Luni seara – Glasul al 4-lea: Izvor curgător eşti şi mângâiere pentru cei întristaţi

61557955_10216647101508730_268164967549632512_o_10216647101388727

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 4-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a lui Mitrofan al Smirnei

Al cărui acrostih este: «Al patrulea Canon al lui Mitrofan Fecioarei»

Cântarea 1. Glasul al 4-lea Irmosul:

«Noianul mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalic în pustiu a biruit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Cu adevărat ai născut pe Dumnezeu şi Domnul şi tu singură ai fost numită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pentru aceea cu credinţă te cinstim şi după datorie te slăvim pe tine.

Steaua lui Iacob din tine a răsărit, Cel ce numără mulţimea stelelor ca un Dumnezeu, pentru aceea, cu strălucirile Lui, alungă, Fecioară fără prihană, întunecarea păcatului meu.

Slavă…

Cămară de nuntă cuvântătoare a întrupării lui Dumnezeu, Curată, fară de prihană Fecioară, cunoscându-te pe tine, te rog să mă izbăveşti pe mine din patimile trupului şi ale sufletului, din ispite şi din nenorociri.

Scară a venirii la noi a Atotţiitorului, prin care Dumnezeu S-a pogorât pe pământ, din pământeştile patimi ale trupului înalţă-ne la cer şi ne du de mână la Dumnezeu.

Cântarea a 3-a Irmosul:

«Nu întru înţelepciune şi putere şi bogăţie să ne lăudăm, ci întru Tine, Hristoase, înţelepciunea cea ipostatică a Tatălui, căci nu este Sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni»

Izvor curgător eşti şi mângâiere pentru cei întristaţi. Pentru aceea, Stăpână, revarsă şi mie izvorul rugăciunilor tale şi stinge cuptorul patimilor.

Vindecă pe cel rănit de cugete necurate, ceea ce ai tămăduit rana cumplită a firii noastre, căci ai născut pe Ziditorul ei şi Domnul.

Slavă…

Pe mine, cel scufundat în noianul multelor mele păcate, ispite şi patimi, Preanevinovată, cu multă grăbire la limanul ajutorului tău mă ancorează.

Şi acum…

Ceea ce ai primit ca pe lână în pântecele tău dumnezeiasca rouă, udă inima mea cea aprinsă de focul patimilor cu rugăciu­nile tale.

Cântarea a 4-a Irmosul:

«Văzându-te Biserica ridicat pe Cruce de voie pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat în rânduiala sa cu cuviinţă strigând: Slavă puterii Tale, Doamne».

Din mirurile Fiului tău care izvorăsc tuturor mireasma vieţii, varsă mirul nepătimirii în sufletul meu, Curată, şi şterge tot no­roiul patimilor lui.

Pe mine, cel întinat cu petele păcatului, spală-mă cu isopul rugăciunilor tale şi curăţeşte-mă, Stăpână, de întinăciunea pati­milor şi arată-mă sălaş curat al lui Hristos.

Slavă…

Pe tine, cartea cea pecetluită, scrisă de degetul dumnezeiesc, Preacurată, te rog, scrie-mi cu degetele rugăciunilor tale ier­tarea păcatelor şi izbăvirea din ispite.

Şi acum…

Casa lui Dumnezeu fiind pe înălţimile tuturor munţilor sfinţi, precum a zis mai înainte Proorocul, arată-mă casă curată a lui Hristos, Stăpână, cu ocrotirile tale.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

«Tu, Doamne al meu, Lumină în lume ai venit, Lumină sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă cu credinţă».

Cunoscându-te pe tine, roua Ermonului care cobori în Sion, Născătoare de Dumnezeu, rogu-mă, stinge cuptorul patimilor mele.

Rai al vieţii fiind, Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă pe mine degrab din moartea păcatului şi a patimilor cele de multe feluri.

Slavă…

Alabastru înţelegător fiind tu, Curată, al mirului care S-a deşertat din cer pe pământ, şi pe mine acum bineînmiresmează-mă.

Şi acum…

Pe omul cel ce se îndrepta către stricăciune l-ai restabilit prin dumnezeiasca ta naştere şi l-ai învrednicit de nestricăciunea de mai înainte.

Cântarea a 6-a Irmosul:

«Jertfi-voi tie cu glas de laudă, Doamne, strigă Biserica către Tine, de sângele diavolilor curătindu-se, cu sângele cel curs din coasta Ta prin milostivire».

Cămară de nuntă slăvită a împăratului slavei fiind, slăvită Stăpână, i-ai slăvit pe oameni, pentru aceea învredniceşte-mă şi pe mine de slava cea fară de pată.

Ai oprit stricăciunea firii prin curăţiile nestricăciunii, opreşte, Nepătată, şi şuvoaiele patimilor mele şi năvălirile cugetelor celor trupeşti.

Slavă…

Omoară mişcările pătimaşe ale trupului şi săltările trupului meu supune-le mintii ca pe un asin, înfrânându-le cu frâiele ru­găciunilor tale.

Şi acum…

Nu potrivit legilor firii ai născut, Preanevinovată, pe adevă­ratul Dătător al legii, pe Care roagă-L ca, întorcându-se sufletul meu din legea păcatului, să mă miluiască şi să mă mântuiască.

Sedealna. Glasul al 4-lea Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce

Scara cea nematerialnică, ce se întindea de la pământ la cer, în chip tainic te-a preînchipuit pe tine, scara cea cuvântătoare şi însufleţită, căci tu ai surpat peretele din mijloc al despărţiturii unind, Prealăudată, pe cele mai înainte despărţite, cerul unindu-l cu pământul şi pe muritori amestecându-i cu îngerii.

Cântarea a 7-a Irmosul

«In cuptorul persan, tinerii lui Avraam, arzând mai mult de dragostea dreptei credinţe decât de văpaia focului, au strigat: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne».

Ca un rug purtător de foc şi primitor de Dumnezeu fiind, Curată, arde spinii cugetelor mele celor rele şi luminează sufle­tul şi mintea mea şi usucă adâncul patimilor mele.

Mărirea cea din veac şi dumnezeiasca slavă în chip vădit tu sin­gură le-ai aflat pe pământ, arătându-te al doilea cer, aşadar, tu nimiceşte pe vrăjmaşii mei cei lăudăroşi, demonii.

Slavă…

Izvor dumnezeiesc al milei şi al bunătăţii, revarsă din belşug bogăţia milelor tale, curăţind întinăciunea păcatelor mele şi stinge aprinderea trupului.

Şi acum…

Bogăţia cea duhovnicească dăruită mie de la Dumnezeu toată am cheltuit-o trăind ca un risipitor în plăcerile trupului. Dar ca pe fiul cel risipitor, cu rugăciunile tale, Fecioară, mă îndreptează.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

«Mâinile întinzându-şi Daniil…».

Rupe lanţul căderilor mele şi potoleşte răscolirile trupului, taie poftele răutăţilor şi curăţeşte degrab pe robul tău de cugetele cele ascunse, Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea şi apărarea tuturor credincioşilor.

Munte văzut al lui Dumnezeu şi netăiat şi gras, închegat şi umbrit, Fecioară fără prihană, acoperă-mă cu acoperământul rugăciunilor tale şi izbăveşte-mă din cursele vânătorilor şi păzeşte-mă de săgeţile diavoleşti ale poftelor celor ruşinoase.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Fă să zămislesc în cele mai de dinlăuntru ale mele dumneze­iasca frică şi duhul pocăinţei şi să nasc viaţa cea virtuoasă şi în­fricoşată viclenilor diavoli şi arată-mă pe mine împreună-vorbitor cu îngerii.

Uşă a vietii, deschide-mi mie uşile nădejdii mele şi povăţuieşte-mă, fără prihană, la viaţa cea fără sfârşit şi arată pe robul tău moşte­nitor al împărăţiei cerurilor şi părtaş dumnezeieştii slave a sfinţilor.

Să lăudăm. Irmosul:

«Mâinile întinzându-şi Daniil, gurile leilor cele deschise, în groapă le-a încuiat; iar tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, cu virtute încingându-se, puterea focului au stins strigând: Binecu­vântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul».

Cântarea a 9-a Irmosul:

«Eva prin boala neascultării blestemul înlăuntru a adus; dar tu, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântarea ai înflorit. Pentru aceasta toţi te mărim».

Pleacă-te, cu rugăciunile tale, spre robul tău, Curată, şi apucă mai înainte şi izbăveşte-mă de nevăzuţii vrăjmaşi, care mă supără şi îmi fac rău şi mântuieşte-mă din nevoi şi din necazuri şi din nenorociri de tot felul.

Pe mine cel ce sunt în rănile păcatelor şi în chinuri, vindecă-mă, Preacurată Fecioară, şi izbăveşte-mă de poftele cele rele, ceea ce ai născut pe Cuvântul cel Atotputernic, bun şi iubitor de oameni.

Slavă…

Pentru Adam, cel ce mai înainte a căzut în moarte, Fiul tău, Cel ce este Stăpânul morţii şi al vieţii, Preabună, morţii S-a dat. Pentru aceea înviază-mă din căderea patimilor cu rugăciunile tale.

Şi acum…

Mântuieşte, Născătoare de Dumnezeu, pe cel ce aleargă la tine, din primejdii şi de căderea în păcat şi de furtuna patimilor trupeşti, din valul şi greutăţile vieţii, din necazuri şi de viitoarea osândă.

Prosomii. Glasul al 4-lea Dat-ai semn

Bucură-te, palatul preacurat al împăratului; bucură-te, Mireasă nepătată; bucură-te, rug nemistuit; bucură-te, dumnezeiesc aco­perământ şi apărare a tuturor; bucură-te, cort neîntinat; bucu­ră-te, Doamna întregii făpturi, cădelniţă de aur; bucură-te, prea­minunată Stăpână; bucură-te, rai dumnezeiesc, care ai odrăslit pomul vieţii.

Bucură-te, preacinstit şi strălucit sălaş al Celui Preaînalt, Prealăudată şi Maică nenuntită; bucură-te, zid dumnezeiesc, Fe­cioară fără de bărbat; bucură-te, sfeşnic luminos; bucură-te, îm­păcarea a toată lumea; bucură-te, floarea credinţei; bucură-te, ceea ce cu puterea ta nebiruită zdrobeşti cu tărie îndrăznirea tiranilor.

Bucură-te, Preanevinovată, mieluşeaua lui Hristos, Arhipăstorul; bucură-te, izvor veşnic de ambrozie; bucură-te, amestec de nectar; bucură-te, vas de aur al mirului celui înţelegător, care îndepărtezi mirosul cel greu al patimilor; bucură-te, cinstită des­fătare a îngerilor, podoaba muritorilor celor credincioşi care te slăvesc pe tine.

Toată nădejdea mea, cu tot sufletul, în tine o pun, eu, tică­losul şi nenorocitul, fără prihană Stăpână, nu mă lepăda pe mine, de la faţa ta, nici nu te scârbi de mine, nevrednicul; nu-mi închide mie mila ta cea iubitoare de oameni, Maică Fecioară, fiindcă alt ajutor afară de tine nu am, eu, robul tău.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s