cele deschise, în groapă le-a încuiat; iar tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, cu virtute încingându-se, puterea focului au stins strigând: Binecu­vântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul».

Cântarea a 9-a Irmosul:

«Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din marginea un­ghiului, S-a tăiat din tine, muntele cel netăiat, Fecioară, împre­unând firile cele depărtate. Pentru aceasta, veselindu-ne, te mărim, Născătoare de Dumnezeu».

Fără prihană Fecioară, cu nume de lumină, cu rugăciunea ta cea purtătoare de lumină luminează ochii minţii mele şi toate simţirile trupului, ca să văd lumina Dătătorului de lumină şi Mântuitorului meu.

Eu singur, Fecioară, am covârşit toată firea pământenilor prin desfrânările mele şi am fost văzut mai fără de minte decât dobitoacele, dar acum, rogu-mă, du-mă la lumină cu rugăciunile tale.

Slavă…

Peste măsură am păcătuit eu, ticălosul, dar tu, Fecioară, lu- minează-mă şi mă izbăveşte de întunericul cel veşnic şi mă povă- ţuieşte la viaţa cea netrecătoare şi la cereasca bucurie.

Şi acum…

Mireasă preanevinovată, bucură-te; bucură-te, Fecioară ne­nuntită; bucură-te, slava îngerilor şi lauda Apostolilor; bucură-te, cununa mucenicilor şi veselia cuvioşilor.

Prosomii. Glasul al 4-lea Ca pe un viteaz între mucenici

Bucură-te, Stăpână fară de prihană, palat al lui Dumnezeu; bucură-te, veselia îngerilor; bucură-te, chemarea lui Adam şi izbăvirea Evei; bucură-te, scară înţelegătoare care îi duci pe mu­ritori la cer şi la slava cea fără de pată; bucură-te, tăria împăra­ţilor ortodocşi; bucură-te, pază nezdrobită.

Bucură-te, Fecioară, Preanevinovată, strălucirea preoţilor; bucură-te cunună a împăraţilor; bucură-te, omorârea iadului; bucură-te, jertfelnic de împăcare; bucură-te, adânc nemăsurat de cugetele omeneşti, înălţime negrăită, bucurie a celor ce plâng; bucură-te, acoperământ al celor ce aleargă la tine cu credinţă şi se roagă ţie, fără de prihană Fecioară.

Bucură-te, minunată făptură a toată zidirea; bucură-te, temeiul teologiei, sfârşitul dogmaticii; bucură-te, nedespărţirea firii; bu­cură-te, acrostih al Scripturilor; bucură-te, început şi sfârşit de­săvârşit al profeţiilor dumnezeieşti, Preacurată; bucură-te, cea prin care cinstim dumnezeirea una a Sfintei Treimi.

La tine înalţ sufletul şi trupul şi mintea mea, Preacurată: pentru suflet să ceri jertfă, trupului să îi omori săltările, iar mintea să o luminezi cu dumnezeiasca ta lumină, ca să văd cu bucurie slava Treimii şi neîncetat să te măresc pe tine, ceea ce eşti cu totul luminoasă, Stăpână.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s