Miercuri seara – Glasul 4: Risipeşte materia întristărilor şi stinge focul deznădejdii

54

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

Editura Doxologia

Miercuri seara – Glasul 4

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a lui Ilie Criteanul, Ecdicul

Având acrostihul: «Rugăciunea lui Ilie către Născătoarea de Dumnezeu»

Cântarea 1. Glasul 4

Irmosul: «Noianul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea Iui Amalic în pustiu a biruit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Ceea ce singură eşti apărătoare caldă în ispite şi în necazuri a celor ce scapă la acoperământul tău, Preacurată, primeşte, ca o bună, rugăciunea mea din inimă.

Liman fară valuri aflându-te pe tine, eu, cel ce sunt bătut de năvălirile primejdiilor şi necazurilor, cânt ţie cu mulţumire cân­tare de laudă, pururea Fecioară.

Slavă…

Cu ochiul tău cel milostiv şi plin de bunăvoinţă, Născătoare de Dumnezeu, văzându-mă pe mine împresurat de nenorociri şi grele încercări, degrab mă slobozeşte, căci pe tine te rog: Ajută-mă!

Şi acum…

Eva şi Adam s-au izbăvit prin tine de blestem, împreună cu care şi eu cad la tine, Curată; lacrimile întristării mele acum în bucurie Ie întoarce şi din primejdii mă slobozeşte.

Cântarea a 3-a

Irmosul: «Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi cu putere s-au încins. Pentru aceasta, s-a întărit întru Domnul inima mea».

Armă nezdrobită şi zid nebiruit dobândindu-te pe tine, abat cetele celor potrivnici şi laud minunile tale, Născătoare de Dumnezeu, nenuntită.

Risipeşte materia întristărilor şi stinge focul deznădejdii căci cine altul, afară numai de Domnul este atotputernic ca tine, Fecioară.

Slavă…

Ia aminte la strigătul robului tău care are nevoie de ajutorul tău, Maica lui Dumnezeu, nădejdea mea, auzi-mă şi grăbeşte ca să mă mântuieşti.

Şi acum…

Pleacă-te, Preabună, ca să mă mântuieşti căci ai întrupat pe Dumnezeu Cuvântul, pe Cel ce prin dumnezeiasca voie pe toate le-a adus întru fiinţă, mai presus de cuvânt şi de minte.

Cântarea a 4-a

Irmosul: «Văzându-Te Biserica ridicat pe Cruce de voie pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat în rânduiala sa cu cuviinţă strigând:

Slavă puterii Tale, Doamne».

Nimicind pe cei ce mă vrăjmăşesc în deşert, ca unii ce se gră­besc să apuce sufletul meu, păzeşte-mă pe mine, Stăpână, cel ce întru tine mi-am pus nădejdea, ca să te slăvesc pe tine cu bucurie.

Izbăvindu-mă pe mine din gura celor ce grăiesc vicleşug, ocro­titoarea mea cea preabună, arată-mă fără prihană în faptele vieţii căci multe poţi, ca ceea ce eşti Maica Ziditorului.

Slavă…

Doctorie care alini durerea cunoscându-te pe tine, eu, cel slăbănogit cu trupul şi cu duhul, strig: Vindecă-mă, Stăpână, miluieşte-mă şi izbăveşte pe rugătorul tău care caută scăpare la tine.

Şi acum…

Ca laudă a îngerilor şi oamenilor te cântăm toţi, Fecioară Marie, şi cu credinţă ne rugăm: Roagă-te, Stăpână, să fim izbă­viţi din nenorociri.

Cântarea a 5-a

Irmosul: «Tu, Doamne al meu, Lumină în lume ai venit, Lumină sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă cu credinţă».

îndreaptă, Curată, rugăciunea robului tău către Domnul, Fiul tău, ca să aflu dezlegare multor păcate.

Izbăveşte-mă, Mireasa lui Dumnezeu, de patimi şi de primejdii, căci pe tine te-a pus Dumnezeu mijlocitoare către El a smereniei mele.

Slavă…

Acoperământul meu tu eşti, bucuria şi lauda mea, o, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, nu trece deloc cu vederea pe cei ce aleargă la tine.

Şi acum…

Acum cere nouă iertarea păcatelor noastre şi izbăveşte-ne de primejdii, de patimile cele necurate, cu rugăciunile tale, Prea­lăudată.

Cântarea a 6-a

Irmosul: «Jertfi-voi ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă Biserica Ta către Tine, de sângele diavolilor curăţindu-se cu sângele cel curs din coasta Ta, prin milostivire».

Tu eşti tăria mea, fără prihană Stăpână, în necazuri neaştep­tate care mă împresoară foarte şi strig ţie: Mare este atotputer­nicul tău acoperământ pentru robul tău.

Fecioară, fără de prihană, vindecă rănile sufletului meu; apără-mă, şi izbăveşte pe robul tău de învinuiri, cleveteli şi de uneltirea cea ne-dreaptă.

Slavă…

Zdrobeşte pe cei ce pururea se sfătuiesc împotriva mea cu nedreptate şi nu mă lăsa să pier, că toate îţi sunt cu putinţă ca Maicii lui Dumnezeu.

Şi acum…

Adoarme sălbăticitul val al sufletului meu că mulţime de păcate, ispite şi necazuri se ridică împotriva robului tău, ci tu însuţi mă izbăveşte, Stăpână.

Sedealna. Glasul al 4-lea

Degrab ne întâmpină

Te lăudăm pe tine, Mireasa lui Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu, slăvind necuprinsă naşterea ta, prin care am fost izbăviţi din înşelarea diavolului şi din tot felul de primejdii, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, şi cu credinţă strigăm: Milu- ieşte turma ta, Fecioară prealăudată.

Cântarea a 7-a

Irmosul: «Cel ce ai mântuit în foc pe tinerii lui Avraam, şi ai ucis pe haldei, care fără dreptate vânau pe cei drepţi, Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat».

Pe duşmanii cei din Agar, degrab pierzându-i cu paloşul rugăciunilor tale, Marie, păzeşte pe poporul tău şi turma ta care strigă Fiului tău: Dumnezeul Părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Chivotul cel înţelegător, primeşte-mă pe mine, cel ce la tine scap, să nu mă prindă pe mine vrăjmaşul şi, prigonindu-mă, să mă piardă pe mine, cel ce cânt Fiului tău, Maica Iui Dumnezeu: Dumnezeul Părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Slavă…

Născătoare de Dumnezeu, Marie, vino degrab Ia robul tău cel primejduit în întreitele valuri ale ispitelor şi care, lipsit de ajutor, strigă: Nădejdea celor fără de nădejde, miluieşte-mă.

Şi acum…

Risipeşte acum Născătoare de Dumnezeu, Preabună, omeneştile ispite ce sunt pricini ale păcatelor şi cu dumnezeieştile tale rugăciuni izbăveşte pe robii tăi din învinuirile păcatelor şi de toată vătămarea.

Cântarea a 8-a

Irmosul: «Atotputernice Mântuitorule al tuturor…».

 

S-a ridicat împotriva noastră poporul cel fărădelege, lău- dându-se că va asupri pe robii tăi, pe care, depărtându-l, fără de prihană Fecioară, acoperă pe cei ce strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul şi prealăudaţi-L.

Fiindcă tu eşti puterea mea şi ajutorul meu, nu mă spăi- mântez de năvălirile vrăjmaşilor, ci te laud pe tine, Stăpână, şi strig Fiului tău: Binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul şi prealăudaţi-L.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Cere acum plinire rugăciunii mele, să dăruiască bucurie în locul întristării, ca să te laud pe tine, Stăpână, şi să strig Fiului tău: Binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul şi prealăudaţi-L.

Şi acum…

Preasfântă Maica lui Dumnezeu, multele tale mile pe noi ne izbăvesc de judecata pentru păcate şi de felurite primejdii, căci tu, născând pe Dumnezeu, miluieşti pe toată lumea.

Să lăudăm.

Irmosul: «Atotputernice Mântuitorule al tuturor, pogorându-Te în mijlocul văpăii, pe cei ce ţineau la dreapta credinţă i-ai răcorit şi i-ai învăţat să cânte: Toate lucrurile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul».

 

Cântarea a 9-a

Irmosul: «Eva, prin boala neascultării, blestemul înlăuntru a adus; dar tu, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântarea ai înflorit. Pentru aceasta, toţi te mărim».

Arme nelegiuite vrea să ascută împotriva noastră pierzătorul arap, dar tu Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, cu puterea Crucii şi cu rugăciunile tale într-armează împotriva lui pe rugă­torii tăi. Pentru aceasta, propovăduim slava ta.

Dăruieşte-mi putere împotriva vrăjmaşilor şi izbăveşte-mă din primejdii. „Ce-ţi voi aduce ţie?”, cu adevărat mă întreb şi eu. Totuşi, Stăpână, ceea ce am îţi aduc ţie: mulţumire. Pe aceasta primeşte-o şi mă mântuieşte.

Slavă…

Ca Maică a Făcătorului a toate, cu totul luminoasă, mân­gâiere celor întristaţi, ajutor celor în primejdii, apărare celor apăsaţi, cercetare grabnică celor bolnavi, păzeşte-mă până la sfârşitul vieţii.

Şi acum…

Pe mine cel ce suspin în multe căderi şi în multe primejdii, Prealăudată, nu mă trece cu vederea, căci acum jertfă de laudă îţi aduc ţie, strigând cu putere: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă, căci, slăvindu-te pe tine, împlinesc cântarea.

 

Prosomii. Glasul al 4-lea

Dat-ai semn

Bucură-te, ceea ce singură ai odrăslit trandafirul cel bine mi­rositor; bucură-te, frumuseţe mult dorită; bucură-te, Fecioară nenuntită; bucură-te, vas dumnezeiesc al mirului celui de mult preţ; bucură-te, cea prin care noi, cei omorâţi mai înainte, am fost duşi la cer, noi, cei care, oarecând am alunecat în prăpastia iadului prin răutatea şarpelui; bucură-te, nevinovată, turn de pază nezdrobit al credincioşilor.

Bucură-te, ceea ce ai izvorât râul vieţii cel nedeşertat; bu- cură-te, toiag care ai odrăslit floarea cea neveştejită, Cuvioasă Preasfântă; bucură-te, Născătoare de Dumnezeu; bucură-te, bu­curia a toată lumea; bucură-te, prin care ne-am agonisit Raiul; bucură-te, ceea ce singură ai stins cuptorul necredinţei; bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut, Prealăudată.

Bucură-te, palat nepreţuit al împăratului; bucură-te, mi­reasă fără de pată; bucură-te, rug nears; bucură-te, pat dumne­zeiesc; bucură-te, ocrotire a celor ce cred în tine; bucură-te, Doamna întregii făpturi, cădelniţă de aur; bucură-te, preaminu­nată Stăpână; bucură-te, rai dumnezeiesc care ai odrăslit pomul vieţii.

Plâng şi mă tânguiesc văzând eu, ticălosul, cuptorul ispitelor sălbăticindu-se împotriva mea, acum la tine, Fecioară cad eu, nenorocitul, nu mă trece cu vederea, nici nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci umple de bucurie inima mea, ceea ce ai născut bucuria, ca nu cumva adâncul întristărilor să mă înghită pe mine, cel slăbănogit.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Miercuri seara – Glasul 4: Risipeşte materia întristărilor şi stinge focul deznădejdii

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s