Vineri seara – Glasul al 5-lea: Potoleşte, Stăpână, plânsul şi lacrimile şi ostenelile şi umple de bucurie nenorocita mea inimă

1

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

 

Editura Doxologia

Vineri seara – Glasul al 5-lea

 

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan Damaschinul

Cântarea 1.

Glasul al 5-lea

Irmosul:

«Mântuitorului Dumnezeu, Cel ce a călăuzit pe popor prin mare cu picioarele neudate, pe Faraon cu toată oastea înecând, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Sfeşnic primitor de lumină, smeritul meu suflet cel întunecat de păcate luminează-l acum cu lumina ta, ca o bună, ca să-ţi cânt ţie cântare de mulţumire.

Bucură-te, tronul lui Dumnezeu cel slăvit, Curată, bucură-te, palat încăpător; bucură-te, acoperământul celor ce te caută cu credinţă pe tine, floarea credinţei. Bucură-te, Preaminunată.

Slavă…

Bucură-te, vas de aur care ai cuprins în chip înfricoşător în pântecele tău mana cea dumnezeiască, pe Dătătorul de lumină, Fecioară, şi pe Izbăvitorul Iisus, Care pe toate le-a tras la dum­nezeiasca voie.

Şi acum…

Bucură-te, Maica lui Dumnezeu; bucură-te, Fecioară curată; bucură-te, floarea credinţei; bucură-te, Fecioară nenuntită, care ai răsărit lumina tuturor marginilor lumii.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

«Cu puterea Crucii Tale, Hristoase, întăreşte gândul meu, ca să laud şi să slăvesc acum răstignirea Ta cea mântuitoare».

Bucură-te, tăria împăraţilor celor credincioşi; bucură-te, trofeu cu adevărat dumnezeiesc; bucură-te, fără prihană Stăpână, Preasfântă Maică Fecioară.

Bucură-te, tăria ostaşilor, curajul dumnezeiesc şi întărirea; bu­cură-te, slava celor ce cu dor şi cu credinţă neîndoită te laudă pe tine pururea.

Slavă…

Bucuria cea preacinstită a îngerilor, bucură-te, binecuvânta­tă; bucură-te, Preacurată, ridicarea credinţei şi nimicirea înşelă­ciunii.

Şi acum…

Cort cu totul luminos al Celui Preaînalt, bucură-te, Prea- slăvită; bucură-te, lauda ocârmuitorilor şi întărirea mucenicilor.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

«Auzit-am auzul puterii Crucii Tale, că raiul s-a deschis printr-însa şi am strigat: Slavă puterii Tale, Doamne!».

Bucură-te, palat cu totul de aur al împăratului şi Dumnezeu. Bucură-te, Fecioară Preacurată, pecetea proorocilor. Bucură-te, cinstită strălucire a tuturor preoţilor.

Bucură-te, vasul cel mai curat al Făcătorului a toate; bucură-te, zidul cel tare al celor dreptcredincioşi; bucură-te, întăritură neclintită a tuturor muritorilor.

Slavă…

Bucură-te, scară care urci pe cei de pe pământ la cer; bucură-te, bucuria tuturor celor necăjiţi; bucură-te, puternică scăpare a păcătoşilor.

Şi acum…

Bucură-te, rug nemistuit pe care l-a văzut mai înainte Moise; bucură-te, Fecioară, toiagul care ne-ai odrăslit nouă Floarea cea preacinstită, Care a împodobit pământul.

Cântarea a 5-a Irmosul:

«Dis-de-dimineaţă sculându-ne strigăm către Tine, Doamne: Mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim».

Bucură-te, vasul bucuriei celei nepieritoare, fără de prihană Fecioară; bucură-te, ceea ce ai luminat toate cu naşterea ta.

Bucură-te, singură Preacurată, munte umbrit, pe care odi­nioară l-a văzut proorocul în duh.

Slavă…

Veselia îngerilor cea cu totul cinstită, bucură-te, singură Preasfântă Stăpână şi podoaba muritorilor.

Şi acum…

Veşmântul cel prea frumos al cuvioşilor, puterea mucenicilor şi întărirea, bucură-te, cu totul minunată Stăpână.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

«învăluitu-m-a adâncul, mormânt s-a făcut mie chitul; dar eu am strigat către Tine, Iubitorule de oameni şi dreapta Ta m-a mântuit, Doamne».

Bucură-te, ridicarea lui Adam şi nimicirea lacrimilor Evei, Marie preanevinovată, lauda a toată lumea; bucură-te, slava celor ce după adevăr te cinstesc pe tine.

Bucură-te, întărirea credincioşilor şi propovăduirea dumne­zeieştilor Apostoli, Marie prealăudată, vistieria curăţiei; bucură-te, scăpare a tuturor robilor tăi.

Slavă…

Bucură-te, lauda strălucită şi preaminunată a fecioarelor, Fecioară, strălucirea maicilor, frumoasă şi preacinstită; bucură-te, ridicarea grabnică a celor căzuţi.

Şi acum…

Bucură-te, dumnezeiască intrare a celor ce te cunosc pe tine Născătoare de Dumnezeu, cu totul nepătată, purtarea de grijă a săracilor şi nădejdea neînfruntată a celor nenorociţi.

Sedealna.

Glasul al 5-lea

Pe Cuvântul cel împreună fără de început

Bucură-te, vas de aur care păstrezi înlăuntru mana cea ce­rească; bucură-te, sfântă masă, care porţi pâinea vieţii, Preane­vinovată; bucură-te, sfeşnic luminos; bucură-te, palat cuvios, bucură-te, tron de foc al împăratului Hristos; bucură-te, aco­perământul sufletelor noastre.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

«Cel ce în cuptorul cel cu foc ai mântuit pe tinerii cei cuvân­tători de cântare, bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri».

Bucură-te, norul luminii; bucură-te, ocrotitoarea celor ce cântă: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Bucură-te, chivot de aur; bucură-te, puterea celor ce strigă: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă…

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu; bucuria celor ce strigă cu credinţă: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum…

Bucură-te, nădejdea muritorilor şi mântuirea celor ce strigă: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

«Pe Cel ce S-a născut din Tatăl mai înainte de veci…».

Cu cele mai sfinte glasuri, noi, credincioşii te cinstim pe tine împreună cu îngerul, Fecioară, strigând ţie cu mulţumire: Bu­cură-te, dumnezeiesc acoperământ al celor ce te laudă pe tine întru toţi vecii.

Mai presus de minte este minunea naşterii tale, Mireasa lui Dumnezeu, căci pe Dumnezeu L-ai născut fără de sămânţă, pe Cel ce ţine toate cu mâna. Pentru aceea, toţi strigăm ţie: Bucură-te, întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Din toate nenorocirile scoate-mă şi din necazuri şi din toată strâmtorarea şi de vrăjmaşii cei ce se luptă cu mine izbăveşte-mă, ca să te slăvesc pe tine, ceea ce eşti cu dar dăruită, întru toţi vecii.

Şi acum…

Ca ceea ce ai născut prunc tânăr în vremurile cele mai de pe urmă, pe Dumnezeu, Cel mai înainte de toţi vecii, înnoieşte-mă pe mine, cel învechit deja în multe fapte rele, cel ce preaînalt naşterea ta întru toţi vecii.

Să lăudăm…

Irmosul:

«Pe Cel ce S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, Fiul şi Dumnezeu, şi în anii cei mai de pe urmă din Fecioară Maică S-a întrupat, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

«Pe tine, Maica lui Dumnezeu, ceea ce mai presus de minte şi de cuvânt, ai născut în chip de negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioşii cu un gând te mărim».

Templu curat şi tron însufleţit al lui Dumnezeu tu eşti, cu totul nepătată. Pentru aceea cu mulţumire laudă îţi aducem.

Strălucit-ai nouă, Curată, lumina cea neînserată, celor care stau în întunericul înşelăciunii, nenuntită, pentru aceea toţi îţi cântăm ţie: Bucură-te.

Slavă…

Potoleşte, Stăpână, plânsul şi lacrimile şi ostenelile şi umple de bucurie nenorocita mea inimă, Mireasa lui Dumnezeu.

Şi acum…

Plâns şi mânie, foamete şi moarte şi stricăciune trimite, Marie, Stăpâna tuturor, vrăjmaşilor mei păgâni şi pierzători.

Prosomii.

Glasul al 5-lea.

Bucură-te, cămara

Bucură-te, Maică Fecioară, Curată, ceea ce eşti mai dreaptă decât Abel, mai evlavioasă ca Set, mai bună nădejde având ca Enos, şi cu mult mai bine plăcută ca Enoh, ceea ce ai mântuit neamul omenesc mai mult decât Noe cel drept, mai credincioasă decât Avraam, fiind ascultătoare mai mult decât Isaac, ajun­gând la vederea lui Dumnezeu mai mult decât Israel şi pe Iosif covârşindu-l în frumuseţea trupului, mai blândă decât Moise tu eşti Maica lui Dumnezeu, Cel ce dă lumii mare milă.

Bucură-te, ceea ce eşti mai curajoasă decât Samson, mai vitează ca Iosua, conducătorul, mai împărăteasă ca David, şi cu adevărat mai înţeleaptă ca Solomon cel înţelept, covârşind pe toţi proorocii în vederea lui Dumnezeu şi pe Apostoli în dum­nezeiasca propovăduire, şi pe mucenici în temeiul credinţei şi toate cetele cuvioşilor în ostenelile nevoinţei, mai înaltă decât toţi ierarhii; bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Cel ce dă lumii mare milă.

Bucură-te, ceea ce eşti fară asemănare mai dreaptă decât fe­meile din vechime, mai credincioasă decât Sarra, mai frumoasă decât Rahila, mai iubitoare de prunci decât Rebeca şi naşterea Liei ai covârşit-o, Preacurată, mai dreptmăritoare decât Miriam, ceea ce eşti cu mult mai înţeleaptă decât Abigail, întrecând pe Debora în bărbăţie, mult mai iubitoare de Dumnezeu decât Ana, mai sfântă decât Hulda proorocită; bucură-te, Maica lui Hristos, Cel ce dă lumii mare milă.

Ostenelile smeritului meu suflet şi nevindecatele dureri ale trupului, Fecioară binecuvântată, întoarce-le în adevărată bucu­rie şi desăvârşită sănătate, primeşte cuvântul buzelor mele, Prea­nevinovată, şi pune leacuri dumnezeieşti şi binefăcătoare pe ră­nile mele, cu privegherile şi rugăciunile tale, luminează-mă cu lumina puterii tale, Mireasa lui Dumnezeu, căci tu eşti nădejdea şi acoperământul meu şi scăpare tare şi am nevoie, fară prihană Marie, de grabnica ta cercetare.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Vineri seara – Glasul al 5-lea: Potoleşte, Stăpână, plânsul şi lacrimile şi ostenelile şi umple de bucurie nenorocita mea inimă

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s