Sâmbătă seara – Glasul al 7-lea: şi opreşti bolile şi dai veselie celor ce te laudă pe tine

Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Sâmbătă seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan al Evhaitelor

[mai tre corectat]

Cântarea 1. Glasul al 7-lea

Irmosul: «Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşarea pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare; pentru aceasta, neudat trecând Israel cu picioarele, cântă ţie cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Prihană nu este întru tine, Preanevinovată Fecioară. Fru­moasă şi cu totul Iară nici o pată eşti, Stăpână, precum a zis oarecând Solomon, cântându-te în Cântarea Cântărilor, cea aproape de Făcătorul tău.

Ca un trandafir cu bună mireasmă, ca un crin preacurat în mijlocul văilor lumii aflându-te pe tine Cuvântul Care a făcut lumea, întru tine S-a sălăşluit, Născătoare de Dumnezeu.

Slavă…

A fost cufundat în portira preacuratelor tale sângiuri veş­mântul cel ţesut de Dumnezeu şi porfira cea împărătească – trupul însufleţit, prin Cuvântul, Stăpânul tuturor, Marie Prealăudată.

Tu, ceea ce ai primit în pântecele tău pe Făcătorul, fară stri­căciune L-ai născut pe Dumnezeu Care S-a lăcut prunc. Minune străină, roaba Maică s-a tăcut Stăpânului, Nenuntită.

Cântarea a 3-a

Irmosul: «Cel ce ai întărit din început cerurile cu cuvântul Tău cel atotputernic, Mântuitorule Doamne, şi cu Duhul cel atoate- lucrător şi dumnezeiesc, toată puterea lor, întăreşte-mă pe piatra cea neclintită a mărturisirii Tale».

Grăitorul de Dumnezeu pe tine carte însufleţită mai dinainte te-a văzut întru care a fost scris Cuvântul cu degetul Tatălui, pentru aceea, te rog, Fecioară, în cartea vieţii să fiu scris, rupând zapisul fărădelegilor mele.

Pe fine, minunatul Daniil munte te-a văzut din care S-a tăiat piatra, Hristos, Care a zdrobit, Curată, capiştile demonilor. Pentru aceasta te lăudăm pe tine, ca pricina tuturor bunătăţilor, noi, cei mântuiţi prin naşterea ta.

Slavă…

Porfira trupului ţesând-o împăratul a toate din preacuratele tale sângiuri şi pe aceasta fară stricăciune purtând-o, cu firea Dumnezeu şi muritor fiind, din pântecele tău a ieşit, Fecioară, având împărăţia veşnică.

Şi acum…

Ceea ce Iară dureri ai născut pe Dumnezeu şi nepătimaş, chi­nurile pătimaşei mele inimi cercetează-le, rogu-mă, cu cerceta­rea ta cea dumnezeiască, căci tu eşti lumii cercetare, Stăpână, aco­perământ şi apărare.

Cântarea a 4-a

Irmosul: «Auzit-am taina rânduielii Tale, Hristoase Dumnezeule, Cel ce nu ai părăsit sânurile părinteşti, şi pe pământ Te-ai pogorât, şi Te-ai preaslăvit, Unule lubitorule de oameni».

Ca Fiu iubit şezând în sânurile cele înţelegătoare ale Tatălui, în sânurile tale Se aşează, ca Fiu al tău, Preacurată, Cel Unul născut şi întâi născut.

Pajişte cu multe flori te-ai arătat, grădină înmiresmată şi Rai înflorit suflând cu suflările dulci şi îmbătătoare ale harurilor tale şi alungând mirosul cel rău al lumii.

Slavă…

Din neam şi rădăcină împărătească, din ruda împărătească a lui David ca o frumoasă floare crescând, Stăpână, ai înflorit, împărăteasă, pe împăratul Hristos.

Şi acum…

Cântare davidicească îţi strigăm tie, Cuvioasă, cu bucurie: Bucură-te, munte gras şi sfânt, chivot de aur al sfinţirii celei înţe­legătoare.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul: «Doamne Dumnezeul meu, dis-de-dimineaţă sculându-mă, mă rog Ţie: Dă-mi iertare de greşelile mele şi către lumina porun­cilor Tale îndreptează căile mele».

Isaia te-a văzut pe tine, Fecioară, lege scrisă de degetul lui Dumnezeu Celui fără de început care poartă pe Dumnezeu Cu­vântul Cel fără de început, Care ne scrie pe noi în cartea vieţii.

Toiag care neudat ai odrăslit floarea nestricăciunii, pe Hristos, curăţeşte, Preacurată, inima mea care odrăsleşte gânduri rele şi stricătoare de suflet.

Slavă…

Uşa cea însufleţită prin care a trecut Dumnezeu, dă-mi mie să străbat cu lărgime de inimă şi cu bucurie uşa pocăinţei cea strâmtă şi calea cea îngustă.

Ridică-mă pe mine, cel adormit în patul păcatului, Stăpână, şi adoarme mişcările patimilor mele cu rugăciunea ta cea neador­mită şi trezeşte-mă din somnul cel greu.

Cântarea a 6-a

Irmosul: «înotând în valul grijilor lumeşti şi înecat fiind de păcatele cele înotătoare împreună cu mine, şi la fiara cea pierzătoare de suflet aruncat fiind, ca lona strig Ţie, Hristoase: Scoate-mă din adâncul cel purtător de moarte».

Nu poate gura cea ritoricească a tâlcui în cuvinte minunea naşterii tale, Născătoare de Dumnezeu, căci singură zămislind în chip de negrăit pe Cel necuprins de Puterile cele de sus, ai năs­cut de la Duhul Sfânt, Preacurată.

Ca pe singura frumoasă, singura minunată între femei, cu totul neîntinată şi sfântă, cinstită şi nepătată şi mai curată decât toată făptura aflându-te pe tine Făcătorul, întru tine S-a sălăşluit.

Slavă…

Râuri de vindecări izvorăşti, Născătoare de Dumnezeu, Fe­cioară, şi opreşti bolile şi dai veselie celor ce te laudă pe tine cu credinţă, pentru aceea vindecă sufletul meu cel bolnav de păcate, ceea ce eşti bună, şi mă mântuieşte.

Şi acum…

Privind la mulţimea milei tale, Fecioară, cad la tine cu la­crimi şi strig: Viaţa mea toată îndreptând-o, la slobozirea mea din cortul acesta, fii mie odihnă şi izbăvire.

 

Sedealna. Glasul al 7-lea

Doamne, noi suntem

Stăpână, mâniatu-S-a Fiul tău pe robii cei păcătoşi căci mila Lui noi am întors-o în mânie, dar tu trimite-ne nouă untdelem­nul Lui, Curată. îndură-te, Maica lui Dumnezeu, milostiv fă-l pe Cel Milostiv eu rugăciunile tale ca iarăşi să îi izbăvească pe cei robiţi.

Cântarea a 7-a

Irmosul: «Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult, tinerii l-au arătat izvorâtor de rouă, lăudând pe Unul Dumnezeu şi zicând: Cel preaînălţat, Dumnezeul părinţilor şi preaslăvit».

O, taină înfricoşată şi străină! O, străină auzire! Că Dumnezeu Fiu al Fecioarei S-a tăcut nu în chip, ci în adevăr ca pe mine fiu al lui Dumnezeu să mă facă.

Cine a văzut vreodată sau cine a auzit ca o fecioară să ia în pântece, fără bărbat zămislind şi născând prunc? întru tine sin­gură, Stăpână, s-au auzit şi s-au tăcut cele neauzite.

Slavă…

Sus şi jos, în lung şi în lat, în toată făptura văzută, minunea naşterii taie, Stăpână, covârşeşte toate, căci mai presus de cuvânt pe Făcătorul L-ai născut cu trup.

Şi acum…

Munte mare între munţii sfinţi, covârşeşti prin sfinţenie pu­terile cereşti cele nematerialnice, din muntele cel înşelat al pier­zaniei, caută-mă, Curată, şi mă mântuieşte.

Cântarea a 8-a Irmosul:

«Rugul cel nears împreunându-se cu focul… ».

Cer nou te-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu, şi rai cuvân­tător, templu însufleţit, curat şi sfânt, palat curat al împăratului Iisus, biserică preaslăvită, căci pe Hristos în pântecele tău fară de strâmtorare cuprinzându-L, mai cuprinzătoare decât cerurile te-ai arătat, Fecioară.

Vedeţi neamuri şi minunaţi-vă cu dreptate şi vestiţi toate faptele minunate cu adevărat ale lui Dumnezeu căci în mâinile Fecioarei Cel pe care cerul nu II ţine este ţinut prunc, lucrarea mâinilor Sale, vrând să îi smulgă pe muritori cu mână atotputer­nică din mâna cea tiranică.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Chivot curat şi alabastru cu mir, sfinţirea cea înţelegătoare, aleasă şi preacinstită ai cuprins cu vrednicie mirul cel pregătit nu prin iscusinţă şi măiestrie omenească, Preasfântă, ci numai prin voinţa Tatălui şi venirea Duhului Sfânt.

Şi acum…

Focul cel nemistuit născându-l, Fecioară prealăudată, ai fost păzită, pentru aceea roagă-L pe Cel ce L-ai născut să mântuiască împreună cu cetele cele netrupeşti şi cu sfinţii pe credincioşii care cântă: Toate lucrurile Domnului pe Domnul Iăudaţi-L şi-L prea­înălţaţi întru toţi vecii.

Să lăudăm…

Irmosul: «Rugul cel nears, împreunându-se cu focul în Sinai, pe Dumnezeu L-a făcut cunoscut lui Moise celui zăbavnic la limbă şi gângav; iar pe cei trei tineri iubirea de Dumnezeu i-a arătat cântăreţi nebiruiţi de foc. Toate lucrurile Domnului lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a

Irmosul: «Ceea ce nu prin ispitirea stricăciunii ai purtat în pântece şi Cuvântului cel întru tot înţelept trup I-ai împrumutat, Maică neispitită de bărbat, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, locaş al Celui neîncăput, încăpere a Făcătorului tău cel nemărginit, pe tine te mărim».

Acum minunate fă cu mine milele tale, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc în tine şi

păzeşte-mă ca pe lumina ochilor de demonii cei potrivnici şi de patimile mele, acoperindu-mă cu acoperământul aripilor tale.

Ceea ce ai născut pe Cuvântul care poartă toate cu voia, Născătoare de Dumnezeu, dă-mi şi mie să mă supun voilor lui, eu care m-am plecat la cele de jos şi sunt aplecat spre patimile tru­pului şi care mă supun viclenelor voiri ale celui viclean.

Slavă…

Nimeni din cei ce aleargă la acoperământul tău, de Dumnezeu slăvită, nu pleacă ruşinat şi întristat, pentru aceea şi pe mine, cel ce alerg la milele tale, miluieşte-mă, Fecioară, nădejdea mea, ca să te slăvesc pe tine pururea cu dor.

Şi acum…

Plecându-se spre nesfârşită milă, Cel ce voieşte mila nu ne-a trecut pe noi cu vederea, cei ce am căzut în prăpastia iadului celui mai de jos, căci din tine, Curată, întrupându-Se cu iubire de oameni, pe noi cei lepădaţi ne-a chemat iarăşi.

 

Prosomii. Glasul al 7-lea

Nu vom mai fi opriţi

Bucură-te, scară dumnezeiască, pe care S-a coborât Cel Prea­sfânt şi i-a izbăvit pe oameni din căderea cea de demult.

Bucură-te, raiul desfătării, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ai odrăslit în mijloc, fară prihană Fecioară, pomul vieţii în chip de negrăit.

Bucură-te, Maica Iubitorului de oameni Dumnezeu! Trimite asupra mea iubirea ta de oameni şi milele tale, Fecioară.

Tulburat de multe nenorociri, eu, robul tău, la tine cad, Năs­cătoare de Dumnezeu, vino şi mă mântuieşte.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s