Vineri seara – Glasul al 4-lea: Fiind dăruitoare a bucuriei

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

Editura Doxologia

Vineri seara – Glasul al 4-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a împăratului Teodor Lascaris

Cântarea 1. Glasul al 4-lea

Irmosul: «Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi împărătesei Maicii şi mă voi arăta, luminat prăznuind, şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Ceea ce ai născut bucuria, bucură-te, Fecioară, Mireasa lui Dumnezeu, izgonirea blestemului; bucură-te, Preanevinovată; bucură-te, Stăpână, apărătoarea lumii; bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine.

Fiind dăruitoare a bucuriei, bucură-te, Mireasa lui Dumnezeu, Stăpână, ceea ce ai micşorat blestemul; bucură-te, nenuntită; bucură-te, Preacurată, acoperământul sufletului meu; bucură-te, Maică Fecioară; bucură-te, Prealăudată.

Slavă…

Bucură-te, masă dumnezeiască; bucură-te, sfeşnic cu totul lumi­nos; bucură-te, scaun de foc; bucură-te, templu al lui Dumnezeu; bucură-te, căruţa împăratului a toate; bucură-te, cetate însufle­ţită a Atotţiitorului.

Bucură-te, munte sfânt, bucură-te, pod ceresc; bucură-te, pat însufleţit; bucură-te, nor de aur; bucură-te, Tu, cea fără de prihană, mântuirea credincioşilor; bucură-te, cu totul nepătată; bucură-te, Prealăudată.

Cântarea a 3-a

Irmosul: «Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi cu putere s-au încins. Pentru aceasta, s-a întărit întru Domnul inima mea».

Bucură-te, lauda fecioriei; bucură-te, bucuria nesfârşită a celor ce nasc; bucură-te, ceea ce singură eşti chemarea mântuitoare a Evei celei dintâi.

Bucură-te, împăcarea lumii; bucură-te, minune străină a sfinţi­lor îngeri; bucură-te, Maică binecuvântată a Stăpânului a toată zidirea.

Slavă…

Bucură-te, crin cu dulce mireasmă; bucură-te, alabastru cu mir şi izvor al sfinţirii; Bucură-te, Fecioară, norul luminii, sfeşnicul cel cu şapte făclii.

Şi acum…

Bucură-te, trandafir neveştejit; bucură-te, comoară cu adevărat dumnezeiască a fecioriei, bucură-te, răscumpărarea mântuitoare a neamului ortodocşilor.

Cântarea a 4-a

Irmosul: «Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne».

Bucură-te, nădejdea de mântuire a tuturor; bucură-te, viţă mult roditoare; bucură-te, uşa lui Dumnezeu cea de taină; bucură-te, căruţa soarelui; bucură-te, Născătoare de Dumnezeu prealăudată.

Bucură-te, munte umbrit al Iui Dumnezeu; bucură-te, templu preasfânt; bucură-te, scară pe care mai înainte a văzut-o Iacob; bucură-te, Fecioară preacurată; bucură-te, Născătoare de Dumnezeu prealăudată.

Slavă…

Bucură-te, mirul cel preaînmiresmat al lui Dumnezeu; bucură-te, vedere nepătrunsă, pe care mai înainte a văzut-o Proorocul Avacum; bucură-te, mântuirea credincioşilor; bucură-te, Născătoare de Dum­nezeu prealăudată.

Şi acum…

Bucură-te, cetate cu douăsprezece ziduri a lui Dumnezeu; bu­cură-te, palat al dumnezeieştii slave; bucură-te, tron al Făcătorului tuturor; bucură-te, masa Cuvântului; bucură-te, Născătoare de Dumnezeu prealăudată.

Cântarea a 5-a

Irmosul: «Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel ce dăru­ieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine».

Bucură-te, ceea ce ai odrăslit pe Săditorul făpturii; bucură-te, ceea ce ai născut pe hrănitorul a toată lumea; bucură-te, rădă­cina lui David, ceea ce ai crescut pe Cel ce din milă ţine toate în chip mai presus de toată mintea.

Bucură-te, zid nesurpat şi acoperământul celor ce te cinstesc pe tine; bucură-te, ocrotitoarea şi îndrăznirea pământenilor; bucură-te, nădejdea muritorilor, bucuria desfătată a tuturor celor ce te fericesc pe tine, preafericită Stăpână.

Slavă…

Bucură-te, vedere necuprinsă de îngeri; bucură-te, minune netâlcuită, străină şi negrăită; bucură-te, fiica lui David, Maica Făcătorului a toate, Stăpâna şi Doamna întregii tăpturi.

Şi acum…

Bucură-te, car de foc al împăratului a toate; bucură-te, por- fira cea gândită a lui Dumnezeu Cuvântul; bucură-te, cleşte tainic şi cădelniţă de aur, uşa cea neumblată, preafericită Stăpână.

Cântarea a 6-a

Irmosul «înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut dintr-însa».

Bucură-te, ţarină nearată; bucură-te, vie nelucrată; bucură-te, Rai; bucură-te, izvor nedeşertat; bucură-te, vasul manei; bucură-te, Mireasa lui Dumnezeu.

Bucură-te, liman neînvăluit; bucură-te, turn de veghe al celor războiţi; bucură-te, cetate întărită; bucură-te, îndreptarea celor căzuţi; bucură-te, Maica Celui Preaînalt; bucură-te, Preanevino­vată.

Slavă…

Bucură-te, măslin pururea roditor; bucură-te, porumbiţă dorită de toată lumea; bucură-te, Maica lui Dumnezeu; bucură-te, Marie, cu totul nepătată; bucură-te, Sfântă Fecioară; bucură-te, Prealăudată.

Şi acum…

Bucură-te, cleştele cărbunelui dumnezeiesc; bucură-te, cădel­niţă cu totul de aur; bucură-te, buchet; bucură-te, vas al Duhului Sfânt; bucură-te, cămară de nuntă a Cuvântului; bucură-te, iu­bitoare de bine.

Sedealna

Arătatu-Te-ai astăzi

Bucură-te, scaun de foc al împăratului şi sfeşnic cu totul de aur al luminii dumnezeieşti care luminezi sufletele şi minţile celor ce te laudă pe tine, Fecioară prealăudată.

Cântarea a 7-a

Irmosul: «N-au slujit lăpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului; ci groaza focului bărbăteşte înfruntând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat».

Bucură-te, uşa cea neumblată prin care a trecut numai Cel preaînalt, izvor pecetluit. Bucură-te, templu dumnezeiesc al legii harului; bucură-te, pod care îi duci pe toţi cei credincioşi la moştenirea de sus.

Bucură-te, munte netăiat, pe care mai înainte tainic l-a văzut Daniil; bucură-te, rug neaprins, pe care l-a văzut Moise cel gângav; bucură-te, lauda proorocilor şi a Apostolilor.

Slavă…

Bucură-te, toiagul lui Aaron care mai presus de minte ai odrăslit pe Săditorul vieţii; bucură-te, plinirea legii şi pecetea proorocilor; bucură-te, Stăpână; bucură-te, Fecioară preacuvioasă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.

Şi acum…

Bucură-te, Maică nenuntită a Făcătorului tău, de Dumnezeu dăruită; bucură-te, nădejdea credincioşilor; bucură-te, ceea ce ai izvorât apa cea săltăreaţă; bucură-te, laudă şi dumnezeiască veselie a credincioşilor care te cinstesc pe tine.

Cântarea a 8-a

Irmosul: «Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii».

Bucură-te, ceea ce eşti mai înaltă decât cerurile, mai cinstită decât toate cetele îngereşti; bucură-te, adânc nesfârşit, înălţime necuprinsă; bucură-te, jertfelnic al chemării de sus a firii celei stri­cate a muritorilor; bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, nădejdea celor deznădăjduiţi.

Bucură-te, munte sfânt al lui Dumnezeu, munte gras şi înche­gat, netăiat; bucură-te, topitoare a firii celei stricate; bucură-te, patul de nuntă al unirii celor două firi, căci întru tine se văd căile lui Dumnezeu cele adevărate, Fecioară, în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Bucură-te, cortul mărturiei şi tablele testamentului scrise de Dumnezeu; bucură-te, căpătâi al legii harului; bucură-te, temelie a profeţilor, Sfântă Stăpână, slava apostolilor şi a mucenicilor; bucură-te, bucuria cuvioşilor, Fecioară.

Şi acum…

Bucură-te, comoara dumnezeieştilor haruri şi pricina tuturor bunătăţilor, Preacurată; bucură-te, podoabă a tuturor celor ce te laudă pe tine; bucură-te, liman neînviforat şi port al celor ce plutesc pe marea vieţii; bucură-te, mângâierea celor întristaţi, Fecioară.

Să lăudăm.

Irmosul: «Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum pli­nită; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a

Irmosul: «Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu, şi să strige: Bucură-te, Prea­fericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară».

Bucură-te, Marie, Mireasa lui Dumnezeu, apărătoarea lumii; bucură-te, stea neapusă, vas al luminii, locaş al Treimii; bucură-te, cort al Cuvântului şi întărirea tuturor celor ce strigă: Bucură-te, Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

Bucură-te, sfeşnic de aur şi masă care îi hrăneşti pe credin­cioşi, pământ nelucrat care ai odrăslit spicul cel purtător de viaţă; bucură-te, izvor care ai revărsat apa cea dătătoare de viaţă celor ce strigă: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, Pururea Fecioară.

Slavă…

Bucură-te, cămară de nuntă, întru care Dumnezeu s-a nuntit cu firea noastră; bucură-te, măslin roditor care veseleşti pe toţi; bucură-te, cristelniţă nedeşertată a dumnezeieştii curăţiri a celor ce strigă: Bucură-te, preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, Pururea Fecioară.

Şi acum…

Bucură-te, scoică înţelegătoare care ai cufundat purpura lui Dumnezeu; bucură-te, mirul cel de mult preţ şi dumnezeiesc care îi înmiresmează pe credincioşi; bucură-te, zid nesurpat şi scăpare a celor ce strigă: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, Pururea Fecioară.

Prosomii. Glasul al 4-lea

Dat-ai semn

Bucură-te, mântuire preaputernică a toată lumea, întărirea celor ce stau şi ridicarea celor căzuţi; bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, bogăţie a celor săraci şi comoară a celor lipsiţi, hrană celor flămânzi; bucură-te, cu totul nepătată, mângâierea celor întristaţi şi cercetarea celor bolnavi; bucură-te, singur ajutor al celor ce cu credinţă se roagă ţie.

Bucură-te, dimineaţă strălucită care ai răsărit credincioşilor pe soarele cel neînserat; bucură-te, adânc nemăsurat, înălţime negrăită a înfricoşătoarei taine; bucură-te, bucuria îngerilor; bucură-te, ceea ce ai stins văpaia înşelării; bucură-te, omorârea iadului; bucură-te, nor cu totul luminos, îndreptarea lui Adam; bucură-te, Preacinstită Stăpână.

Bucură-te, podoaba celor ce petrec în feciorie şi lauda lumii, Mireasa lui Dumnezeu; bucură-te, cumpănă de plumb pe care mai înainte a văzut-o Amos (Amos 7, 8), pe care, Dumnezeu, pentru rugă­ciunile tale, nu o va trece cu vederea; bucură-te, răscumpărarea lumii; bucură-te, templu al Dumnezeirii; bucură-te, dulce desfătare a limbii credincioşilor, fără de prihană.

Ceea ce ai născut pe Soarele dreptăţii, Preanevinovată, ri­sipeşte întunericul patimilor ce mă supără pe mine şi pe şarpele cel amăgitor care ademeneşte sufletul meu pururea prin plăceri şi deşertăciuni, departe izgoneşte-l de ticăloasa mea inimă, păzind în liniştea nepătimirii pe robul tău.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s