Miercuri seara – Glasul al 5-lea: cu nectarul iertării adapă inima mea. Curăteşte-mă, Curată, cu rugăciunile tale, de toată josnicia.Umple-mi inima mea de bucurie şi de dulceaţă

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

Editura Doxologia

Miercuri seara – Glasul al 5-lea

Canon către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Mitrofan al Smirnei

Al căruia acrostih: «A! cincilea Canon către tine, Fecioară, al lui Mitrofan»

Cântarea 1.

Glasul al 5-lea

Irmosul:

«Pe cal şi pe călăreţ în Marea Roşie i-a scufundat Hristos, Cel ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt, iar pe Israel l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Toate neamurile oamenilor te laudă pe tine precum odi­nioară mai dinainte ai vestit în chip proorocesc, aşadar, şi pe mine primeşte-mă cântăreţ al tău, Stăpână, şi mă luminează şi mă înţelepţeşte.

Zdrobit-ai boldul morţii, păcatul cel lumesc, Fecioară, ceea ce ai născut viaţa cea adevărată prin care, Stăpână, degrabă toceşte săgeţile cele ascuţite ale patimilor mele.

Slavă…

Singură înfrumuseţată cu ţesături de aur din veac te-ai arătat şi veşmântul din frunze de smochin al lui Adam tu l-ai rupt, drept aceea, acum îmbracă-mă pe mine în veşmântul înţelepciunii cu rugăciunile tale.

Şi acum…

Multe fiice în chip vădit au dobândit bogăţia şi dumnezeiasca slavă, dar fară de asemănare, Stăpână, tu pe toate le-ai întrecut, pentru aceea, acum pe mine mă îmbogăţeşte cu dumnezeieştile, cereştile haruri.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

«Cel ce ai înfipt pământul pe nimic cu porunca Ta şi ai ridi­cat neţinut pe cel îngreuiat, pe piatra cea neclintită a poruncilor Tale, întăreşte Biserica Ta, Hristoase, Cel singur bun şi iubitor de oameni».

Adâncimea şi înălţimea întru tine s-au cunoscut, pentru că înţelepciunea lui Dumnezeu din pântecele tău în chip necuprins S-a născut, prin Care izbăveşte adâncurile inimii mele de sfatuirile şarpelui.

Cel ce mai înainte păsările cerului şi peştii mării cu cuvântul le-ai adus la fiinţă, pe cele ce mai înainte nu erau, Hristoase, ai pregătit trupul Tău, veşmânt dumnezeirii Tale, din sângiurile preacuratei Fecioare.

Slavă…

Tu singură cuptor ai fost văzută al firii întru care focul cel dumnezeiesc fără de ardere, fără prihană Fecioară, a topit firea în chip preaînţelept. Aşadar, şi tu topeşte întinăciunea patimilor mele şi a păcatelor mele şi luminează-mă cu rugăciunile tale.

Şi acum…

Potir al vinului celui nou, rod al viţei, care adapă pe credin­cioşi spre iertarea păcatelor, pe tine, Fecioară, cunoscându-te, rogu-mă, cu nectarul iertării adapă inima mea.

Cântarea a 4-a Irmosul:

«Deşertarea Ta cea dumnezeiască Avacum cunoscând-o prin vederea mai înainte, Hristoase, cu frică striga Ţie: Spre mân­tuirea poporului Tău ai venit, ca să mântuieşti pe unşii Tăi».

Ţarină nearată te-ai arătat, odrăslind spicul cel dumnezeiesc nesemănat, pentru aceea, hrăneşte-mă pe mine cel flămând cu dumnezeieştile tale daruri şi haruri.

Ridică-mă pe mine, cel ce zac de boală spre moarte, Stăpână, cel ţinut de arşiţa patimilor sufletului, adăpându-mă degrab cu apa rugăciunilor tale.

Slavă…

Ca ceea ce eşti cetatea lui Dumnezeu cea însufleţită pe care o veselesc valurile râului celui înţelegător, întăreşte cu zidul rugă­ciunilor tale casa sufletului meu.

Şi acum…

Nor care picuri dreptatea cea adevărată cunoscându-te pe tine, rogu-mă, Preacurată Stăpână, degrab izbăveşte pe robul tău de toţi cei ce mă asupresc.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

«Cel ce te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, la Tine alerg din zori şi strig Ţie: Luminează sufletul meu cel întunecat, Hristoase, ca un îndurat».

Talazul şi valul păcatului şi al patimilor mele, Marie Stăpână, potoleşte-l, ceea ce ai născut pricina nepătimirii.

Catarg căruia Hristos i-a ţesut de sus pânza bunei cuviinţe celei dumnezeieşti, îmbracă şi sufletul meu cel gol cu pânzele virtuţilor.

Dăruieşte-mi mie, cu rugăciunile tale, iertare păcatelor, cu­rată Fecioară, ceea ce ai născut nouă pe Hristos Domnul, sfântă jertfă de ispăşire.

Şi acum…

Rănile, loviturile şi vătămările păcatului, prin lucrarea rugă­ciunilor tale, tămăduieşte-le şi putere dăruieşte robului tău, Fecioară.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

«Marea patimilor cea sălbăticită de viforul cel stricător de suflet linişteşte-o, Stăpâne Hristoase, şi din stricăciune mă scoate ca un îndurat».

Ceea ce ai născut lumina care a făcut luminătorii cei cereşti luminează sufletul meu şi mă izbăveşte din întunericul patimilor, cu totul luminoasă.

Pe Cel ce mai înainte a îndulcit apele Marei celei amare, pe Fiul tău, roagă-L să mă izbăvească degrab din amărăciunea cumplită a patimilor.

Slavă…

Curge şuvoiul patimilor în sufletul meu, Preacurată, dar tu secătuieşte-l pe el cu rugăciunile tale şi şterge cugetele cele rele.

Şi acum…

Hristos, Cel ce izbăveşte oamenii, a venit din Sion, din pânte­cele tău, preanevinovată Stăpână, pentru aceea şi pe mine din primejdii şi necazuri izbăveşte-mă.

Sedealna.

Glasul al 5-lea

Pe Cuvântul Cel împreună fără de început

In marea vieţii fiind învăluit şi scufundat de grijile pămân­teşti, aţintindu-mi mintea la ajutorul tău, din suflet strig: Gră­beşte şi cârmuieşte-mă şi du-mă la limanul pocăinţei, ca să te laud pe tine, Fecioară fară prihană.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

«Domnul părinţilor cel preaînălţat văpaia a stins şi a rourat pe tinerii care cântau cu un glas: Dumnezeule, bine eşti cuvântat».

Se înfricoşează şi fug de numele tău, Stăpână, cetele demoni­lor, de care, izbăvindu-mă pe mine, mântuieşte-mă şi mă păzeşte de toată vătămarea.

Negrăită este slava ta, căci pe Domnul slavei ai născut, Fecioară, pentru aceea învredniceşte-mă de slava cea cerească şi pe mine cel ce te laud cu credinţă.

Slavă…

Pleacă-te la rugăciunile robului tău, Stăpână, şi izbăveşte-mă degrabă din primejdii şi din necazuri şi de toată batjocura duşmanilor celor nevăzuţi.

Şi acum…

Pe mine cel cu totul prihănit de patimi de ruşine şi care am nevoie de curăţire, fără de prihană Fecioară, spală-mă şi lumi­nează-mă cu roua rugăciunilor tale.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

«Ţie Făcătorului a toate…».

Apa cea neroditoare a patimilor sufletului meu a făcut pân­tecele sterp şi l-a uscat, dar tu, norul cel uşor, picură-mi, mie, ploaia cea dumnezeiască, ca şi eu să odrăslesc roadele pocăinţei.

Valul şi furtuna gândurilor celor pătimaşe potoleşte-le, Prea­curată, cu rugăciunile tale, şi mă îndreptează la limanul nepătimirii, ca să te slăvesc pe tine întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Uşă dumnezeiască înţelegătoare şi pecetluită, pe care numai Dumnezeu cel îndurat a umblat, închide şi pecetluieşte uşile pati­milor mele şi deschide-mi uşile nădejdii.

Şi acum…

Ridică de la mine povara păcatelor mele ceea ce singură ai născut în chip de negrăit pe Cel ce ridică păcatul întregii lumii, Maică Fecioară, pe Mielul lui Dumnezeu şi Cuvântul.

Să lăudăm.

Irmosul:

«Ţie, Făcătorului a toate, în cuptor, tinerii împletind horă a toată lumea cântau: Toate lucrurile pe Domnul lăudati-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a

Irmosul:

«Isaie, dănţuieşte! Fecioara a avut în pântece şi a născut fîu pe Emanuel, pe Dumnezeu şi omul; Răsăritul este numele Lui, pe Care slăvindu-L, pe Fecioara o fericim».

Intinându-mi ca om sufletul meu cu multe păcate şi cu patimi trupeşti şi acum Fiind cu totul spurcat, te rog stăruitor: Curăteşte-mă, Curată, cu rugăciunile tale, de toată josnicia.

Ai născut pe Cel ce voieşte mila şi îndurarea, pe Dumnezeu, Cel singur bun şi iubitor de oameni, îndelung răbdător şi îndu­rat, pe Care arată-L binevoitor mie, cu rugăciunile tale şi dăru­ieşte dezlegare păcatelor.

Slavă…

Pe mine însumi mă plâng gândindu-mă la mulţimea păcate­lor mele şi la năvălirile patimilor şi la împietrirea sufletului meu şi la nestatornicia minţii mele. Pe mine, cel ce deznădăjduiesc, Curată, mântuieşte-mă cu mila ta.

Şi acum…

Te binecuvântez, te slăvesc şi te măresc pe tine, Preacurată, cu căldură, binecuvântează-mă pe mine, cel ce te laud pe tine, şi izbăveşte-mă de toţi vrăjmaşii şi de toate supărările şi cu mâinile tale păzeşte-mă nebiruit.

Prosomii.

Glasul al 5-lea

Bucură-te, cămara

Bucură-te, nădejdea pământenilor, ţarină aleasă, curată şi neîntinată. Izvorul pecetluit al Mângâietorului, Cuvioasă, tu eşti singură pururea Fecioară, prin care noi, cei ce te lăudăm pe tine, aflăm mântuire, desăvârşita chemare a neamului muritorilor, pământ roditor care ai odrăslit grâul cel bun, pod care duci la dumnezeiască viaţă, cârma cea dumnezeiască şi ancora celor înviforaţi, limanul cel liniştit al celor ce te caută pe tine cu dor.

Bucură-te, izvor strălucit şi luminat din care curge curat şi lin apa care adapă pe cei ţinuţi de văpaia păcatului şi a răutăţii, zori care ai adus pe lume soarele; bucură-te, ceea ce ai stins rătăcirea înşelării şi pe toţi i-ai atras la credinţa cea dumnezeiască; bucură-te, numele cel mult dorit al marginilor lumii; bucură-te, mântuirea credincioşilor; bucură-te, îndreptarea muritorilor; bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Celui ce dă lumii mare milă.

Bucură-te, strigăm ţie, Curată, precum Arhanghelul, toate neamurile pământului şi cu dor te lăudăm, cântând ţie cu căl­dură: bucură-te, vas dumnezeiesc care porţi mana; bucură-te, izvorul cel pururea curgător care izvorăşte apa cea dulce, Fecioară, din care, toţi bând, ne curăţim de cugetul cel rău şi spurcat; bucură-te, întărirea cea neclătinată a lumii, Prealăudată, tăria evlaviei şi temelia Bisericii. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, a Celui ce dă lumii mare milă.

Opreşte râurile patimilor mele, usucă oceanul păcatului meu prin curgerile rugăciunilor tale şi către limanul cuvioaselor voiri ale lui Dumnezeu cârmuieşte-mă. Scufundă în prăpastia pierzării pe vrăjmaşii care necăjesc sufletul meu şi care îl tulbură cu patimi de ruşine. Umple-mi inima mea de bucurie şi de dulceaţă, risi­peşte norul deznădăjduirii mele strig ţie, Preacurată, pe Hristos roagă-L să îmi dea iertare de păcate.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Miercuri seara – Glasul al 5-lea: cu nectarul iertării adapă inima mea. Curăteşte-mă, Curată, cu rugăciunile tale, de toată josnicia.Umple-mi inima mea de bucurie şi de dulceaţă

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s