Luni seara – Glasul al 5-lea: Risipeşte, Curată, norii întristărilor din sufletul meu şi lumi­nează-mă cu razele bucuriei

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 5-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Facere a Sfântului Marcu al Efesului, Evghenicul

Cântarea 1.

Glasul al 5-lea

Irmosul:

«Pe cal şi pe călăreţ în Marea Roşie i-a scufundat Hristos, Cel ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt, iar pe Israel l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Plec genunchiul meu ţie, Stăpână, eu, ticălosul, şi cer acum dumnezeiescul tău ajutor. Dezleagă chinul sufletului, risipeşte norii deznădejdii cu rugăciunile tale, mângâierea celor întristaţi.

Păstrând, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, strălucirea su­fletului curată de întinăciunile patimilor, fă-mă pe mine, cel ce te slăvesc pe tine, luminat să privesc la lumina cea dumnezeiască, fără de prihană Fecioară.

Slavă…

întorcând, cu puterea ta, Stăpână, atacurile vrăjmaşilor cele asupra noastră, dăruieşte turmei tale pace adâncă, ceea ce eşti dătătoarea dumnezeieştii păci.

Şi acum…

Dumnezeu, Cel ce a zidit ca una inimile muritorilor, cunos­când durerile şi patimile sufletelor noastre, te-a dat pe tine nouă potrivită vindecare în boli şi în necazuri, fără de prihană Fecioară.

Cântarea 3-a Irmosul:

«Cel ce ai înfipt pământul pe nimic cu porunca Ta şi ai ridi­cat neţinut pe cel îngreuiat, pe piatra cea neclintită a poruncilor Tale, întăreşte Biserica Ta, Hristoase, Cel singur bun şi iubitor de oameni».

Lână plină de dumnezeiasca rouă, cu totul fără prihană, adapă cu cercetarea ta sufletul meu cel uscat de patimi şi de arşiţa răutăţilor, ca ceea ce ai izvorât apa vieţii, pe Hristos Domnul.

Văzut cu trupul prin tine S-a făcut, Fecioară, Cel ce mai înainte era nevăzut, Cuvântul şi Domnul, ca să strămute la ne­văzuta şi dumnezeiasca slavă şi la moştenirea cea veşnică pe cei ce te laudă pe tine ca Născătoare de Dumnezeu.

Slavă…

Izbăveşte-ne pe noi de noroiul patimilor, cu rugăciunile tale către Fiul tău, Curată, dă să păşesc curat pe căile pocăinţei care duc, Mireasa lui Dumnezeu, la veşnica odihnă.

Şi acum…

S-a întrupat din curatele tale sângiuri, Fecioară, Cel ce pen­tru milă S-a făcut muritor, pe Acesta roagă-L ca pe Fiul să mă învrednicească de împărăţia cea de sus pe mine, cel ce te slăvesc pe tine din inimă, Preanevinovată.

Cântarea a 4-a Irmosul:

«Deşertarea Ta cea dumnezeiască Avacum cunoscând-o prin vederea mai înainte, Hristoase, cu frică striga Ţie: Spre mân­tuirea poporului Tău ai venit, ca să mântuieşti pe unşii Tăi».

Ca pe lumina ochilor păzeşte-mă cu acoperământul tău, rogu-mă, Curată, şi la umbra aripilor tale ocroteşte-mă şi mă izbăveşte de răutatea demonilor şi mă mântuieşte.

Cu băutura pocăinţei adapă-mă, Născătoare de Dumnezeu, Marie, şi învredniceşte-mă să aduc lacrimi din inimă stingătoare ale văpăii care mă aşteaptă.

Slavă…

Frica judecăţii mă tiraniseşte şi hotărârea lui Dumnezeu, dar tu vino mai înainte şi stai lângă mine în ziua judecăţii şi mă izbăveşte, Marie, dumnezeiască Mireasă.

Şi acum…

Ca ceea ce ai născut pe Făcătorul a toate făpturile, Maica lui Dumnezeu, toate îţi sunt cu putinţă şi pe toate le poţi, pentru aceea izbăveşte de osândă şi din toată batjocura pe robii tăi.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

«Cel ce te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, la Tine alerg din zori şi strig Ţie: Luminează sufletul meu cel întunecat, Hristoase, ca un îndurat».

Sufletul meu cel întinat de patimi, Preacurată, şi inima mea curăţeşte-le prin mila ta cea curăţitoare şi fă-le templu al dumne­zeiescului Duh.

Naşterea ta, de Dumnezeu dăruită, s-a făcut dreptate celor osândiţi, tămăduire celor bolnavi, bucurie şi veselie celor întristaţi.

Slavă…

Pe mine, cel neîndreptat şi cel ce singur mă osândesc, Hristoase al meu, mântuieşte-mă, cu rugăciunile Maicii Tale, ca să slăvesc multa şi nemăsurata Ta milă.

Şi acum…

Risipeşte, Curată, norii întristărilor din sufletul meu şi lumi­nează-mă cu razele bucuriei, ceea ce ai născut lumina cea dum­nezeiască şi neînserată.

Cântarea a 6-a Irmosul:

«Marea patimilor cea sălbăticită de viforul cel stricător de suflet linişteşte-o, Stăpâne Hristoase, şi din stricăciune mă scoate ca un îndurat».

Cel ce din ţărână m-ai zidit, Stăpâne, după chipul Tău, şi m-ai învrednicit de înfierea Ta, Iubitorule de oameni, păzeşte-mă ca un îndurat.

Aruncat sunt, Curată, în nemăsurate păcate şi în necazurile celor răi, unul după altul, pentru aceea, dăruieşte-mi mie iertare şi izbăveşte-mă din supărări.

Slavă…

Cu rugăciunile tale, umple pe robii tăi de dumnezeiască slavă şi învredniceşte-i pe cântăreţii tăi de lumina cea negrăită, de Dumnezeu dăruită, Stăpână.

Şi acum…

Izbăveşte-mă pe mine de osânda cea veşnică, Stăpână curată, şi învredniceşte-mă de bucuria cea dumnezeiască şi de desfătarea Raiului cu rugăciunile tale.

Sedealna.

Glasul al 5-lea

Pe Cuvântul cel împreună fără de început

Bucură-te, scara Domnului de Dumnezeu întărită; bucură-te, pod de Dumnezeu umblat; bucură-te, scăparea credincioşilor şi împăcare, ceea ce ne duci la Fiul tău şi Dumnezeu, pe cei ce alear­gă pururea la acoperământul tău, Născătoare de Dumnezeu, ca la un liman liniştit.

Cântarea a 7-a Irmosul:

«Domnul părinţilor cel preaînălţat văpaia a stins şi a rourat pe tinerii care cântau cu un glas: Dumnezeule, bine eşti cuvântat».

Pleacă-te la rugăciunile celor ce aleargă acum la tine şi du-le pe acestea la Atotmilostivul Dumnezeu şi plineşte cererile, Marie multlăudată.

Scutură somnul lenevirii mele şi luminează, rogu-mă, Cuvioasă, simţirile mele, dând priveghere şi vrednică pocăinţă.

Slavă…

Roagă-te, Fecioară, ca milostiv să-mi fie mie Cel uşor de îm­păcat şi să mă mântuiască pe mine cel ce cânt cu inimă zdrobită: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Şi acum…

Mila ta nu este mărginită de timp, căci pururea miluieşti, cu totul fără prihană, pe robii tăi şi împărţi celor ce cer harul tău cel nesfârşit.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

«Ţie, Făcătorului a toate…».

Ceea ce singură ai fost strălucită cu dumnezeiască slavă, fiind Maică a Celui ce te-a slăvit pe tine, roagă-L, Fecioară, pe Cel singur pururea slăvit să dobândesc şi eu slava cea de sus.

Cu totul aleasă şi strălucită eşti, singură cu totul preacurată, cuvioasă şi fără pată, pentru aceea strig ţie, Fecioară iubitoare de bine, curăţeşte-mă de toată întinăciunea cu rugăciunile tale.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Dă iertare, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, şi îndreptare vieţii celor ce aleargă la tine ca neîncetat să te lăudăm pe tine, Fecioară, şi să te preaînălţăm întru toţi vecii.

Şi acum…

Mai presus decât razele luminoase şi strălucitoare ale soarelui, Stăpână, ajutorul tău, tinzând tuturor razele minunilor, risipeşte negura patimilor şi a bolilor.

Să lăudăm.

Irmosul:

«Ţie Făcătorului a toate, în cuptor, tinerii împletind horă a toată lumea cântau: Toate lucrurile pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a Irmosul:

«Isaie, dănţuieşte! Fecioara a avut în pântece şi a născut fiu pe Emanuel, pe Dumnezeu şi omul; Răsăritul este numele Lui, pe Care slăvindu-L, pe Fecioara o fericim».

întăreşte-ne pe noi, cei bătuţi de necazuri şi de mulţimea su­părărilor, cu dumnezeiescul tău ajutor, Marie, Mireasa lui Dumnezeu, pe tăria răbdării şi pe piatra nădejdii tale, ca să te slăvim pe tine.

Povara întristărilor covârşeşte, Fecioară fără prihană, pu­terea mea şi mă trage în prăpastia fără fund a deznădejdii, de care izbăveşte-mă, Stăpână, ca neîncetat să te măresc pe tine.

Slavă…

Căruţă purtătoare de lumină a lui Emanuil te-ai arătat, lu­minând pe credincioşi, Stăpână curată, pentru aceea luminează sufletul meu cel acoperit acum de întunericul trândăviei şi nimicit de păcate.

Şi acum…

Tu ai fost ocrotitoare sufletului meu, Preacuvioasă, Curată, căci întru tine zdrobesc puterea duşmanilor, de tine mi-am atârnat toate simţurile şi mintea, Fecioară, mântuieşte-mă, mântuieşte-mă, ca să te măresc pe tine cu dor.

Prosomii. Glasul al 5-lea Bucură-te, cămara

Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare, care pui capăt potopului celui înţelegător şi speli întinăciunea păcatului, ceea ce eşti sin­gură curată, jertfelnic de împăcare al lumii, nădejde neînfruntată şi apărare tare celor ce te cinstesc şi te laudă cu credinţă şi caută dumnezeiescul tău ajutor; bucură-te, auzire multdorită a pute­rilor celor de sus; bucură-te, căderea demonilor; bucură-te, în­dreptarea muritorilor; bucură-te, Maica lui Hristos, Cel ce dă lumii mare milă.

Bucură-te, rânduneaua care aduci lumina, ceea ce aduci primăvara din iarna cea înţelegătoare şi potoleşti furtuna păca­tului, singură Cuvioasă. Bucură-te, dumnezeiesc acoperământ; bucură-te, masă, care ai purtat întru tine pâinea cea cerească a vieţii din care cei ce gustă nu se tem de moarte, nici nu mor, ci trăiesc precum a zis Ziditorul firii, fără de prihană Fecioară, cu totul binecuvântată, şi din care învredniceşte-ne şi pe noi să ne săturăm şi să dobândim, Fecioară, fericirea cea fără sfârşit şi fără stricăciune.

Bucură-te, Maică Fecioară, Curată, juncă neîntinată care ai născut viţelul cel de taină al lui Dumnezeu, mieluşea curată şi cu totul nepătată; bucură-te, căprioară din munţi, care paşti miresme şi păşunezi pururea între crini cu dumnezeieştile haruri şi des­fătări ale Duhului, cerboaică sprintenă care nimiceşti şerpii cei înţelegători şi departe de robii tăi îi izgoneşti. Bucură-te, Maica lui Hristos, Cel ce dă lumii mare milă.

Potoleşte marea chinurilor care împotriva mea se sălbăti­ceşte, de Dumnezeu slăvită, scăparea preaputernică a tuturor credincioşilor şi călăuzeşte, Curată, către dumnezeiescul ţărm pe ticălosul şi nenorocitul robul tău care de iadul pierzaniei deja s-a apropiat şi a ajuns în laţul deznădejdii, Stăpână, nu mă trece cu vederea pe mine, cel ce rău mă primejduiesc şi caut din tot sufletul grabnicul tău ajutor, căci întru tine mi-am pus toată nădejdea mea, de Dumnezeu fericită.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie, Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului și etichetat . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la Luni seara – Glasul al 5-lea: Risipeşte, Curată, norii întristărilor din sufletul meu şi lumi­nează-mă cu razele bucuriei

  1. Angelica F. Landry zice:

    Un paraclis este o slujbă de rugăciune specifică pentru cei vii (spre deosebire de parastas, care este o slujbă pentru cei adormiţi). Cel mai adesea, această rugăciune este adresată Maicii Domnului, dar poate fi folosită pentru a cere mijlocirea oricărui alt sfânt. Trăsătura distinctivă a paraclisului este includerea unui canon de rugăciune către sfântul a cărui mijlocire este cerută. Paraclisul poate fi slujic de sine-stătător sau, într-o formă uşor scurtată, împreună cu Vecernia. Este potrivit pentru a fi slujit la orice vreme de necaz. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  2. In Tacere zice:

    Reblogged this on În Tăcere.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s