Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae

Acatistul Sf. Ierarh Nicolae

Prăznuire la 6 Decembrie.
din IMNOGRAFIE vol II, de Ieromonah Ghelasie Gheorghe

Sf.  Marele  Ierarh  Nicolae,  făcătorul de Minuni, este cinstit în
mod  deosebit  la  Ziua  Hramului,  6  Decembrie,  şi  deseori  de  către
Preoţi  şi  Credincioşi  ce  au  nevoi  speciale.  La  fel,  cei  ce-i  poartă
Numele îi citesc Acatistul cât mai des. Este Chipul prin excelenţă al
„IUBIRII Părinteşti”.

După obişnuitul început se zice

Troparul din Minei, apoi:

Condacul 1
Mirul de mare preţ ce se revarsă în toată lumea este adeverirea
ta, Iubitorule de HRISTOS, pe care şi nouă ni-l dăruieşte, celor ce
cu multă Cinstire Cântăm:
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!

Icosul 1
Cu  ce  graiuri  te  vom  lăuda  şi  noi  pe  tine,  Arhiereul  Lui
HRISTOS,   ce   ai   strălucit   între   Marii   Părinţi   cu   Iubirea   de
DUMNEZEU,  cu  tăria  Credinţei,  cu  Milostenia  şi  cu  tămăduirea
tuturor neputinţelor.
Bucură-te, Podoaba Arhiereilor;
Bucură-te, Lauda Sf. Părinţi;
Bucură-te, Cinstea Creştinătăţii;
Bucură-te, Lumina Evangheliei Lui HRISTOS;
Bucură-te, Vestirea Mântuirii Lumii;
Bucură-te, Marele Apărător al Bisericii;
Bucură-te, Tăria Credinţei neclintite;
Bucură-te, Chipul Milostivirii;
Bucură-te, al tuturor neputinţelor tămăduitor;
Bucură-te, al necăjiţilor sprijinitor;
Bucură-te, Braţe Părinteşti Preaiubitoare;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!

Condacul al 2-lea
Ales  de  Însuşi  HRISTOS  dintre  Fiii  Lumii,  te-ai  arătat  cu
adevărat Vrednic de DARUL de SUS, făcându-te de asemenea un
Dar de Jos, al Cântării de: ALILUIA!

Icosul al 2-lea
Se războia Credinţa Creştină cu cea păgână, şi multă însânge-
rare se făcea, dar împreună cu Primii Sfinţi Părinţi, neclintit ai stat.
Bucură-te, Chipul Tainei Creştine;
Bucură-te, între Părinţi Mare Părinte;
Bucură-te, Capul Luminat al Bisericii;
Bucură-te, Sfinţită Cugetare;
Bucură-te, Inimă tot aşa de Mare;
Bucură-te, Iubire aprinsă de DUMNEZEU;
Bucură-te, şi Iubire de Oameni;
Bucură-te, Arhiereule de Înaltă Slujire;
Bucură-te, îngenunchere de adâncă Închinare;
Bucură-te, Rugăciune pentru toţi;
Bucură-te, şi suspin pentru păcatele lumii;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!
367
Condacul al 3-lea
Apărător al celor nedreptăţiţi de nemiloasele stăpâniri, scăparea
celor  năpăstuiţi  te-ai  arătat,  Sf.  Nicolae,  şi  asemenea  fii  şi  nouă,
celor ce Cântăm: ALILUIA!

Icosul al 3-lea
Chiar pe Împăratul l-ai mustrat în vis, care de tine a ascultat şi
pe cei închişi i-a slobozit.
Bucură-te, Slujitorul ÎMPĂRATULUI de SUS;
Bucură-te, netemător de stăpânirile de jos;
Bucură-te, Apărătorul celor nedreptăţiţi;
Bucură-te, miluitorul celor oropsiţi;
Bucură-te, Judecătorul drept al Oamenilor;
Bucură-te, de Însuşi HRISTOS Dăruit cu DAR;
Bucură-te, de SF. DUH Înţelepţit;
Bucură-te, de Iubirea ta însăşi aprins;
Bucură-te, Unire de Cer şi de Pământ;
Bucură-te, Chip Întreg al Făpturii;
Bucură-te, cel Îmbrăcat cu HAINA Lui HRISTOS;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!

Condacul al 4-lea
Minunată ţi-a fost Viaţa şi doar în Iubirea Lui HRISTOS şi în
Slujirea  Bisericii  Lui,  pentru  care  ai  primit  DARUL  facerii  de
Minuni, pentru toţi care Cântă: ALILUIA!

Icosul al 4-lea
Îngerii  de  Credinţa  ta  se  mirau,  că  asemenea  Proorocilor  şi
Apostolilor nu conteneai în Învăţarea CUVÂNTULUI Lui HRISTOS,
ca un Mare Luminător al Lumii.
Bucură-te, Vorbirea Evangheliei Lui HRISTOS;
Bucură-te, Învăţător al Primilor Creştini; 368
Bucură-te, cel prin care păgânătatea s-a risipit;
Bucură-te, cel prin care idolii au căzut;
Bucură-te, deschiderea ochilor întunecaţi;
Bucură-te, înmuierea Inimilor împietrite;
Bucură-te, Păstorule cel Bun;
Bucură-te, căutătorul şi al Oilor pierdute;
Bucură-te, că pe nici una nu voiai să pierzi;
Bucură-te, cel care şi acum le chemi;
Bucură-te, şi acum Părintele Bun al celor în nevoi;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!

Condacul al 5-lea
Grija  şi  milostivirea  ta  pentru  Fecioarele  ce  se  prigoneau  de
vicleanul  păgân  au  rămas  vestite  şi  pentru  noi,  care  te  ştim  prin
aceasta un adevărat Părinte al celor ce Cântă: ALILUIA!

Icosul al 5-lea
Râvna  ta  să  nu  se  piardă nici  un  Suflet  în  prăpastia  păcatului
te-a  vădit  şi  un  mare  Iubitor  de  Oameni,  pe  care  ca  un  Păstor  la
Staulul Lui HRISTOS îi aduceai.
Bucură-te, Vistieria Milei Lui DUMNEZEU;
Bucură-te, Bogăţia IUBIRII Lui HRISTOS;
Bucură-te, miluirea săracilor;
Bucură-te, paza curăţeniei fecioreşti;
Bucură-te, oprirea vicleniei vrăjmaşe;
Bucură-te, darea pe faţă a necredincioşilor;
Bucură-te, certarea batjocoritorilor de cele Sfinte;
Bucură-te, hrănirea flămânzilor;
Bucură-te, adăparea însetaţilor,
Bucură-te, dulceaţa Înfrânării Sfinte;
Bucură-te, Bucuria Duhovnicească;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti! 369
Condacul al 6-lea
Cu minune negrăită pe Fiul cel răpit de agareni înapoi l-ai adus,
şi  aşa  Rugăciunea  întristării  ai  prefăcut-o  în  Bucuria  Cântării  de:
ALILUIA!

Icosul al 6-lea
Și  încă  nenumărate  minuni  ale  grabnicelor  tale  ajutorări  le-ai
revărsat, pentru care şi noi te cunoaştem acelaşi Ajutor  neîntârziat
în toate nevoile.
Bucură-te, Omul Lui DUMNEZEU;
Bucură-te, Omul Iubirii de Oameni;
Bucură-te, Următorul Dragostei Lui HRISTOS;
Bucură-te, Unirea de Taină;
Bucură-te, Sfinte Făcătorule de Minuni;
Bucură-te, că ai fost şi eşti un „Nume Mare”;
Bucură-te, că eşti Icoana Bunătăţii însăşi;
Bucură-te, Fericite;
Bucură-te, Părintele nostru de aproape;
Bucură-te, Doctorul fără plată al tuturor;
Bucură-te, Primitorul tuturor fără deosebire;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!

Condacul al 7-lea
De  asemeni  răvnitor  al  Dreptei  Credinţe  Creştine  ai  fost,  că
luptător  cu  ereticii  te-ai  arătat,  şi  mai  ales  pe  Arie  vicleanul  l-ai
mustrat, că a lăsat adevărata Cântare de: ALILUIA!

Icosul al 7-lea
Pedeapsa  Lui  DUMNEZEU  l-a  prins  pe  Arie,  că  a  murit
ruşinat, şi aşa Dreapta Credinţă şi mai mult s-a arătat.
Bucură-te, Ierarhe, cel Dreptcredincios;
Bucură-te, că nu ai suferit necredinţa; 370
Bucură-te, că te-ai luptat cu toată erezia;
Bucură-te, că le-ai vădit rătăcirea;
Bucură-te, că i-ai chemat la îndreptare;
Bucură-te, că i-ai povăţuit la pocăinţă;
Bucură-te, că nu ai încetat mustrarea lor;
Bucură-te, că şi acum de erezii ne fereşti;
Bucură-te, că nu ne laşi în orbirea lor;
Bucură-te, că ne dai Luminarea de SUS;
Bucură-te, că ne cobori HARUL;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!

Condacul al 8-lea
Și acum Părintele celor Dreptcredincioşi eşti, că toţi care vin la
Biserica  unde  tu  eşti  Pomenit  găsesc  Ajutorul  tău  în  Cântarea  de:
ALILUIA!

Icosul al 8-lea
Mare îndrăznire ai către DOMNUL HRISTOS, Sfinte Nicolae,
pentru  care  şi  noi  te  Rugăm  să  fim  în  „Păstoria”  ta,  unde  găsim
tămăduirea şi sprijinul tău.
Bucură-te, Cârmuitorul iscusit al Bisericii;
Bucură-te, Întâistătătorule între Oameni;
Bucură-te, Cinstire ce ţi se cuvine;
Bucură-te, Laudă de Vrednicie;
Bucură-te, că eşti ca un Arhanghel pământesc;
Bucură-te, că eşti cu Sabia Credinţei Creştineşti;
Bucură-te, că eşti şi cu Lumina Blândeţii;
Bucură-te, mustrător aspru;
Bucură-te, că eşti şi a toate iertător;
Bucură-te, că chemi la HRISTOS pe toţi;
Bucură-te, că nu te scârbeşti de neputinţa nimănui;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti! 371
Condacul al 9-lea
O,  Sfinte  Ierarhe  Nicolae,  nădăjduind  în  Milosteniile  tale,  şi
noi,  cei  aproape  deznădăjduiţi  în  păcatele  noastre,  la  tine  alergăm
cu puţina noastră Cântare de: ALILUIA!

Icosul al 9-lea
Mulţi  spun  Minunile  tale,  că  toţi  cei  scârbiţi,  cei  prigoniţi  de
duşmani, cei asupriţi de stăpânitori, cei munciţi de demoni, la tine
au scăpat.
Bucură-te, Sfinte Nicolae cel Sfânt;
Bucură-te, Nume Scump al Creştinilor;
Bucură-te, întărire şi ajutor;
Bucură-te, nădejde şi ascultare;
Bucură-te, Primire, dar şi Lucrare;
Bucură-te, albeaţă de spălare;
Bucură-te, alifie de alinare;
Bucură-te, şi tăierea de cele rele;
Bucură-te, şi Creşterea din nou;
Bucură-te, sădirea celor Bune;
Bucură-te, şi dezrădăcinarea celor otrăvitoare;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!

Condacul al 10-lea
Ai  apărat  cu  mare  dârzenie  Biserica  Lui  HRISTOS,  ca  şi  pe
Credincioşii ei, neîncetând ca de asemenea şi pe noi să ne ocroteşti
în toate nevoile, să Cântăm: ALILUIA!

Icosul al 10-lea
Cu  Mintea  ne  plecăm,  cu  Inima  ne  Închinăm,  cu  Limba
lăudăm, şi aşa toate Faptele tale le arătăm.
Bucură-te, cel de Însuşi DUMNEZEU Încununat;
Bucură-te, Aurul în focul lumii lămurit; 372
Bucură-te, Mărgăritar de mare preţ;
Bucură-te, Comoară dezgropată din ţarină;
Bucură-te, Izvor din Stâncă;
Bucură-te, Toiagul Păstoriei;
Bucură-te, Glasul ce Adună Turma Lui HRISTOS;
Bucură-te, Fluierul Cântării Lui;
Bucură-te, BUCURIA Creştină;
Bucură-te, Puterea CRUCII Biruitoare;
Bucură-te, Credinţa ce mută lumea la Cer;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!

Condacul al 11-lea
Și  acum,  Sfinte  Ierarhe  Nicolae,  vrăjmaşii  ne  pândesc,  stăpâ-
nitorii ne asupresc, vicleniile ne rănesc, demonii ne muncesc, şi aşa
la tine alergăm ca cei de odinioară ce Cântau: ALILUIA!

Icosul al 11-lea
Și noi suntem slabi, plini de patimi amarnice, cu răni şi putre-
ziciuni de moarte, dar mai nădăjduim la Milostenia ta.
Bucură-te, Rugătorule fierbinte pentru noi;
Bucură-te, Mijlocitorul nostru la Dumnezeu;
Bucură-te, Scară către Cer;
Bucură-te, cel care cobori de SUS către noi;
Bucură-te, ALTAR de LITURGHIE;
Bucură-te, Marele Slujitor al ei;
Bucură-te, chemătorul la ÎMPĂRTĂŞIREA Lui HRISTOS;
Bucură-te, şi oprirea celor nevrednici;
Bucură-te, Părinteasca Îmbrăţişare;
Bucură-te, întoarcerea Fiului risipitor;
Bucură-te, BUCURIA ce nu se mai sfârşeşte;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!
373
Condacul al 12-lea
Nu ne lăsa, Sfinte Nicolae, să pierim în păcatele noastre, nu ne
lăsa  asupriţi,  nici  munciţi  de  răutatea  nemiloasă,  ca  şi  noi  să
Cântăm: ALILUIA!

Icosul al 12-lea
Cu  Laude,  în  Cântări,  Cinstim  Pomenirea  ta,  ca  şi  noi  să  fim
Pomeniţi de tine înaintea Lui HRISTOS, pe care L-ai Iubit.
Bucură-te, că în Cer stai cu ceilalţi Sfinţi Părinţi;
Bucură-te, că Slujeşti LITURGHIA Cerească;
Bucură-te, că Însuşi HRISTOS Slujeşte;
Bucură-te, că eşti în ALTARUL cel Preaînalt;
Bucură-te, că de acolo cobori şi la noi;
Bucură-te, că la Fiii tăi Vii;
Bucură-te, că la săracii tăi poposeşti;
Bucură-te, că între neputincioşi locuieşti;
Bucură-te, că tămăduieşti pe bolnavi;
Bucură-te, Părinte, BRAŢE PREAIUBITOARE;
Bucură-te, PĂRINTE, IUBIRE nemuritoare;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!

Condacul al 13-lea
O, Preaminunate Părinte Ierarhe Nicolae, cu plânset şi lacrimi
la tine alergăm, ca la DOMNUL HRISTOS să Mijloceşti şi pentru
noi, să nu pierim în grelele noastre nevoi, ci să Cântăm: ALILUIA!

(Acest Condac se repetă de trei ori.)

Icosul 1
Cu  ce  graiuri  te  vom  lăuda  şi  noi  pe  tine,  Arhiereul  Lui
HRISTOS,   ce   ai   strălucit   între   Marii   Părinţi   cu   Iubirea   de
DUMNEZEU,  cu  tăria  Credinţei,  cu  Milostenia  şi  cu  tămăduirea
tuturor neputinţelor.
Bucură-te, Podoaba Arhiereilor;
Bucură-te, Lauda Sf. Părinţi; 366
Bucură-te, Cinstea Creştinătăţii;
Bucură-te, Lumina Evangheliei Lui HRISTOS;
Bucură-te, Vestirea Mântuirii Lumii;
Bucură-te, Marele Apărător al Bisericii;
Bucură-te, Tăria Credinţei neclintite;
Bucură-te, Chipul Milostivirii;
Bucură-te, al tuturor neputinţelor tămăduitor;
Bucură-te, al necăjiţilor sprijinitor;
Bucură-te, Braţe Părinteşti Preaiubitoare;
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!

Condacul 1
Mirul de mare preţ ce se revarsă în toată lumea este adeverirea
ta, Iubitorule de HRISTOS, pe care şi nouă ni-l dăruieşte, celor ce
cu multă Cinstire Cântăm:
Bucură-te,   Sf.   Ierarhe   Nicolae,   făcătorule   de   minuni,
Chipul IUBIRII Părinteşti!

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s