Grabnic Ascultătoare

Acatistul icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” („Gorgoipikoos”)

1 octombrie

Condacul 1

Celei alese dintru toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu și împărătesei, care ia aminte și degrab ascultă rugăciunile celor smeriți și care varsă râuri de tămăduiri prin Icoana sa cea Sfântă peste sufletele credincioșilor, îi aducem cântare de mulțumire; iar tu, Apărătoarea noastră cea atotmilostivă, pleacă-te cu bunăvoință la glasurile noastre cele de laudă și dintru toate nevoile ne slobozește pe noi, cei ce te chemăm: Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Icosul 1

Mulțimile îngerilor îți slujesc cu evlavie și toate puterile cerești cu netăcute glasuri te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor, pe Hristos Dumnezeu, iar noi, păcătoșii, îndrăznind a le urma acelora și nepricepându-ne a te lăuda după vrednicie, cu cuget smerit cântăm ție acestea:
Bucură-te, sălășluirea Dumnezeirii celei neapropiate.
Bucură-te, mirarea îngerilor cea neîncetată.
Bucură-te, masă sfântă, care ne hrănești pe noi cu Pâinea vieții.
Bucură-te, măslin cu rod bun, care ne ungi inimile cu untdelemnul milei.
Bucură-te, comoara neîmpuținată a darurilor harului lui Dumnezeu.
Bucură-te, dintru care pururea curg râuri de tămăduiri.
Bucură-te, mângâietoarea celor întristați.
Bucură-te, ajutătoarea celor ce sunt întru nevoi.
Bucură-te, vindecătoarea celor bolnavi.
Bucură-te, întărirea celor slăbănogi.
Bucură-te, slobozirea celor robiți.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 2

Văzând milostivirea ta cea neurmată, Stăpână, și multele tale minuni ce pururea se arată prin sfintele tale Icoane, cu care, ca și cu niște stele de Dumnezeu luminate, toată lumea o ai înfrumusețat, te mărim pe tine, Ceea ce ai mărit tot neamul nostru cu bunăvoința ta și cu dragoste ne închinăm preacuratului tău chip, cântând Fiului tău, Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Descoperind cereasca înțelegere, Născătoare de Dumnezeu, ai binevoit ca în grădina ta cea pământească, în Sfântul Munte al Athosului, cu multe minuni să preaslăvești Icoana ta, pe care, cu glas dumnezeiesc ce din ea s-a auzit, singură ai numit-o, Grabnic Ascultătoare. Iar noi toți, cunoscând milostivirea ta cea mare îți cântăm ție:
Bucură-te, Maica noastră, cea milostivă tuturor întru Hristos.
Bucură-te, locuința Duhului Sfânt.
Bucură-te, dragostea lui Dumnezeu spre oameni arătată.
Bucură-te, ridicarea neamului omenesc.
Bucură-te, palat luminos al Cuvântului lui Dumnezeu.
Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea mult cântată.
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Mielul cel dumnezeiesc.
Bucură-te, Ceea ce ne-ai crescut nouă pomul vieții.
Bucură-te, hrana cea nepieritoare din chivotul cel cu totul din aur.
Bucură-te, Ceea ce ai hrănit pe Cel ce hrănește toată zidirea.
Bucură-te, prin care noi toți nădăjduim a ne mântui.
Bucură-te, prin ale cărei rugăciuni așteptăm să primim moștenirea cea cerească.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 3

Lucrând cu putere dumnezeiască, pe trapezarul Nil, care umbla fără evlavie înaintea Icoanei tale din Mănăstirea Dohiarului, cu orbirea și cu slăbănogirea trupului l-ai pedepsit, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, ca să nu mai îndrăznească a defăima preacuratul tău chip, pe care l-ai dăruit cu milostivire, ca pe un zălog de evlavie, întregului Munte al Athonului, ca toți cei ce locuiesc aici, cu glasuri preacuvioase să cânte lui Dumnezeu-Cuvântul, Cel ce S-a născut din tine: Aliluia!

Icosul 3

Având mare dragoste pentru oamenii cei răscumpărați prin sângele Fiului tău și Dumnezeu, Stăpână preabună, pocăința trapezarului Nil cu milostivire ai primit-o și i-ai dăruit tămăduire de orbirea și slăbănogirea lui, ca să slujească neîncetat și să-ți aducă rugăciuni netăcute în fața mult-tămăduitoarei tale Icoane, zicând acestea:
Bucură-te, sfânta zămislire a lui loachim și a Anei.
Bucură-te, Ceea ce ești binecuvântată între femei.
Bucură-te, Ceea ce ai născut fără stricăciune pe Mântuitorul sufletelor noastre.
Bucură-te, Ceea ce fecioria și nașterea în chip minunat le-ai unit.
Bucură-te, Ceea ce întru amândouă, fără de prihană te-ai păstrat.
Bucură-te, Ceea ce ești minunea întregii lumi.
Bucură-te, Ceea ce ești mirarea tuturor neamurilor pământului.
Bucură-te, Ceea ce ești îndreptarea celor ce păcătuiesc.
Bucură-te, Ceea ce ești întărirea în fapte bune a celor ce se pocăiesc.
Bucură-te, Ceea ce fără de răutate pedepsești.
Bucură-te, Ceea ce ne dăruiești înțelepciune cu inimă bună.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 4

Cei ce au fugit de furtuna vieții și s-au sălășluit în limanul liniștit și de mântuire din Muntele Athonului, dobândesc aici mângâiere plină de dar și ajutor dumnezeiesc de la Sfânta ta Icoană, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce strălucești dintr-însa raze de minuni și râu de milostivire reverși cu neîmpuținare. Pentru aceasta, toți cei ce doresc ca în pustietatea Athonului să dobândească mântuire, mărind îndurările tale cele de Maică, lui Dumnezeu îi cântă cu mulțumire: Aliluia!

Icosul 4

Auzind glasul cel dumnezeiesc din Sfânta ta Icoană, trapezarul Nil te-a cunoscut pe tine ca pe o degrab ascultătoare a tuturor celor ce cu credință și cu dragoste aleargă la chipul tău cel făcător de minuni și, primind de la el înțelepțirea nepăsării sale și vederea ochilor săi, ți-a cântat ție cu mulțumire, din tot sufletul, așa:
Bucură-te, Ceea ce cu vremelnică pedeapsă înțelepțești pe cei nepăsători.
Bucură-te, Ceea ce pocăința celor ce păcătuiesc, cu milostivire o primești.
Bucură-te, Ceea ce îndrepți la calea mântuirii pe cei ce rătăcesc.
Bucură-te, Ceea ce rănile păcatelor le tămăduiești cu bunăvoință.
Bucură-te, Ceea ce dai pe față cu multă dragoste, pe cei împietriți cu inima.
Bucură-te, Ceea ce cu amărăciunea suferințelor trupești, de veșnicele chinuri ne izbăvești.
Bucură-te, Ceea ce tulburarea patimilor o potolești.
Bucură-te, Ceea ce întinzi mână de ajutor tuturor celor ce pier.
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde.
Bucură-te, bucuria celor scârbiți.
Bucură-te, Ceea ce îmbraci pe cei goi.
Bucură-te, adăpostirea sărmanilor.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 5

Graiurile tale, cele de Dumnezeu vestitoare, auzindu-le călugării din Mănăstirea Dohiarului, ție, Ceea ce ești dumnezeiască grabnică ascultătoare, au zidit o Biserică lângă trapeză, unde se află Icoana ta cea făcătoare de minuni, Preacurată Fecioară, și pe toți credincioșii îi mângâie cu semnele milostivirii tale, de care nu ne lipsi nici pe noi, smeriții, cei ce după datorie te lăudăm și strigăm lui Dumnezeu-Ziditorul: Aliluia!

Icosul 5

Văzând râurile de minuni izvorând din Sfântă Icoana ta, Grabnic Ascultătoare, toți călugării din Muntele Athonului au alergat spre ea ca să se închine, iar tu, Maica lui Dumnezeu, după trebuința fiecăruia, darurile milostivirii tale dăruindu-le din belșug din Icoana ta cea făcătoare de minuni, ai făcut ca toți să-ți cânte cu mulțumire, așa:
Bucură-te, Maica milostivirii și a îndurărilor.
Bucură-te, chivot însuflețit al Atotțiitorului.
Bucură-te, palat al zămislirii celei fără de sămânță.
Bucură-te, Ceea ce L-ai întrupat pe Cel ce este fără de trup.
Bucură-te, Ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii.
Bucură-te, vedere preadorită a cuvioșilor.
Bucură-te, dumnezeiasca bucurie a celor ce postesc.
Bucură-te, veselia lină a viețuitorilor din pustie.
Bucură-te, nădejdea cea tare a călugărilor.
Bucură-te, Ceea ce biruiești taberele diavolilor.
Bucură-te, Ceea ce rușinezi pe vrăjmașii mântuirii neamului omenesc.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești.

Condacul 6

Muntele Athosului propovăduiește milele și minunile tale, prea binecuvântată Maică a Domnului nostru Iisus Hristos și se împodobește frumos cu multele tale icoane făcătoare de minuni, în mijlocul cărora Icoana ta, Grabnic Ascultătoare numită de tine, strălucește ca luna plină cu razele cele neînserate ale minunilor, îndemnându-ne să cântăm laude Celui ce te-a preaslăvit pe tine, Dumnezeului Celui ce este Unul în Treime: Aliluia!

Icosul 6

Strălucit-ai în preacurată Icoana ta, Marie, de Dumnezeu Născătoare, lumina mântuirii tuturor celor ce rătăcesc în întunericul păcatelor și al patimilor, și ai numit-o pe aceasta Grabnică Ascultătoare a celor ce se roagă cu credință și evlavie, din tot sufletul, dându-le grabnicul tău ajutor celor care-ți cântă ție unele ca acestea:
Bucură-te, fulger care luminezi sufletele.
Bucură-te, tunet care înspăimânți pe cei ce ispitesc.
Bucură-te, adăpost bine liniștit al celor osteniți de întreitele valuri ale mării vieții.
Bucură-te, liman neînviforat al celor înviforați de valurile patimilor.
Bucură-te, Ceea ce povățuiești pe cei tineri spre curăție.
Bucură-te, acoperământul și îngrădirea fecioriei.
Bucură-te, Ceea ce răceala sufletească o încălzești cu darul tău.
Bucură-te, Ceea ce înmoi împietrirea inimii.
Bucură-te, Ceea ce povățuiești pe calea mântuirii pe cei credincioși.
Bucură-te, Ceea ce abați din căile pierzării pe cei ce se poticnesc.
Bucură-te, chezășia noastră în fața Fiului tău și Dumnezeu.
Bucură-te, Ceea ce pururea îl rogi ca să ne miluiască pe noi, păcătoșii.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 7

Voind să arăți marea ta dragoste neamului creștinesc, Născătoare de Dumnezeu Preabună, ai ales Muntele Athosului și într-însul ai înmulțit sălășluirea călugărilor, ca toți cei înviforați de deșertăciunea lumească să poată dobândi aici liman liniștit și lesnicios de mântuire și, ajutați de tine, să se învrednicească de moștenirea cea cerească a Prea Sfintei Treimi și să cânte cu sfinții: Aliluia!

Icosul 7

Un nou semn al milostivirii tale ai arătat, Stăpână, în minunata proslăvire a Sfintei Icoanei tale Degrabă Ascultătoare, nu numai călugărilor din Muntele Athosului, ci tuturor creștinilor dreptslăvitori, care cu evlavie cinstesc Preasfântă Icoana ta, pentru ca toți să cânte:
Bucură-te, Maica Dumnezeului nostru.
Bucură-te, Ceea ce întru naștere și după naștere – Fecioară ai rămas.
Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile.
Bucură-te, că te-a preamărit Cel Atotputernic.
Bucură-te, că Domnul a căutat spre smerenia ta.
Bucură-te, că împăratul împăraților a dorit bunătatea ta.
Bucură-te, binecuvântată fiică a Împăratului ceresc.
Bucură-te, Născătoarea Fiului Celui mai înainte de veci, cea neispitită de bărbat.
Bucură-te, mireasa cea fără de prihană a Duhului Sfânt.
Bucură-te, tăinuitoarea harului celui dumnezeiesc.
Bucură-te, frumusețea lumii celei de sus.
Bucură-te, apărătoarea lumii celei de jos.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 8

Străini și călători suntem noi pe pământ și, după cuvântul Apostolului, nu avem aici cetate stătătoare. Către cine dar vom alerga, Stăpână, în necazurile călătoriei noastre, dacă nu către tine, Atotbună. Nu ne lepăda pe noi, Maica lui Dumnezeu! Nu ne spune nouă: Nu vă cunosc pe voi, din pricina păcatelor voastre, ci ne miluiește pe noi, cei sărmani și fără de ajutor și primește-ne în veșnicele lăcașuri, ceea ce ești Acoperământul nostru, ca astfel, cu dragoste să cântăm în Patria cea cerească lui Hristos, Împăratului slavei: Aliluia!

Icosul 8

Mare mângâiere este tuturor credincioșilor a căuta spre a ta Icoană, Stăpână, întru care te vedem ținând cu mâna ta pe Pruncul cel mai înainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia ne închinăm cu evlavie ca unui Mântuitor și Dumnezeu al nostru, iar ție, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilință grăim:
Bucură-te, pururea Fecioară, Ceea ce te-ai bucurat de bunavestire a arhanghelului.
Bucură-te, mireasă nenuntită.
Bucură-te, Maica Luminii celei înțelegătoare, care luminează toate sufletele.
Bucură-te, tron însuflețit al Făcătorului Cerului și pământului.
Bucură-te, blândă porumbiță.
Bucură-te, mielușea fără de prihană.
Bucură-te, pahar plin de bucurie.
Bucură-te, vas nesecat plin de apa vieții.
Bucură-te, alabastru cu mir, plin de mireasma lui Hristos.
Bucură-te, prin care se izgonește puterea patimilor noastre.
Bucură-te, prin care am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu.
Bucură-te, prin care ne-am învățat a ne închina lui Dumnezeu, Cel ce este Unul în Treime.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 9

Toate neamurile te fericesc după datorie, „Marie, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu”, că de la răsărit și până la apus este lăudat numele tău, iar cetele călugărești acoperământ al lor te numesc, mai ales cei ce se nevoiesc în Muntele Athosului, pe care cu aleasă bunăvoință i-ai umbrit făcând multe minuni și milele tale cele bogate arătându-le lor și așa, cu mulțumire, cântă pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult grăitori nu se dumiresc să cunoască taina pururea fecioriei tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea cea de minuni făcătoare, care din Icoana ta se revarsă spre tămăduirea celor neputincioși, spre toată folosința sufletească și trupească a creștinilor. Iar noi întru adevăr te slăvim și fără de îndoială te mărturisim pe tine pururea Fecioară, închinându-ne cu credință înaintea Sfintei tale Icoane și cântându-ți unele ca acestea:
Bucură-te, mirarea celor plini de îndoială.
Bucură-te, lauda cea cunoscută a celor credincioși.
Bucură-te, Ceea ce din coapse curate, fără de prihană, pe Iisus L-ai născut.
Bucură-te, Ceea ce întru naștere nu ți-ai vătămat cheile fecioriei tale.
Bucură-te, prea proslăvită Născătoare de Dumnezeu.
Bucură-te, Maică și Fecioară Preabinecuvântată.
Bucură-te, mărirea fecioarelor.
Bucură-te, curată bucurie a mamelor.
Bucură-te, Ceea ce între femei, ești singura bună și fără de prihană.
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Cel ce, potrivit făgăduinței, a zdrobit capul șarpelui.
Bucură-te, Ceea ce ai izbăvit din osândirea cea de demult pe strămoșii cei căzuți.
Bucură-te, Ceea ce prin nașterea ta ai deschis Edenul cel sfânt.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 10

Întocmind mântuirea oamenilor care poartă numele lui Hristos, bine ai voit, Născătoare de Dumnezeu, să rânduiești Muntele Athonului spre viețuire călugărilor și ai grăit în vedere celui dintâi pustnic al Athosului, cuviosului Petru, ca să fie muntele acesta pururea spre locuință călugărilor, mângâindu-l cu bunele tale făgăduințe, că vei fi ajutătoare și acoperitoare tuturor celor ce se nevoiesc în chip plăcut lui Dumnezeu, îndestulându-i cu darurile cele trebuincioase și dintru toate nevoile mântuindu-i, ca fără de împiedicare să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Zid de apărare ești, Fecioară, călugărilor și tuturor nevoitorilor fecioriei și curăției, drept aceea grădina ta pământească, Muntele Athosului, ai făcut-o neapropiată femeilor, ca fără silirea păcatului să viețuiască într-însa călugării, spre tine, după Dumnezeu, punându-și singura lor nădejde de mântuire și cântându-ți ție acestea:
Bucură-te, neveștejita floare a fecioriei.
Bucură-te, crinul curăției.
Bucură-te, pridvor ceresc, de lumină purtător, care luminezi pe nevoitorii curăției.
Bucură-te, cartea înțelepciunii celei dumnezeiești, care povățuiești pe râvnitorii întregii-înțelepciuni.
Bucură-te, Ceea ce ești mijlocitoarea mântuirii călugărilor, celor ce bine se nevoiesc.
Bucură-te, Ceea ce ești acoperământul și îngrădirea pustnicilor viețuitori în muntele Athos.
Bucură-te, Ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor celor amărâte.
Bucură-te, Ceea ce reverși bucurie plină de dar în inimile cele iubitoare de Dumnezeu.
Bucură-te, Ceea ce hrănești pe fecioarele cele tinere și pe orfanii cei fără de mamă.
Bucură-te, Ceea ce cu dragostea Mirelui Celui fără de moarte îndulcești pe cei ce stau în ceata feciorelnicilor.
Bucură-te, Ceea ce ești puternică ajutătoare celor ce duc luptă grea împotriva năvălirilor patimilor trupești.
Bucură-te, Ceea ce ești neadormită veghetoare a lăcașurilor mănăstirești.
Bucură-te, Atotbună, „Grabnic-ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 11

Cântarea noastră cea smerită, din plinătatea dragostei și osârdiei adusă ție, nu o lepăda, Curată, și nu te întoarce de la noi, cei ce suntem spurcați cu multe păcate, ci ajută-ne nouă, Atotbună, ca prin pocăință să ne curățim de întinăciunea păcatelor și să pășim în viața cea curată și plăcută lui Dumnezeu avându-te pe tine îndemnătoare la nevoință și ajutătoare, ca să putem cânta Domnului cu vrednicie și cu dreptate: Aliluia!

Icosul 11

Cu luminoasele raze ale minunilor, Sfânta ta Icoană luminează pururea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară și umple toată lumea cu lumina ei cea plină de dar, alungând orice lucrare vrăjmașă cu puterea cea dumnezeiască ce dintr-însa izvorăște. Pentru aceasta, ne bucurăm noi, păcătoșii, cei ce avem un zălog așa de scump al bunăvoinței tale pentru noi, și, ție, Celei Grabnic Ascultătoare a rugăciunilor noastre, cu mulțumită Îți cântăm:
Bucură-te, luceafărul soarelui celui neapus.
Bucură-te, zorile zilei celei neapuse.
Bucură-te, Ceea ce ne-ai luminat dimineața mântuirii.
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Mirele Cel fără de moarte al sufletelor noastre.
Bucură-te, Ceea ce dorințele noastre cele plăcute lui Dumnezeu le împlinești.
Bucură-te, Ceea ce în necazurile și greutățile noastre cu bunăvoință te grăbești să ne ajuți nouă.
Bucură-te, rai înțelegător, plin de toată mângâierea duhovnicească.
Bucură-te, Ceea ce din plinătatea ta ne izvorăști și nouă picături de mângâiere.
Bucură-te, Ceea ce răcorești patimile noastre.
Bucură-te, Ceea ce dai nepătimirea cea plină de dar, celor ce o caută cu osârdie.
Bucură-te, Ceea ce iubești foarte pe toți cei ce trăiesc în păzirea întregii-înțelepciuni.
Bucură-te, Ceea ce îi cercetezi pe aleșii lui Dumnezeu în somn și în vedenii.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 12

Darul lui Dumnezeu, cel ce se revarsă din Sfântă Icoana ta Grabnic Ascultătoare numită de tine, Maica lui Dumnezeu, Stăpână, îi trage spre ea pe toți cei necăjiți și întristați, care nu pleacă neajutorați de la acest izvor al milelor tale și al îndurărilor: în necazuri, bucurie, în năpaste, apărătoare, în boli, tămăduire, fără de împuținare primind faceri de bine de la chipul tău cel de minuni făcător, Atotbună, șl cu mulțumită cântând lui Dumnezeu, Dătătorului de bunătăți: Aliluia!

Icosul 12

Căutând la minunile tale, Stăpână, și la marea ta milostivire spre neamul creștinesc, mărturisim că nu putem a te lăuda pe tine după datorie, Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, însă nădăjduim și noi spre negrăită bunătatea ta și cu cuget smerit îți aducem unele cântări ca acestea:
Bucură-te, Ceea ce ești dulce vorbitoare cu cei ce se nevoiesc și se roagă în tăcere.
Bucură-te, Ceea ce ești bucuria cea plină de dar a celor ce se ostenesc în pustietăți și prin munți.
Bucură-te, Ceea ce înțelepțești în chip tainic pe robii lui Dumnezeu cei tăinuiți în mijlocul lumii.
Bucură-te, Ceea ce ești împăcarea cu Dumnezeu a păcătoșilor celor ce se pocăiesc.
Bucură-te, Ceea ce ești ocârmuitoarea cea mai de seamă a Muntelui Athon.
Bucură-te, Ceea ce pe Petru Athonitul Cel iubitor de pustie cu cercetarea ta l-ai luminat.
Bucură-te, Ceea ce pe Atanasie Athonitul cei de-Dumnezeu-înțelepțit, prin starea Ta de față l-ai umplut de har.
Bucură-te, Ceea ce pe mulți preacuvioși ai Athosului i-ai proslăvit cu slava cea cerească.
Bucură-te, Ceea ce viețuitorilor acestui Sfânt Munte le-ai arătat aleasă dragoste.
Bucură-te, Ceea ce ești tămăduitoare fără de plată a trupurilor noastre bolnave.
Bucură-te, Ceea ce povățuiești sufletele noastre spre împărăția cea de sus.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 13

O, întru tot cântată Maică, cea numită în Sfânta Icoană Grabnic Ascultătoare, Născătoare de Dumnezeu Marie, primește cu milostivire această puțină rugăciune a noastră, pe care cu osârdie o aducem ție cu credință și cu dragoste și roagă pe Treimea cea pururea închinată să ne izbăvească de gheena focului, de întunericul cel mai dinafară și de muncile cele veșnice, ca prin mijlocirea ta să moștenim împărăția cea cerească și să ne învrednicim a cânta dimpreună cu Sfinții lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăși se citește Icosul întâi și Condacul întâi

Icosul 1

Mulțimile îngerilor îți slujesc cu evlavie și toate puterile cerești cu netăcute glasuri te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor, pe Hristos Dumnezeu, iar noi, păcătoșii, îndrăznind a le urma acelora și nepricepându-ne a te lăuda după vrednicie, cu cuget smerit cântăm ție acestea:
Bucură-te, sălășluirea Dumnezeirii celei neapropiate.
Bucură-te, mirarea îngerilor cea neîncetată.
Bucură-te, masă sfântă, care ne hrănești pe noi cu Pâinea vieții.
Bucură-te, măslin cu rod bun, care ne ungi inimile cu untdelemnul milei.
Bucură-te, comoara neîmpuținată a darurilor harului lui Dumnezeu.
Bucură-te, dintru care pururea curg râuri de tămăduiri.
Bucură-te, mângâietoarea celor întristați.
Bucură-te, ajutătoarea celor ce sunt întru nevoi.
Bucură-te, vindecătoarea celor bolnavi.
Bucură-te, întărirea celor slăbănogi.
Bucură-te, slobozirea celor robiți.
Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Condacul 1

Celei alese dintru toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu și împărătesei, care ia aminte și degrab ascultă rugăciunile celor smeriți și care varsă râuri de tămăduiri prin Icoana sa cea Sfântă peste sufletele credincioșilor, îi aducem cântare de mulțumire; iar tu, Apărătoarea noastră cea atotmilostivă, pleacă-te cu bunăvoință la glasurile noastre cele de laudă și dintru toate nevoile ne slobozește pe noi, cei ce te chemăm: Bucură-te, Atotbună, Grabnic Ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlinești!

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi Stăpână Preabinecuvântată, Pururea Fecioară, Ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu Cuvântul spre mântuirea noastră și darul Lui mai presus decât toți din belșug l-ai primit, Ceea ce ești o mare de daruri dumnezeiești și râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credință aleargă la tine! Căzând la Icoana ta, cea de minuni făcătoare, ne rugăm ție, întru tot înduratei Maicii a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră Stăpână prea bogate milele tale și cererile noastre cele aduse ție, Celei Grabnic Ascultătoare, grăbește a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere și mântuire. Cercetează-ne, Preabună pe noi, robii tăi, cu darul tău și dă celor neputincioși tămăduire și sănătate desăvârșită, liniște celor înviforați, celor robiți slobozire, și mângâie pe toți cei ce pătimesc în felurite chipuri. Izbăvește, Atotmilostivă Stăpână, toate orașele și satele, mănăstirile și țara aceasta de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie și de alte pedepse vremelnice și veșnice și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică. Și slobozește pe robii tăi, (N), și mă slobozește pe mine robul tău, (N), de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor și de căderea în păcat, ca fără de împiedicare întru dreapta credință trăind în veacul acesta, să ne învrednicim și în cel viitor de bunătățile cele veșnice, cu harul și cu iubirea de oameni a Fiului și Dumnezeului tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte și cu Prea Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s